Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Som avgiftsgrundande inkomst räknas:

 • Bruttolön samt andra ersättningar i anslutning till anställning semesterdagsersättning, traktamente, förmånsvärde tjänstebil etc)
 • Föräldrapenning enligt sjukpenningsnivå
 • Sjukpenning
 • Arbetslöshetsersättning och kontant arbetsmarknadsstöd
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Livränta (vissa undantag finns)
 • Sjukbidrag
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter
  ska inte tas med)
 • Pension (ej barnpension)
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning

Inkomstuppgift ska lämnas in vid följande tillfällen:

 • I samband med att förskoleplats erhålls
 • När familjens inkomst förändras
 • På begäran av Ängelholms kommun
 • Om förälder intelämnar in inkomstuppgift debiteras högsta avgift enligt
  gällande maxtaxa.

Inkomstkontroll

Ängelholms kommun tillämpar inkomstkontroll vilket innebär att inlämnade
uppgifter kontrolleras mot skattemyndigheten, försäkringskassan samt med
övriga eventuella bidragsgivare.

Ängelholms kommun har rätt att genomföra retroaktiva rättelser om den
felaktiga uppgiften inneburit att för låg/hög avgift debiterats.

Automatisk räkningskorrigering

Ängelholms kommun tillämpar automatisk räkningskorrigering vilket innebär att
månad 1 utgår preliminär avgift för månad 1. Månad 2 utgår preliminär avgift för
månad 2, slutlig avgift för månad 1 samt avdrag för preliminär avgift för månad 1.
Detta innebär att för sent inkomna förändringar i inkomst, schema eller i familj
justeras med automatik nästkommande månad.

Debitering sker innevarande månad med förfallodag den siste varje månad.

Avgift

Avgiftens storlek grundar sig på barnets inlämnade schema samt hushållets (där barnet är folkbokfört) gemensamma bruttoinkomst/månad.

Ängelholms kommun tar ut avgift enligt gällande maxtaxa under årets alla månader.
Det yngsta barnet räknas som ”barn1”. Den högsta avgiften ska betalas för det yngsta barnet i familjen och den närmast lägre avgiften ska betalas för det närmast äldre barnet. För det fjärde barnet utgår ingen avgift.

från och med 1 augusti det året barnet fyller 6 år utgår avgift enligt gällande skolbarnsomsorgstaxa. Avgiften grundar sig på abonnemangsprincipen vilket innebär att avgift utgår fr o m det datum platsen är tillgänglig för barnet. Avgift utgår även om platsen inte nyttjas under viss tid.

Vårdnadshavarna försäkrar att lämnade uppgifter är fullständiga och sanningsenliga. Felaktig information i inkomstuppgifter, familjeförhållanden e t c kan medföra efterdebitering och rättsliga åtgärder.

Avgiftsreducering

Avgiftsreducering beviljas med 50% av månadsavgiften vid styrkt frånvaro
som beror på barns eller vårdnadshavares sjukdom. För att reducering ska
medges måste frånvaron uppgå till en sammanhängande period på minst
15 kalenderdagar.

Ansökan om avgiftsreducering enligt ovanstående, insändes till berörd handläggare.

Sidan uppdaterad den 2 juli 2010.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att det mesta kött som serveras i våra restauranger kommer från skånska gårdar?