Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Broarna i Ängelholm, från hamnen till Höja

Hamnabron i Skälderviken

Hamnbron i Skälderviken

Foto: okänd

1. Hamnbron i Skälderviken byggdes 1934. Den ersatte då en linfärja som tagit över badgästerna från Engelholms hamn till klitterna. Bron förstördes av isen 1942, men återuppfördes av militären som behövde vägen ut till forten i Per Albin-linjen. 1966 förstördes den sista bron i detta läge och ersattes 1969-70 av den nuvarande hamnbron vid marinan.

 

Skälderviksbron

Skälderviksbron

Foto: okänd

 2. Skälderviksbron, järnvägsbron för Västkustbanan, byggdes 1884 och byggdes om 1897, eftersom spannen var för klena för statsbanornas materiel. Spannen såldes då till andra broar. 1947 tillkom en ny bro, efter en ettårig byggtid då tågen gått på en provisorisk militär bro intill. Hastigheten kunde nu ökas från 40 till 100 km/t. Dessutom tillkom gång- och cykelbanan. - Under 2009 och 2010 byggdes en ny, dubbelspårig, Skälderviksbro, och 1947 års bro byggdes om till gång- och cykelbro.


Ryna bros läge under medeltiden

Här gick Ryna bro under medeltiden

Foto: okänd

 3. Ryna bro vid Luntertun är den äldsta kända bron över Rönne å vid Ängelholm. Den omtalas första gången i Erikskrönikan, där det berättas om fejden mellan Birger Jarls söner kung Valdemar och bröderna Magnus och Erik. Sedan den danske kungen Erik Klipping hjälpt till att avsätta Valdemar ansåg han att han inte fått den betalning han blivit lovad, och han hotade att byta sida och stödja Valdemar. Den nye kung Magnus, känd med tillnamnet Ladulås, tågade då mot danskarna men gjorde halt vid Rönne å. Året var 1276, och den svenska Erikskrönikan skriver: "Vid Ryna bro han då åter vände och for till Sverige åter hem". Det blev alltså inget slag vid bron den gången. Under upproret mot unionskungen Erik av Pommern kom Engelbrekt med sina styrkor hit på våren 1436. Bron erövrades, men den danska huvudstyrkan var nära, och för att hindra att den kom efter Engelbrekt, brändes bron, innan Engelbrekt vände norrut och blev mördad på Göksholm i Hjälmaren. Huruvida bron återuppfördes och tjänstgjorde under Luntertuns/Rynestads senare tid är okänt, men sannolikt.


Pyttebron

Pyttebron

Foto: okänd

 4. Pyttebron byggdes som järnvägsbro för Engelholm-Klippans Jernväg år 1904. Den blev gång- och cykelbro 1958, sedan järnvägen lagts ner 1953.
Eftersom den stora infartsleden till Ängelholm, Klippanvägen, följer Pyttebanans sträckning, är det inte så konstigt att man tittar på den leden, när man tycker sig se problem med trafikföringen till Havsbaden, stationsområdet och det alltmer befolkade Sockerbruksområdet. Det är inget lätt problem att lösa - om nu inte Nybron räcker till. Ett alternativ som förts fram är en bro över ån vid Varvsvägen, kombinerad med en breddning av Reningsverksvägen. - Frågan ställdes på sin spets i debatten om Ängelholms trafikplan, där förslaget om en trafikled konkretiseras. En folkopinon drev fram en folkomröstning, som genomfördes i november 2011. Valdeltagandet var lågt, ca 35 %. Av dem som deltog röstade en klar majoritet mot en vägdragning över Rönneå i Klippanvägens förlängning. Kommunens ledning har dock beslutat gå vidare med planerna på en bilväg över Pyttebron. Kommunfullmäktige beslutade på försommaren 2014 att leden skulle byggas. Den nya majoriteten efter valet i september samma år har dock avbrutit planerna. Bron fräschades upp under 2016, och fick en ny, brun färg. Beundra ingenjör Jehanders vackra stenfundament, som lyfter bron på plats!


Nybron

Nybron som den såg ut före ombyggnaden i början av 1970-talet.

Foto: okänd

 5. Innan Nybron kom till gick trafiken till Sockerbruket över Järnvägsbron. För de anställda fanns också den lilla linfärjan Maja en bit uppströms Nybron. Men Sockerbruket behövde en bättre väg för frakten av betorna och det färdiga sockret. Efter en viss debatt - en del handlare var rädda för förluster om trafiken inte gick genom stan över Järnvägsbron - byggdes bron 1905. År 1971 ersattes den gamla järnbron med dagens betongkonstruktion.


Sockerbruksbron i mörker

Sockerbruksbron på kvällen

Foto: Ove Torgny

 6. Sockerbruksbron behövdes för gång- och cykeltrafiken till Sockerbruksskolan. Skolan togs i bruk till vårterminen 1983, och bron stod färdig under våren samma år..

 

 

 

Järnvägsbron

Järnvägsbron

Foto: Ove Torgny

 7. Västkustbanan öppnades för trafik 1885. Då behövde staden en förbindelse med sin nya järnvägsstation. Man förlängde den dåvarande Södra kyrkogatan och byggde Järnvägsbron. Gatan breddades också, på kyrkogårdens bekostnad. En järnbro stod klar i mars 1885.
1927 byggdes den nya betongbron, bredare och med bättre gångbanor. Den blev en trevalvsbro eftersom pålningen inte tillät en bro i ett spann. Brofasaderna krysshamrades för att ge en illusion av granit. När stadsfullmäktiges vice ordförande Lars Borggren rapporterade om invigningen i fullmäktige klagade bl.a. ordföranden Lambert Jeppsson över den enligt hans tycke bristfälliga belysningen.
Hösten 2015 renoverades bron kraftigt, och fick avskilda gångbanor.

