Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Vanligt förekommande frågor

Alla frågor om parkmark, lekplatser, stränder, träd och grönytor besvaras i första hand av kommunens kundtjänst, 0431-870 00. Här nedan fins en sida med några av de vanligaste frågorna och svaren.

Vanliga frågor och svar


Ett träd på kommunal parkmark fäller väldigt mycket löv på min tomt och skuggar min uteplats. Kan kommunen beskära det?

Stadens träd och buskar har också många arkitektoniska funktioner i stadsmiljön. De utgör den gröna miljöns viktigaste element genom sin förmåga att skapa rum och sammanhang. Skugga och löv är inget skäl till beskärning. Undantagslöst gäller att ingen beskärning får ske som är till skada för vegetationen. Inte heller får beskärning göras för att gå enskilda önskemål till mötes, som att minska trädvolymer på grund av att träd skuggar eller fäller sina löv på intilliggande hus. Att det blåser kvistar eller löv är något man får räkna med kan hända. Sådan är naturen. Hamnar löven på din tomt är det ditt ansvar.

Vi bor nära ett naturområde/skog och vi upplever att där inte har blivit röjt på länge. När kommer kommunen och gör det?

Naturområdena och skogarna är de mest skötselextensiva områdena vi har. Det är heller inte meningen att de ska skötas i den meningen att gräset klipps eller sly röjs. Naturområdena får sköta sig mer eller mindre själva. Det underhåll som görs i skogsområdena består i viss gallring och fällning som görs allt mellan 5-30 år. Vi ser dock till att kommunala gång- och cykelvägar hålls farbara.

Jag vill köpa ved eller nedhuggna träd av kommunen för att själv såga ved. Jag har gjort det tidigare och det har gått bra?

Vi har tagit beslut om att vi inte längre kommer att sälja ved till privatpersoner. Det mesta användbara virke som vi tar ner på kommunal mark körs till vår ristipp där allt flisas till biobränsle som vi själva har avsättning för. Virke som blir kvar i skog efter röjning finns där som faunadepå, det vill säga boplats för insekter, svampar och mikroorganismer. Att sälja ved till enskilda privatpersoner är alltför administrativt krävande för att vi i fortsättningen ska kunna göra det.

Jag vill nyttja kommunal parkmark för ett tillfälligt arrangemang. Hur går jag till väga?

Om det gäller ett publikt arrangemang så är polisen de första ni ska söka tillstånd hos. Därefter vidarebefordrar de ärendet till oss och vi lämnar yttrande om vad som gäller.

Den kommunala gräsmattan utanför oss är inte klippt på ett tag och vi hade tänkt ha fest där innan helgen. Den kommunala gräsmattan utanför mitt hus är full av maskrosor och dessa kommer snart att sprida sig över min perfekta gräsmatta. När kommer kommunen och klipper?

Det beror lite på vilken gräsyta det handlar om. Många av gräsytorna inom kommunen sköts som långgräsytor. Det innebär att de slaghackas två gånger om året.

Varför röjer/trimmar ni inte intill mitt staket/min häck?

Är det ditt eget staket eller din egen häck bör du själv hålla efter ytan närmast. Vill du ha ytan närmast din häck eller staket skött mer intensivt är det något som du själv får stå för. Problemet gäller även risken att skada ditt staket. Om staketet sitter för lågt finns det små möjligheter att trådröja utan att tråden slår i staketet. Det sliter både på staket och trådröjare.

Jag har grenar från buskar/träd på kommunens parkmark som inkräktar på min tomt. Jag vill att kommunen fäller trädet eftersom det utgör en risk att falla på mig och min egendom. När gör kommunen detta?

Vi har som policy att inte fälla eller beskära friska träd i onödan. Först och främst vill vi  komma i kontakt med dig för att göra en bedömning av trädet. Riskbedömningen gör vi utifrån reella risker. Står trädet stabilt med god tillväxt finns det ingen anledning att ta bort det. Är trädet och grenar friska är risken att det skulle blåsa ned så liten att det inte motiverar en fällning. Om vi gör bedömningen att ett träd behöver ett ingrepp vill vi ha möjlighet att utföra det själva utan att trädet skadas mer än nödvändigt.

