Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Inom äldre- och handikappomsorgen gäller lagen om maxtaxa. Enligt beslut av Ängelholms kommunfullmäktige gäller följande avgiftsregler i Ängelholms kommun.

Högsta avgiften för hemtjänst, omvårdnad, trygghetslarm, hemsjukvård och matdistributionsavgift är fastställt till 2 044 kronor/månad från den 1 mars 2018.

LSS-insatser är kostnadsfria för den enskilde.

Detta är ett lagstadgat högkostnadsskydd som kallas maxtaxa. Ingen ska behöva betala mer än högkostnadsskyddet. Den som har liten pension får betala mindre.

Avgiften baseras på antalet insatstimmar samt utifrån den enskildes avgiftsutrymme (aktuella inkomster efter avdrag av förbehållsbelopp). Mat och hyra ingår inte i maxtaxan utan tillkommer.

Vad kostar det?

Hemtjänst              

311 kr/insatstimme

Trygghetslarm

Kostnaden för trygghetslarm är 300 kr/månad. 

Hemsjukvård

250 kr/månad

Korttidsvård

Omvårdnad  67 kr/dygn
Kost  66 kr/dygn
Hyra  69 kr/dygn

Högsta avgiften för hemtjänst, trygghetslarm, hemsjukvård, korttidsvård (omvårdnad) och matdistributionsavgift har fastställts till 2 044 kronor/månad. Avgift för kost och boende ingår inte i maxtaxan.

Avgifter för måltider

Kostavgifter vid servering på vårdboenden till pensionärer.    

Frukost   21 kr
Middag 59 kr
Kvällsmat  21 kr
Kaffe 13 kr

Helkostabonnemang     

3 015 kr/månad (avdrag vid frånvaro hel dag 101 kr/dag).

Hemsänd kost              

59 kr per portion. Distributionsavgift 5 kr. 

Vid avgiftsfri avlastning på korttidsenhet får du betala 66 kr/dygn för kosten.

Rönne Ro (dagverksamhet)

Middag  59 kr
Kaffe  13 kr
Taxi 26 kr/enkel resa (motsvarande egenavgift färdtjänst)

Avbokning

Vid avbokningar av enstaka besök eller om du önskar avsluta din hemtjänst ska detta göras med 14 dagars framförhållning för att kostnadsavdrag ska kunna göras, för matdistribution gäller 3 dagars framförhållning. Uppsägning av matabonnemang görs med 14 dagars framförhållning.

Beräkning av avgiftsutrymme

Avgiftsutrymme är det som blir kvar när inkomsterna har minskats med förbehållsbeloppet. Avgiften kan aldrig bli högre än avgiftsutrymmet. Blir avgiftsutrymmet ett minusbelopp uttages ingen avgift. Den som får minus kan vara berättigad till försörjningsstöd från kommunen eller äldreförsörjningsstöd från försäkringskassan.

Aktuella inkomster

Vid beräkning av den enskildes avgiftsutrymme läggs samtliga inkomster ihop. Till inkomst räknas aktuell inkomst av tjänst, pension, livränta, kapitalinkomst, bostadsbidrag och bostadstillägg. Beräkning av reavinst och förlust görs inte. Förmögenheten påverkar inte avgiftens storlek. Om inte bostadsbidrag är sökt rekommenderar vi er att göra detta.

Makars inkomster läggs samman och fördelas med hälften på vardera parten. Sammanboendes inkomster räknas var för sig. I samband med att en av makarna flyttar till särskilt boende permanent räknas båda makarna som ensamstående och avgifterna beräknas utifrån vars och ens inkomster.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbelopp är den summa varje person skall ha kvar av egen inkomst innan kommunen har rätt att ta ut avgift för trygghetslarm, hemtjänst, omvårdnad och hemsjukvård.

Förbehållsbeloppet består av:

  • Schablonbelopp
  • Individuella tillägg
  • Hyra/boendekostnad

Schablonbelopp

 Schablonbeloppet från 2018-03-01 är fastställt till 5 136 kronor/månad för ensamstående
och 4 340 kronor/person och månad för makar.

Schablonbeloppet ska räcka till normala levnadsomkostnader (livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon, TV-avgift, möbler, husgeråd, hemförsäkring, hushållsel, resor, läkemedel, tandvård, öppen hälso- och sjukvård).

Individuella tillägg

 I vissa fall kan man få ett individuellt tillägg och därmed ett högre förbehållsbelopp. Detta kan ske om man har fördyrade levnadsomkostnader såsom god man, helkostabonnemang och matdistribution.

Exempel på tillägg:

Helkostabonnemang  1 135 kr/månad
Matdistribution  1 049 kr/månad
Matdistribution, halv månad  525 kr/månad

För att du ska få ett tillägg måste kostnaderna vara varaktiga och uppgå till minst 200 kr/månad. Flera mindre belopp får inte läggas samman. Uppgifter om de fördyrade levnadsomkostnaderna måste du själv ange på blanketten ”Inkomstförfrågan”. 

Hyra/boendekostnad

 I förbehållsbeloppet ingår också den faktiska boendekostnaden. Som bostadskostnad räknas: hyra, ränteutgifter avseende lån i fastighet och driftskostnader.

Inkomstförfrågan

 I samband med att du blir beviljad trygghetslarm, hemtjänst, vårdboende eller annan insats får du en blankett, ”Inkomstförfrågan”, av biståndshandläggaren, där uppgifter om inkomster och utgifter ska fyllas i. Uppgifterna behöver vi för att vi ska kunna debitera rätt avgift.

En gång om året frågar vi efter dina inkomster och boendekostnader för att kunna anpassa dina avgifter efter dessa.

Avgiftsbeslut

 När uträkningen är klar får du hemsänt ett  avgiftsbeslut. För förklaring av beslutet kan du vända dig till Ängelholms kommuns Kundtjänst, tel. 0431 870 00.

Meddela alltid förändringar av inkomster och boendekostnader.        

Avgiftsbeslutet kan överklagas till förvaltningsdomstol om man inte är nöjd.

Debitering görs i efterskott och förfallodagen är den sista i varje månad.

Avgiftsreducering

Den som flyttar från ordinärt till särskilt boende kan ansöka om jämkning för dubbla hyror. Maximal jämkningstid är tre månader för hyresrätt (uppsägningstiden) och sex månader för bostadsrätt eller villa. Den sökandes förmögenhet får uppgå till högst två prisbasbelopp.

Sidan uppdaterad den 5 mars 2018.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Stadsbiblioteket i Ängelholm finns som 3D-modell i Google Earth?