 

8. I februari 2017 invigdes Tullportsbron, en gång- och cykelbro från Vita räck i Storgatans södra ände över till lasarettsområdet.

 

gammalt vykort av Carl XV:s bro

Carl XV:s bro på 1890-talet. Observera ekipaget!

Foto: C. O. Malmberg

 9. När Luntertunborna anmodades flytta till Ängelholm, byggdes ganska snart den första Ängelholms bro söder om staden. Den gick från början över ån något nedströms den nuvarande. I mitten av 1700-talet var bron livsfarlig att färdas på, och ersattes då med en pråm. Byggandet av en ny bro fördröjdes genom ideliga tvister mellan Bjäre härad och staden om vem som egentligen skulle underhålla bron. Först 1783 stod en ny träbro, vilande på stenkar, färdig. Men redan två år efteråt tog vårfloden den nya bron, och man fick lita till pråmfart ytterligare 20 år. 1806 lyckades man få en varaktig bro på plats. Den byggdes i trä och låg på samma plats som Carl XV:s bro. Här finns en (engelskspråkig) artikel som försöker utreda detaljerna om bygget. Den var vacker men ganska brant. Under 1800-talet planerade man för en stenbro, och 1864 stod den nya Carl XV:s bro färdig i sten och järn. Efter cirka 50 år befanns järnet rostskadat, varför bron byggdes om 1923, göts in i betong och fick gångbanor
Redan 1955 ansågs bron vacker men otidsenlig, men tack vare att riksvägen och genomfartstrafiken flyttades ur staden kunde bron överleva. När Innerleden stod färdig 1976 stängdes bron för motorfordonstrafik med undantag för buss och taxi. I början av 2000-talet hade 1860-talets bro tjänat ut, och sommaren 2005 invigdes en helt ny Carl XV:s bro, som fick en utformning som nära påminde om den ursprungliga.

 

Tegelbruksbron före 1960

Gamla Tegelbruksbron

Foto: okänd

 10. Tegelbruksbron kom till på initiativ av ägarna till Villans tegelbruk, Kallenbergs, vilka köpte ett av spannen från den gamla järnvägsbron i Skälderviken. Innan bron kom till 1897 fick den som ville ta sig från staden till tegelbruket antingen ha båt eller färdas runt via Carl XV:s bro. Kallenbergarna önskade också dra en räls över bron från bruket till stationen, men det blev aldrig av.
1963 revs den gamla bron och ersattes av den nuvarande, samtidigt som Östra vägens sträckning fram till brandstationen och Villan gjordes färdig. 2010-2011 byggdes bron om, med breddade gång- och cykelbanor och omdebatterade ljuspelare.


Mejeribron

Mejeribron, med Näckrosen i bakgrunden

Foto: Ove Torgny

 11. Mejeribron är praktiskt och omtänktsamt placerad för gång- och cykeltrafiken från tegelbruksområdet, Villan och Ängavången in mot stadens centrum. Den byggdes 1996.


Kristian II:s bro

Kristian II:s bro

Foto: Ove Torgny

 12. På 1960- och 70-talen byggdes efter hand den stora innerleden. Den första etappen var sammanbindningen av Östra vägen vid brandstationen med Bryggaregatan. Då behövdes en bro, som, liksom den nya vägen från Klippanvägen till brandstationen, fick namn efter stadens grundare. Kristian II:s bro stod färdig jubileumsåret 1966. 
 

 

Nya Ängavångsbron

Ängavångsbron

Foto: Ove Torgny

 13. Långt in på 1800-talet fanns ängs- och åkermark ända inne i staden. Många av borgarna bedrev jordbruk som en viktig bisyssla. Ängavången har sitt namn efter de ängar som de så kallade sädespartsborgarna brukade. För att underlätta trafiken dit ansökte sädespartsdelägarna år 1881 om att få bygga en bro mellan staden och ängarna. Stadsfullmäktige sa ja, men om det blev av framgår inte av tidningsklippen. Men 1897 köptes ett spann från västkustbanebron, och Ängavångsbron kom till. År 1913-14 verkar detta sedan ha bytts mot en annan avlagd järnvägsbro från något som i tidningen kallas Degeröd. Sedan ängsbruket upphört låg på Ängavången läderindustrierna Remfabriken och Kromläderfabriken, vilka behövde en transportväg. Bron byggdes om och förstärktes 1962. När Nyhemsleden var färdig hösten 1978 stängdes bron för annat än gång- och cykeltrafik. Sommaren 2009 revs den gamla bron och ersattes av en helt ny, vilken återinvigdes i september.

 

14. Nyhemsbron kom till 1979-80 för att förbinda Nya Kungsgården med Nyhemsområdet.

15. Kungsgårdsleden byggdes på 1990-talet, och då kom även Ludvigaskogsbron.

16. Motorvägen E6 blev 1960 färdig söderifrån fram till Rebbelberga trafikplats. Söder om Rönneå går den över Jägersbergs marker och nära Ängelholms Ridcentrum. Det är förbjudet att gå över motorvägen, men när det är lågvatten kan man ta sig under bron på en avsats längs södra sidan.

17. Nära Höja passerar en stor kraftledning Rönne å. Till ledningspersonalens hjälp finns där en hängande gångbro.

Höja gamla bro

Höja bro

Foto: okänd

 18. Höja bro vid Pråmmöllan och Neuhof byggdes 1898 av en järnöverbyggnad från västkustbanebron. Den ersattes av dagens bro 1990.

  

Sidan granskad den 7 februari 2018.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att G:a Rådhuset i Ängelholm finns som 3D-modell i Google Earth?