Dags att ansöka om bidrag från stiftelser och fonder

Nu är det dags att ansöka om bidrag från de stiftelser och fonder som Ängelholms kommun förvaltar. Sista ansökningsdagen är den 1 oktober. Utbetalning av bidrag och fondmedel sker under oktober-december under samma år som ansökan inkommit.

Stiftelser/fonder att söka

Samfonden för sociala ändamål

Utdelning ur Samfonden för sociala ändamål sker vid ett tillfälle varje år, i december. Personer, bosatta i Ängelholms kommun, kan ansöka om medel ur fonden. Beslut om utdelning ur fonden, och beloppets storlek, fattas på delegation av Familje- och utbildningsnämnden.

Stiftelsen Goldi och Ludvig Berglundsfond

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall utdelas till något allmännyttigt ändamål inom Munka Ljungby socken eller till något vetenskapligt ändamål.

Vem kan söka: Person eller förening som vill göra något allmännyttigt i Munka Ljungbyområdet

Stiftelsen Lisa och Wilhelm Segerströms understödsfond för hantverkare

Stiftelsen ändamål är att fondens ska användas som understöd till behövande hantverkare, vars verksamhet varit i huvudsak förlagd till Ängelholm, oberoende av om de tillhört någon hantverksförening, eller behövande änkor efter sådana hantverkare. Vid utdelning skall iakttagas att den som en gång erhållit understöd skall hava företrädesrätt vid följande utdelningar, därest fortsatt hjälpbehov föreligger, samt att antalet understödstagare skall så begränsas, att verklig hjälp beredes dem som komma i åtanke.

Vem kan söka: Hantverkare eller före detta hantverkare från Ängelholm som är i behov av stöd.

Frågor?

Vid frågor om ansökan eller hjälp med ansökningarna, kontakta kommunens kundtjänst.

Närbild på hand över en smartphone. Foto.

Sidinformation

Publicerad:
2023-08-22