Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Bygglovsbefriade åtgärder "Attefallshus" mm

Från och med 2 juli 2014 ändras plan- och bygglagen så att fler åtgärder blir bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Förutom ”friggebod” på 15 kvm kan du även utföra följande åtgärder. Åtgärderna kräver inte bygglov, men notera att det alltid krävs en anmälan till bygglovsenheten och att du måste invänta startbesked innan du påbörjar åtgärden. Att påbörja en åtgärd utan startbesked ger en sanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen.

 • Komplementbyggnad eller komplementbostadshus
  En eller flera fristående byggnader med totalt 25 kvm byggnadsarea/tomt och med en nockhöjd om max 4 meter. Byggnaden ska placeras i direkt närhet till bostadsbyggnad och inte närmare gräns än 4,5 meter utan grannes medgivande (Attefallshus).*
 • En tillbyggnad till bostadshus
  Tillbyggnaden får inte vara större än 15 m² bruttoarea (ett andra våningsplan räknas även in) och den får inte gå över bostadshusets nock. Tillbyggnaden får inte placeras närmare gräns än 4,5 meter utan grannes medgivande. *
 • Inreda en ny bostad i enbostadshus
  Gäller endast i enbostadshus (inte i tvåbostadshus eller komplementbostadshus).

Nedanstående kan utföras utan bygglov men med anmälan (gäller en- och tvåbostadshus).

 • Bygga två takkupor på bostadshus (ej komplementbostadshus) som saknar takkupor. Kuporna får inte uppta mer än halva takfallet och inte heller innebära ingrepp i den bärande konstruktionen. 
 • Bygga en takkupa på bostadshus (ej komplementbostadshus) med en befintlig takkupa. Kuporna får inte uppta mer än halva takfallet och inte heller innebära ingrepp i den bärande konstruktionen.

I vissa fall kan takkupan/takkuporna utföras utan varken bygglov eller anmälan. Vid tveksamhet kan du rådgöra med byggnadsnämnden.

* Om angränsande grannar går med på åtgärden får den utföras närmare gräns än 4,5 meter. Vår rekommendation är att alltid inhämta ett skriftligt godkännande av granne, på aktuella ritningar med mått till tomtgräns. Åtgärden får enligt nuvarande rättspraxis inte heller uppföras närmare än 4,5 meter från allmän plats ex. gata eller park/plantering. 

Ovanstående bygglovsbefrielse gäller inte:

 • om kommunen i en detaljplan för värdefull miljö föreskriver utökad bygglovsplikt för bygglovsbefriade åtgärder.
 • inom område med särskilt värdefull byggnad/miljö enligt PBL 8:13 (till exempel utpekad i detaljplan, översiktsplan eller kulturmiljöinventering). Om du vill få ett överklagbart beslut i det enskilda ärendet kan du göra en anmälan för åtgärden.
 • inom riksintresse för totalförsvaret och är en flygplats, övningsfält eller skjutfält.
Karta över ev Attefallsförbud

Den här kartan visar områden och byggnader där Attefallsåtgärder ibland är förbjudna. Mer information kan fås på bygglovsenheten.

 

Här kan du öppna ovanstående karta i lite större skala

 

Utformning och placering

Byggnader/åtgärder enligt ovan ska uppfylla kraven i PBL 2 kap 6 och 9 §§ samt krav på byggnadsverk och varsamhetsbestämmelser i 8 kap PBL.

De tekniska kraven på byggnaden beror på hur den ska användas. Boverkets byggregler BBR och Europeiska konstruktionsstandarder EKS ska uppfyllas. Säkerhet, brand, konstruktion m.m. ska alltid beaktas. Komplementbostadshus och åtgärd i bostad ska även uppfylla kraven på tillgänglighet och energianvändning.  Om du ändrar en komplementbyggnad till en komplementbostadsbyggnad ska du anmäla detta.

Observera att det kan krävas andra tillstånd för din åtgärd, vilka är kopplade till annan lagstiftning, såsom tillstånd för/ändring av enskilt avlopp, strandskyddsdispens, länsstyrelsens tillstånd inom område med Landskapsbildsskydd, Länsstyrelsens tillstånd till ingrepp i fornlämning, m.m.

Hur gör jag för att anmäla?

Du gör anmälan om bygge på samma sätt som för bygglov. Följande handlingar ska skickas in:

 1. Anmälningsblankett för ”Attefallsåtgärd” 
 2. Situationsplan i skala 1:400 med den nya byggnaden inritad, måttsatt och med mått till tomtgränser.
 3. Planer i skala1:100 med inredning och utvändiga mått.
 4. Fasader skala 1:100 med mått från befintlig mark till takets högsta punkt.
 5. Sektioner skala 1:100 med konstruktion och teknisk beskrivning.
 6. Kontrollplan som är anpassad till byggnadens användning och placering.
 7. Certifierad kontrollansvarig kan behövas för bostad/komplementbostadshus.

För att säkerställa att plan- och bygglagen följs kan vi komma att begära in kompletterande handlingar.

Hur gör jag om jag vill veta mer?

Om du har frågor om de nya bygglovsreglerna är du välkommen att kontakta Kundtjänst på telefon 0431-870 00 eller på mejladressen This is an email address.

Information om lagändringen finns också på Boverkets hemsida.

Sidan uppdaterad den 26 april 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att förskolorna varje dag serverar 950 barn frukost, lunch och mellanmål?