Det här är en äldre och arkiverad nyhet

Hjärnarpsreservat ute på remiss – nu ska synpunkter hämtas in

Ett naturreservat planeras i Hjärnarps prästskog och nu är förslaget ute på remissrunda. Till och med den 6 augusti är det möjligt att lämna synpunkter innan förslaget går vidare i processen.

Marken där naturreservatet planeras ägs av Lunds stift och är cirka 11 hektar stort och ligger strax norr om Hjärnarp och väster om E6:an mellan ett bostadsområde och motorvägen. I området finns idag både utegym och slingor.

Syftet med naturreservatet är att bevara och återställa miljöer för den biologiska mångfalden och att bevara området för rekreation och friluftsliv.

Genom att skapa mer död ved, plantera in fler sorts ädellövträd, ta bort gran och invasiva arter vill vi höja naturvärdena i området. Vi vill också utveckla friluftslivet genom att skapa förutsättningar för till exempel nya skyltade slingor och stigar, säger Maria Thyr, kommunekolog i Ängelholms kommun.

Sedan början på 2022 har en inventering gjorts av växter, insekter och svampar i området och ett förslag till föreskrifter och skötselplan har tagits fram. Nu ska förslaget ut på remiss så att alla som vill kan tycka till innan det går vidare i processen. Har du synpunkter på naturreservatet kan du lämna dina synpunkter via en e-tjänst på Ängelholms kommuns webbplats senast den 6 augusti.

Remisshandlingarna finns även tillgängliga på Hjärnarps bibliotek, Ängelholms Stadsbibliotek, stadshuset och på engelholm.se till och med den 6 augusti.

Inkomna synpunkter kommer att kommenteras i en sammanställning som kommer att presenteras för Miljö- och tillståndsnämnden, Kommunstyrelsen och slutligen Kommunfullmäktige som beslutar om reservatet i Hjärnarps Prästskog.

Träd i Hjärnarps prästskog där solen skiner genom lövverket. Foto.

Skogen ägs av Lunds stift och var en gång ett skogsbruk. Under nästan 200 år har den fått växa nästan ostört, vilket har gett förutsättningar för en viktig biologisk mångfald.

Karta över naturreservatsområdet. Foto.

Här planeras naturreservatet i Hjärnarp.

Sidinformation

Publicerad:
2023-05-29