Ny bostadsförsörjningsplan för Ängelholms kommun

Drönarbild över Hälsostaden. Foto.

Ängelholm växer och i takt med det behöver vi fler bostäder. Ett förslag till ny bostadsförsörjningsplan har tagits fram för hela Ängelholms kommun som visar var och hur vi ska bygga de kommande åren.

Ängelholms kommun har tagit fram ett förslag till ny bostadsförsörjningsplan som beskriver hur kommunen planerar för bostadsbyggande och utveckling av befintliga bostäder. Bostadsförsörjningsplanen sträcker sig från 2024 fram till år 2028.

Syftet med bostadsförsörjningsplanen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och bostadsmiljöer. Målet är en långsiktigt hållbar bostadsförsörjning. Det ska ske genom en hållbar markanvändning, kollektivtrafiknära bostäder, goda bostäder för alla och attraktiva boendemiljöer. Planen tar bland annat fasta på att kommunen ska planera för förtätning och sammanhållen bebyggelse i centralorten och i tätorterna.

En tät bostadsbebyggelse kan bidra till positiva vinster genom att få människor att träffas och integrera, bidra till jämlikhet och minska segregation i samhället, säger Lena Åström, planeringschef i Ängelholms kommun.

Minst 50 procent av bostadsutvecklingen föreslås ske i centralorten och minst 25 procent i tätorterna, med möjlighet för utveckling även på landsbygden.

Bostäder för olika skeden i livet

För att Ängelholm ska vara en attraktiv stad behöver det finnas ett varierat utbud av bostäder som kan möta invånarnas behov i olika skeden i av livet. Det utökade bostadsbeståndet ska bli mer allsidigt med olika upplåtelseformer, hustyper och storlekar.

— Det behövs bland annat fler hyresrätter och mindre bostäder som kan nyttjas av både unga och äldre. Vi vill också ta höjd för utvecklingen av Campus i Ängelholm som kan bidra till en ökad efterfrågan av billiga hyresrätter, säger Lena Åström, planeringschef i Ängelholms kommun.

Det finns också behov av nytänkande lösningar som kan bidra till att fler bostäder till följd av omvärldsläget med hög inflation och stigande räntor.

Bostadsförsörjningsplanen visar en viktig viljeinriktning till stöd för exploatörer och fastighetsägare för hur kommunen önskar prioritera bostadsbyggandet i framtiden. Kommunen kan bland annat påverka byggandet genom att det finns detaljplanerad mark att bygga på och exploateringsavtal vid försäljning av egen mark.

Planen är på samråd mellan den 16 oktober och 15 december 2023. Du kan lämna synpunkter på förslaget senast den 15 december.

Hela bostadsförsörjningsplanen finns att läsa här:

Sidinformation

Publicerad:
2023-10-16