Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Ekonomi och budget

Pengaburk

Foto: Anders Clark

Budget

 

Arbetet med nästkommande års budget påbörjas redan under våren innevarande år. Den slutgiltiga budgeten för kommande år fastställs av kommunfullmäktige i november.  Dokumentet innehåller en beskrivning av det ekonomiska läget, driftbudget för varje nämnd och för kommunen som helhet samt fastlagda mål för respektive nämnds verksamhet och för kommunen som helhet.

Budgeten ligger till grund för den månadsvisa uppföljningen.

Årsredovisning

Kommunens årsredovisning behandlas av Kommunfullmäktige i april. I dokumentet redovisas verksamhetens ekonomiska utfall. Det görs även en avstämning mot de mål som fastställts i budgeten.

Årsredovisningen innehåller delarna förvaltningsberättelse, miljöredovisning, nämndernas verksamhetsberättelser, sammanställd redovisning, resultaträkning, balansräkningar och noter.

 

Personalredovisning

Kommunens personalredovisning behandlas av Kommunfullmäktige samtidigt som årsredovisningen. Dokumentet utgör grunden för strategiska bedömningar samt analys och uppföljning av olika frågor som rör kommunens personal.

Personalredovisningen består till stor del av siffermaterial och statistik. Exempel på ämnen som tas upp är kostnader för löner, arbetsgivaravgifter och pensioner, statistik över antalet anställda, åldersstrukturer och sjukfrånvaro.

 

Vart gick skattepengarna?

 

Kommunens intäkter kommer ifrån... Belopp %
Skatteintäkter 1 628,5 66%
Avgifter och ersättningar som kommunen får för tillhandahållen service 292,2 12%
Generella statsbidrag och utjämning 264,0 11%
Riktade statsbidrag till olika verksamheter 191,8 8%
Finansiella intäkter 93,8 3%
Summa 2 470,3 100%

 

Under 2015 användes 100 kronor i skatt till kommunen till...

i kr

• Vård och omsorg, äldre och funktionshindrade: 35,97
• Grundskola och förskoleklass: 21,5
• Förskola: 10,07
• Gymnasieskola och vuxenutbildning: 9,01
• Individ- och familjeomsorg: 5
• Idrotts- och fritidsanläggningar och annan fritidsverksamhet: 2,71
• Gator,vägar och parker: 2,95
• Skolbarnomsorg: 1,75
• Bibliotek och annan kulturverksamhet: 1,74
• Räddningstjänst: 1,46
• Fysisk och teknisk planering: 0,11
• Politisk verksamhet: 1,64
• Kulturskola: 0,59
• Miljö och hälsoskydd: 0,34
• Övrig verksamhet: 4,32
• Årets överskott: 0,84

 

Tabell över fördelning av 100 sek Visa större bild

Tabell över fördelningen av skattemedel

 

 

Investeringsverksamhet

Investeringsverksamheten för Ängelholm fördelar sig mellan åren på följande sätt:

Investeringar, mnkr 2016 2017  2018
Skattefinansierad verksamhet 181,1 152,4 108,2
Avgiftsfinansierad verksamhet 89,1 91,6 94,5
Totala investeringar 270,2 244 202,7

 

Bland de större investeringsobjekten kan nämnas anläggning av träningsplaner för fotboll, gator och vägar, upprustning av trafikbelysningen samt investeringar i vatten- och avloppsverksamheten.

Sidan uppdaterad den 15 juni 2016.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Måndag - torsdag 07.30-17.00
Fredag 07.30-16.00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Kenny Jönsson kommer från Ängelholm?