Se närmre på sjukhusområdets framtid- ny detaljplan ute på samråd

Sjukhusområdet. Det område som detaljplanen gäller för. Karta.

En ny detaljplan för sjukhusområdet i Ängelholm är aktuell. Fram till den 12 december är detaljplanen på samråd, alla kan se närmre på detaljplanen och lämna synpunkter.

Detaljplanen gäller för det område som ligger mellan Landshövdingevägen och Södra vägen i centrala Ängelholm. Syftet med detaljplanen är att sjukhusområdet ska kunna utvecklas föränderligt med behoven och kunna erbjuda den vård som människor i vår region kommer att behöva.

Mellan den 16 november och 12 december kan alla lämna synpunkter på detaljplanen. Det finns också möjligheter att ställa frågor till ansvariga planarktikter. Frågor om byggnader, trafik och kulturmiljö är sådant som vi kan svara på. Vi kan inte svara på frågor om den specifika vården på sjukhuset.

Några punkter ur detaljplanen för sjukhusområdet:

  • Detaljplanen som är flexibel och långsiktig ska kunna genomföras etappvis. Mycket av detaljplanen kommer att realiseras först om 5, 10 kanske 25 år.
  • Detaljplanen medger större och högre byggrätter på sjukhusområdet på en del av området.
  • Sjukhusområdet kommer att bli högre och tätare, samt få ett mer urbant uttryck.
  • Äldre byggnader på sjukhusområdet, särskilt de längs Södra vägen, kommer över tid att behöva ersättas med nya mer effektiva byggnader.

Här finns planen och så kan du tycka till

Digitalt

I pappersform

Stadshuset, Ängelholm, ordinarie öppettider

Samrådsmöte/ öppet hus om detaljplanen för sjukhusområdet

29 november klockan 17-19. Stadsbiblioteket, lokal Kyrkorummet. Klockan 18:00 hålls en övergripande presentation av detaljplanen.

Medverkande: Ängelholms kommun och Hälsostaden och sjukhuset.

Lämna synpunkter och ställ frågor

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen och innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning.

All information om hur du gör finns på sidan med detaljplanen

Vanliga frågor och svar om detaljplanen för sjukhusområdet

Varför behövs en ny detaljplan för sjukhuset?

Den nya detaljplanen säkerställer sjukhusets framtida fortlevnad och utveckling.

Då formerna för framtidens vård förändras snabbt måste sjukhusets nya byggnader kunna anpassas till nya arbetsformer, ny teknik och nya sätt att organisera vård.

Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare och medger hälso- och sjukvård i 3-6 våningar. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut och byggrätten är fullt utnyttjad.

Planförslaget möjliggör för en expandering och modernisering av befintlig vård, vilket kan möjliggöra ett större vårdutbud.

Vilka delar av sjukhusområdet berörs av den nya detaljplanen?

Planområdet avgränsas av Landshövdingevägen i söder och Södra vägen i öst. Lindhaga och södra sjukhusområdet omfattas ej.

Vad innebär den nya detaljplanen för Ängelholm?

Ängelholms sjukhus är en av Ängelholms största arbetsplatser och en viktig samhällsfunktion. Detaljplanen innebär en utveckling av sjukhusområdet som utgör en viktig offentlig service för hela Ängelholms kommun och nordvästra Skåne.

Nya vårdbyggnader kan skapa ett mer sammanhängande område, där närhet, samordning och förbättrad logistik ger bättre vårdflöden och ökad patienttrygghet. Detaljplanen möjliggör för nya, attraktiva och ändamålsenliga lokaler för patienter, besökare och personal, vilket främjar tillfrisknande och samverkan mellan vård, hälsa och staden.

Hur höga blir de nya byggnaderna?