Kan inte kommunen plantera ett träd eller anlägga en rabatt på ett visst ställe?

Det är alltid kul att få in förslag på nyplanteringar och nyanläggningar. Om ditt förslag bedöms som gott och vår budget räcker till är det inte omöjligt att vi förverkligar ditt önskemål.

Här kan du lämna in ett förslag eller en synpunkt.

Vad gör kommunen åt problemet med jätteloka?

Jättelokan är en förlupen trädgårdsväxt som hotar den biologiska mångfalden genom att den tränger ut annan växtlighet genom sina höga och täta bestånd. Jättelokan är den enda växt vi har dispens för att använda kemiska bekämpningsmedel på. 

Jättelokans växtsaft innehåller ämnen som i kombination med solljus medför brännskador på huden. Brännskadorna uppstår inte direkt utan efter ett eller ett par dygn. Läs Vårdguidens rekomendationer för dig som blivit bränd.

Jättelokan finns oftast kring vattendrag och, i vårt fall, kring Rönne å. Ängelholms kommun är långt ifrån den enda fastighetsägaren längs med ån och många frön letar sig in den vägen.

På mark och fastigheter som tillhör Ängelholms kommun och som inte omfattas av arrende, bekämpar vi idag jättelokan. Vi har relativt bra kontroll på områden där jättelokan uppträder inom våra egna skötselområden. Vi är dock tacksamma om du hör av dig till oss gällande förekomst av jätteloka på kommunens mark så att vi kan åtgärda det.

Du som markägare har ansvar för att bekämpa jättelokan på din mark. Det är viktigt att alla drabbade inom ett område arbetar tillsammans för att bekämpa växten. Enstaka insatser räcker tyvärr inte eftersom varje planta sätter många hundra fröer i jorden som sprids mycket långt. Det är alltså viktigt att bekämpningen sker löpande.

Du bör i första hand använda mekaniska metoder för att bekämpa jättelokan. Exempel på metoder du kan använda är slåtter, täckning, kapning, plöjning och bete. Det är viktigt att skydda hud och ögon från stänk och kontakt med växten. Om en markägare inte vidtar åtgärder frivilligt kan Länsstyrelsen förelägga om åtgärder genom Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1998:31).

Sopkärl/bänkar behöver sättas upp på ett visst ställe. Kan ni göra det?

Ge oss gärna förslag på vart i kommunen det behövs fler sopkärl eller bänkar. När vi fått ett förslag tittar vi främst på hur relevant en sådan placering är och hur nära det är till andra sopkärl.

En viss lekplats behöver rustas upp. När kan ni göra det?

Kommunen förvaltar idag ett 60-tal lekplatser. Utefter budget satsar vi på att rusta upp ett fåtal lekplatser inom kommunen och anpassa dem efter gällande regler och normer. Ett flertal mindre och slitna lekplatser kommer att läggas ner. För mer information läs vår lekplatsplan.

Lekplatsen/parken/torget på kommunens mark har blivit tillhåll för diverse oönskade personer. Kan inte kommunen köra bort dem?

Om det handlar om störande av ordning är det ett ärende för Polisen.

Jag är rädd att ett träd på kommunens mark ska falla över folk och egendom. Kan ni inte fälla det?

Om ni upplever att ni har ett riskabelt träd kommer vi att göra en bedömning kring detta. Kommunen har tusentals träd som angränsar till privat tomtmark, framför allt på skogs- och naturmark. Därför är vi mycket tacksamma när invånare gör oss uppmärksamma på träd som kan vara farliga.

Om trädets kondition är svårbedömt plockar vi alltid in arborister som får göra en mer omfattande undersökning. Bedömningen av vad som är farligt eller inte måste vi som experter inom området få göra. Om ett träd är högt eller lutar betyder inte det att det är farligt. Träd blir höga och kan växa med en naturlig lutning. Det viktigaste är att trädet inte har några allvarliga brister i hållfastheten eller förankringen. Vår policy är att inte fälla friska träd i onödan.

Om ni själva önskar ta bort ett träd på kommunens mark på egen bekostnad måste kommunen kontaktas innan en sådan åtgärd inleds. Ansökan om trädfällning kan göras här. All olovlig fällning kommer direkt att polisanmälas.

