Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling innebär en utveckling som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 

Hållbar utveckling omfattar såväl sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter. De tre aspekterna är beroende av varandra. Hållbarhet uppnås när alla aspekterna samverkar. Hållbar utveckling förutsätter ett långsiktigt helhetsperspektiv. Hållbar utveckling är inte ett tillstånd, utan en förändringsprocess.

Hållbar utveckling i Ängelholms kommun

Av kommunfullmäktiges mål framgår att kommunen ska arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering. Ängelholms kommun arbetar på många olika sätt för att skapa en hållbar samhällsutveckling. Här presenteras några exempel. 

Energi

Ängelholms kommuns verksamheter har som mål att bli 100 procent fossilbränslefria i all energianvändning och främjar förnybar energiproduktion. Stadshuset har solceller på taket. En energi- och klimatplan håller på att tas fram. Kommunen arbetar med klimatanpassning.

Grönområden

Kommunen har tagit fram en grönstrukturplan, som kommer gå ut på samråd våren 2016. I den föreslås en balanseringsprincip, för att kompensera grönområden som tas i anspråk vid exploatering. En parkplan håller också på att tas fram.

Stadsodling

Ett Kraftsamlingsprojekt om stadsodling har startats upp där privatpersoner, föreningar och företag ges möjlighet att odla i staden. Med stadsodlingen arbetar kommunen för att långsiktigt sprida och utveckla odlingen i staden. Stadsodlingen är tillgänglig för alla och ett utmärkt sätt för att öka den sociala gemenskapen, samtidigt som den ger egenproducerad mat. Den ger ett ökat kretslopp och gynnar mångfalden.

Samhällsplanering

Hållbar utveckling ska genomsyra alla planering i kommunen. Det går som en röd tråd i kommunens nya översiktsplan 2035, som ställs ut under våren 2016. Hållbarhets- aspekterna ska därefter tas med i detaljplaneskedet vidare till byggloven. Kommunen har fått medel från Delegationen för hållbara städer för ett pilotprojekt om hållbarhetscertifiering i stationsområdet.

Sociala frågor

Ängelholms kommun arbetar aktivt med folkhälsa, jämställdhet, mångfald och tillgänglighet. Kommunen har en folkhälsoplan och en mångfaldsplan. Ängelholms kommun har skrivit under den europeiska jämställdhetsdeklarationen CEMR (Council of European Municipalities and Regions). Kommunen anordnar återkommande mångfaldsföreläsningar.

Trafik

Olika satsningar sker för att för att stärka kollektivtrafiken och få fler att åka kollektivt. Ängelholm har fått fem stadsbussar som drivs med grön el. Gång- och cykelnätet utvecklas ständigt, i enlighet med kommunens cykelplan. För kommunens anställda finns en cykel- och bilpool på stadshuset.

Därutöver har kommunen genomfört flera hållbarhetsutbildningar och anordnar en årlig studieresa om hållbarhet för tjänstepersoner och politiker med flera. Majoriteten av kommunens styrdokument, både interna och externa, omfattar hållbarhets- aspekterna. Det tas t ex upp resepolicyn, inköps- och upphandlinspolicyn och omvärldsanalyser. Temat för kommunfullmäktiges beredningar år 2016 är hållbar utveckling. Arbete pågår med att ta fram en struktur för ett hållbarhetsbokslut.

  

Sidan granskad den 1 augusti 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:

Måndag-torsdag: 07.30-17.00

Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att vi varje dag serverar lunch till över 6100 gäster?