Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Kommunstyrelsen

Mandattid: 4 år (mandattidens utgång 2018-12-31)

Kommunalrådet Lars Nyander (S) är kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och sammanträder i snitt två gånger varje månad.

Uppgifter och ansvar

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 

Kommunstyrelsen ansvarar för verkställandet av de beslut som fattas i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen har det operativa ansvaret för följande delar av socialtjänsten: hemvård i särskilt och ordinärt boende, inklusive hemtjänst, anhörigstöd, kommunal hälso- och sjukvård och försörjningsstöd.
Kommunstyrelsen har ett utskott för myndighetsutövning inom sin del av socialtjänsten.
Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige, och har 15 ledamöter och 15 ersättare. Inom kommunstyrelsen inrättas följande arbetsgrupper:

 • Arbetsgrupp 1 för ekonomi- , personal-, arbetsmarknads-, näringslivs-, turism- och destinatonsfrågor samt övriga tillkommande frågor (5 ledamöter och 5 ersättare)
 • Arbetsgrupp 2 för bygg-, anläggnings-,miljö-, och teknikfrågor samt verksamhet kring förebyggande av olyckor (5 ledamöter och 5 ersättare)
 • Arbetsgrupp 3 för äldreomsorgs-, folkhälsa- och kultur-, idrotts- och fritidsfrågor (5 ledamöter och 5 ersättare)

Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i de tre arbetsgrupperna.

Arbetet i kommunstyrelsens arbetsgrupper

Kommunstyrelsen har tre arbetsgrupper som är beredande instanser utan beslutanderätt. Syftet med arbetsgrupperna är att kommunstyrelsens ärenden ska diskuteras och beredas politiskt innan de avgörs i kommunstyrelsen. Arbetsgrupperna är inte proportionellt tillsatta.

Arbetsgrupperna behandlar ärenden som är på väg upp till kommunstyrelsen och ska behandlas där nästa eller nästnästa gång. Ärendet tas upp så tidigt att inga politiska låsningar har hunnit uppstå. Förvaltningen får därefter i uppdrag att arbeta vidare. Vissa ärenden behandlas dock direkt i kommunstyrelsen, utan att beredas i en arbetsgrupp. Det gäller mindre ärenden och ärenden av formell karaktär.

Arbetsgruppernas sammanträden leds av samtalsledare som utses av kommunstyrelsen.

En vecka innan sammanträdet får kommunstyrelsens ledamöter och ersättare tillgång till en kallelse som innehåller en ärendelista och bilagor. Tid för inläsning arvoderas inte. Tid för tjänstgöring vid sammanträde är arvoderad.

Kommunstyrelsen

Prenumerera på kalendern för KS-sammanträden här!

Sammanträden 2017

 • 18 januari
 • 1 februari
 • 15 februari
 • 1 mars
 • 15 mars
 • 29 mars
 • 12 april
 • 26 april
 • 10 maj
 • 24 maj
 • 7 juni
 • 21 juni
 • 30 augusti
 • 13 september
 • 27 september
 • 11 oktober
 • 27 oktober
 • 1 november
 • 15 november
 • 29 november
 • 13 december

Kommunstyrelsens presidium

Kommunstyrelsens presidium består av kommunstyrelsens ordförande och förste och andre vice ordförande. Som medlem i presidiet har man till uppgift att, tillsammans med kommunfullmäktiges presidium, lägga förslag omfördelningen av ärenden mellan kommunfullmäktiges beredningar å ena sidan, och kommunstyrelsen och nämnderna å andra sidan.

Kommunstyrelsens ordförande ansvarar för att kallelse och ärendelista tillställs kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Ordföranden avgör också vilka ärenden som skall tas upp vid sammansträdet, och vilka ärenden som ska fördelas till respektive arbetsgrupp.

Ledamot i kommunstyrelsen

Som ledamot i kommunstyrelsen förväntas man delta vid kommunstyrelsens sammanträden som äger rum tvågånger i månaden. Man ingår också i en av kommunstyrelsens tre arbetsgrupper där ärenden bereds innan de överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Ersättare i kommunstyrelsen

Som ersättare i kommunstyrelsen har man inte beslutanderätt om man inte träder in som tjänstgörande i en ledamots ställe (t.ex. vid frånvaro eller vid en jävssituation). Ersättare förväntas vara insatta i de ärenden som ska beslutas i samma utsträckning som de ordinarie ledamöterna.Som ersättare ingår man också i en av kommunstyrelsens tre arbetsgrupper där ärenden bereds innan de överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Kommunstyrelsens utskott för myndighetsutövning

Kommunstyrelsens utskott för myndighetsutövning har tre ledamöter och tre ersättare som utses av kommunstyrelsen.Ledamöter och ersättare utses för fyra (4) år i taget, det vill säga för hela mandatperioden. All myndighetsutövning inom kommunstyrelsens del av socialtjänsten handläggs i utskottet.

Sammanträden

Kommunstyrelsens utskott för myndighetsutövning sammanträder vid behov och i den utsträckning som ordföranden bedömer nödvändigt.

Ledamot i kommunstyrelsens utskott för myndighetsutövning

Som ledamot i kommunstyrelsens utskott för myndighetsutövning är man med och beslutar i ”enskilda ärenden” inom äldreomsorgen. Med enskilda ärenden avses ärenden där enskild person ansökt om bistånd i någon form. Rutinärenden är delegerade till tjänstemän. Myndighetskottet avgör ärenden som är komplicerade/principiella.

Ersättare i kommunstyrelsens utskott för myndighetsutövning

Som ersättare i kommunstyrelsens utskott för myndighetsutövning har man inte beslutanderätt om man inte träder in som tjänstgörande i en ledamots ställe (t.ex. vid frånvaro eller vid en jävssituation). Ersättare förväntas vara insatta i de ärenden som ska beslutas i samma utsträckning som de ordinarie ledamöterna.

Sidan granskad den 9 oktober 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:

Måndag-torsdag: 07.30-17.00

Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Rögle BK från början var en bandyklubb?