Inför skolstart

På denna sidan har vi samlat information för dig som är ny elev eller som ska börja nytt läsår. Inför skolstart är det viktigt att du kontrollerar att skolan har rätt uppgifter och att du under läsåret håller dem uppdaterade. Uppgifter inför skolstart lämnar du digitalt via Tieto Edlevo app eller e-tjänst. Nedan kan du läsa mer om hur du uppdaterar kontaktuppgifter, ansöker om specialkost och skolskjuts, vår lärplattform Itslearning och annat som kan vara bra att veta inför skolstart.

Välkommen till skolan!

Vi vill att skolan ska bli en positiv upplevelse och att alla delar ska fungera för eleven. Vi behöver därför få in uppgifter om kontaktuppgifter, behov av specialkost, skolskjuts, fritidshem och modersmålsundervisning för att vi ska kunna planera detta i god tid. I skolan använder vi Tieto Edlevo och Lärplattform Itslearning som verktyg för tjänster och kommunikation mellan hemmet och skolan. Nedan får du mer information om dessa digitala verktyg och vilka uppgifter vi behöver få in inför skolstarten.

Läsårstider och lovdagar

Om Tieto Edlevo

Tieto Edlevo används både inom förskolan och skolan och hanterar barn- och elevuppgifter, kontaktuppgifter, barnschema, närvaro och frånvaro. I Tieto Edlevo sköter du också de flesta ärenden gällande barnomsorg och skola såsom anmälan, köplacering, inkomstuppgift, uppsägning av barnomsorgsplats, registrering av barnschema, skolval, skolbyte och anmälan modersmålsundervisning.

I Tieto Edlevo hanteras dina uppgifter säkert och du kan enkelt uppdatera uppgifterna när det sker förändringar.

För inloggning i Tieto Edlevo app på din telefon eller surfplatta behöver du ladda ner en app. Du kan också logga in via webb. Inloggning sker med Bank-ID eller mobilt Bank-ID. Har du inte tillgång till detta kontaktar du kundtjänst eller skolan.

Om lärplattformen Itslearning

Vi använder oss av lärplattformen Itslearning för lärande och samarbete. Itslearning är en webbaserad plattform på vilken man kan arbeta, få information, kommunicera och ha tillgång till material. Den används inom alla verksamheter, från förskolan upp till vuxenutbildningar. Användare är elever, vårdnadshavare samt personal på skolorna.

Itslearning är mobilanpassad och kan laddas ner som app på telefonen eller surfplattan. Push-notiser i appen gör att du inte missar viktig information från skolan. Inloggning sker med bank-ID eller mobilt bank-ID.

Uppdatera kontaktuppgifter

Varje läsår vill vi att du som vårdnadshavare och myndig elev säkrar att vi har rätt uppgifter i våra system. I Tieto Edlevo hanteras dina uppgifter säkert och du kan enkelt ändra eller uppdatera uppgifterna när det sker förändringar. Kontaktuppgifterna lämnar du via appen eller i inloggning som du når högst upp på denna sidan.

Anmäla specialkost

Skolorna erbjuder specialkost av medicinska, etiska eller kulturella skäl. Anmälan görs via e-tjänst.

Elever som tidigare gjort en anmälan i e-tjänsten Skolstart måste skicka in ett nytt ärende så att vi har rätt uppgifter om specialkost inför att skolan startar i augusti.

Vid medicinska skäl krävs läkarintyg som lämnas till elevens mentor eller direkt till köket på aktuell skola. Om ert barn har läkemedel för matallergisk reaktion som ordinerats av läkare ska en egenvårdsblankett fyllas i. Blanketten finns på skolexpeditionen. Informera även mentor om matallergin och hur den ska hanteras. Vid frågor kan du kontakta skolsköterskan.

Ansöka om modersmålsundervisning

Har ditt barn annat modersmål än svenska och går i grundskolan eller gymnasieskolan? Då har ditt barn rätt till modersmålsundervisning. Ansökan görs via e-tjänst.

Skolskjuts inom grundskola och anpassad skola

Elever inom grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola som uppfyller kriterier för skolskjuts behöver inte ansöka om skolskjuts. Du kontaktar då bara skolexpeditionen på elevens skola.

Uppfyller eleven inte kriterier för skolskjuts, till exempel med hänsyn till avståndskravet mellan hemmet och skolan, om eleven själv valt att byta skola eller bor i annan kommun, så beviljas skolskjuts endast om det föreligger särskilda omständigheter. Du ska då lämna in ansökan där du anger vilken omständighet som föreligger, till exempel funktionshinder, trafikfarlig väg, växelvis boende eller annat.

Skolskjutssamordnare fattar beslut utifrån den motivering ni angett i ansökan och efter vad som gäller enligt Ängelholms kommuns riktlinjer för skolskjuts. Ansökan görs via e-tjänst.

Resekort, resetillägg och inackorderingsbidrag inom gymnasieseskola och vuxenutbildning

Reseersättning för gymnasieskola och vuxenutbildning regleras utifrån en lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor. Vi skiljer på resekort, reseersättning och inackorderingsbidrag. Ansökan görs varje läsår via e-tjänst.

Viktig information om ditt resekort/busskort

Nya elever får sitt resekort/busskort med post från Skånetrafiken under första skolveckan varje läsår.

Elever som har ett resekort/busskort från föregående läsår får en ny skolbiljett uppladdad på sitt kort inför det nya läsåret. Det är därför viktigt att busskortet behålls under hela studietiden.

Förlorat busskort för skolskjuts anmäls till skola eller skolskjutssamordnare.
Förlorat eller skadat reskort anmäls via e-tjänst och är förenenat med kostnad.

Ansöka om skolbyte

Beroende på var i kommunen man bor har eleven tillhörighet till en viss skola och ges automatiskt plats på den skolan. Undantag gäller dock för Ängelholms Montessoriskola. Önskar du välja annan skola kan du välja fritt bland alla skolor i kommunen, både kommunala och fristående. Om plats finns kan man ansöka om att byta skola.

Ansöka om fritidshemsplats

Ängelholms kommun erbjuder fritidshem till alla barn mellan 6 - 13 år inom både kommunal och fristående verksamhet. Har du behov av fritidshemsplats anmäler du det via e-tjänst Tieto Edu Barnomsorg- och skoltjänst.

Vaccinationer i skolan

Erbjudande om vaccination gäller elever i årskurs 2, 5 och 8. För att vaccinationer ska ges krävs samtycke från vårdnadshavare. Direkt information om vaccinationer går ut till berörda vårdnadshavare via Itslearning.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-07