Grenar/rötter från träd från en privatägd tomt inkräktar på min tomt. Får jag ta bort dem?

Du bör i första hand ta kontakt med ägaren till marken som trädet står på och be denne åtgärda problemet. Om detta inte fungerar ger dig jordabalken viss rätt att beskära in till din tomtgräns. Du får dock inte lov att skada trädet eller vegetationen med din åtgärd. Jordabalken finns länkad till höger.

Får jag ställa ut egna lekredskap på kommunal parkmark?

Om du ställer ut ett redskap måste du ta in det när det inte används eller finns under uppsikt. Att ställa ut redskap och låta det stå är inte tillåtet. Formellt har kommunen tillsynsansvar för alla lekredskap på kommunal mark. Skulle det inträffa en olycka därnågon skadadar sig, kan kommunen hållas ansvarig.

Får man rida på stranden?

Den 16 september t.o.m. den 14 maj är det tillåtet att rida på stranden. Under badsäsongen, 15 maj - 15 september är det inte tillåtet att framföra häst på de kommunala stränderna. Undantaget är söder om Sibirien på en sträcka av ca 75 m. Kartor finns här: http://www.engelholm.se/Bygga-bo-miljo/Parker-och-natur/Strander/

Får hundar bada på stranden och springa lösa?

Under badsäsongen,15 maj till 15 september, får hundar bada under övervakning på områdena norr om pirarmarna i Skälderviken samt söder om Sibirien på en sträcka av ca 75 m. Kartor finns här: http://www.engelholm.se/Bygga-bo-miljo/Parker-och-natur/Strander/

På allmänna badstränder råder förbud att medföra såväl kopplad som okopplad hund mellan 15 maj - 15 september. Även andra stränder kan omfattas av miljö- och naturskydd som förbjuder medförande av hund. Även övrig tid skall hundar hållas under sådan uppsikt att människor, egendom och andra djur inte kommer till skada.

Det ligger fullt med tång i strandlinjen. Kan kommunen ta bort den?

Tyvärr har vi inga möjligheter att göra det. Att rensa undan tång som ligger i vattenlinjen är både svårt och kostnadskrävande. Att köra med maskiner i strandkanten är svårt eftersom man riskerar att sjunka ner i eventuell blöt sand. Vädret är också väldigt nyckfullt. Om det är lågvatten och svag vind ligger tången ofta kvar,och det räcker med högvatten och frånlandsvind för att tången ska försvinna.

Här kan du läsa mer om frågan.

Jag vill ha lite trädgårdsarbete utfört på min privata tomt. Kan kommunen hjälpa mig med detta?
Kommunen erbjuder inte trädgårdsskötsel eller trädgårdsanläggning till privata fastighetsägare.

Grannens häck skymmer sikten i gatukorsningen. Kan kommunen åtgärda detta?
Det är byggnadsnämnden/stadsarkitektkontoret som har till uppgift att bevaka och agera om man tror att en enskild fastighetsägare inte sköter sin fastighet på ett sätt som krävs enligt plan- och bygglagen.

Kan jag få lägga upp min ved eller hålla kompost på parkmarken utanför min tomt? Nej, du får inte använda allmän parkmark för privata upplag. Undantag kan ges för tillfälliga upplag om kontakt tas med kommunen innan. Vill du nyttja marken på längre sikt måste du skriva ett nyttjanderättsavtal. För detta kan du kontakta kommunen.

Ett majbål håller på att byggas vid Sven-Jons udde i Skälderviken. Får jag slänga grejer där?
Nej. Bålet vid Sven-Jons udde är inget arrangemang organiserat av kommunen. Barkåkra scoutkår är organisationen som håller i majbålet och evenemanget kring detta. De tillåter ingen utomstående privatperson eller företag att lägga något på bålet utan deras uttryckliga godkännande.

Sidan uppdaterad den 27 augusti 2015.

Allmän information

Om Ängelholm

Åsikten är till för synpunkter om till exempel den kommunala servicen, för beröm och för förslag på hur Ängelholms kommun kan bli bättre.

 

Felanmälan - Anmäl fel och faror på kommunala anläggningar, till exempel ett potthål i gatan eller en trasig gunga på en lekplats.

Visste du att Ängelholms kommun finns på Facebook, Twitter, Youtube och Instagram?