För att skapa flexibla och välfungerande vårdlokaler som kan möjliggöra teknikintensiv vård krävs ofta större ytor och högre våningshöjder. Detaljplanen tillåter i huvudsak en nockhöjd om max 20 meter, vilket motsvarar ungefär 4 sjukhusvåningar. Delar av området får byggas högre. 15% av den totala byggnadsarean får uppföras med högsta nockhöjd om 30 meter och 15% får uppföras med högsta nockhöjd om 38 meter, motsvarande 8 våningar.

För att minska upplevelsen av de högre höjderna reglerar detaljplanen att ny bebyggelse utmed Landshövdingevägen ska vara indelat i minst tre olika höjdnivåer.

Hur kommer de nya byggnaderna att se ut?

Byggnaderna kan utformas efter de bestämmelser som står i detaljplanen. Det är först när bygglovet godkänns som byggnadernas slutliga utformning bestäms. De bilder som visas i detaljplanen är endast exempel på hur byggnaderna kan utformas utifrån vad detaljplanen medger. Ett gestaltningsprogram har tagits fram som innehåller olika gestaltningsprinciper som ska ligga till grund för områdets utformning och fungera som stöd och vägledning under bygglovsprocessen.

På en övergripande nivå ska sjukhuset uppfattas som ett sammanhängande område men samtidigt rumsligt väl integrerad med sin omgivning. Nya byggnader ska ges tydliga individuella drag som främjar orientering och igenkännande samt ger sjukhusområdet en mänsklig skala genom uppdelning av volymer och fasadytor.

Varför har man inte parkering under de nya byggnaderna?

Utrymmen under byggnader med vårdverksamhet behövs ofta för teknik eller stödfunktioner till vården. På grund av riskhänsyn bör inte parkeringsgarage samlokaliseras med vårdverksamhet eller teknisk försörjning.

Var kommer man kunna parkera?

För att tillgodose framtida behov av angöring och parkering nära sjukhusets entré vid Södra vägen föreslås ett nytt underjordiskt parkeringsgarage. Ovanför garaget kommer en ny angöringsyta finnas. Placering av ny parkering är baserat på en parkeringsutredning som utifrån sjukhusets behov har identifierat den bäst lämpade platsen.

Varför behöver vissa äldre byggnader rivas?

Det huvudsakliga skälet är att äldre befintlig bebyggelse inte uppfyller dagens behov och behöver ersättas för att möjliggöra nya, effektivare byggnader som tar höjd för den medicinska utvecklingens höga krav på moderna vårdbyggnader. Det ger möjlighet att skapa generella och flexibla lokaler, vilket skapar större möjlighet till samutnyttjande och samband mellan verksamheter.

Att renovera och bygga om befintlig bebyggelse bedöms vara omfattande och kostnadskrävande, utan att resultera i byggnader där ändamålsenlig vård kan bedrivas. En ombyggnad av befintlig bebyggelse skulle sannolikt även innebära att byggnaderna förvanskas.

Parkeringsutredningen har dessutom visat att de äldsta byggnaderna närmast ån behöver rivas för att möjliggöra parkerings- och angöringsytor.

Varför behöver man bygga till godsmottagningen?

Anledningen till att området vid befintlig godsmottagning har fått en utökad byggrätt är för att godsmottagningen är i behov av en förbättrad arbetsmiljö.

Vilka verksamheter kommer flytta in i de nya byggnaderna?

Det är ännu inte helt bestämt vilka verksamheter som ska finnas i de nya byggnaderna. Det är därför detaljplanen är flexibel och tar höjd för olika scenarion, för att i framtiden kunna inrymma olika typer av verksamheter utifrån de behov som uppstår. Val av verksamheter på sjukhuset beror till stor del på beslut från Region Skåne. För Ängelholms sjukhus blir det därför viktigt att kunna möta förändrad efterfrågan.

När kommer utbyggnaden att ske?

Tanken är att detaljplanen ska genomföras etappvis i ett 25-års perspektiv och utifrån vårdens behov.

Sidinformation

Publicerad:
2023-11-17