Skolskjuts, ungdomsbiljett och inackordering

På den här sidan kan du läsa om vad som gäller skolskjuts för grundskolan och elevresor för gymnasieskolan. Har du några övriga frågor kan du kontakta kundtjänst.

Skolskjuts för elever inom grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola

Ingen ansökan behövs om det inte gäller särskilda skäl

För elever som uppfyller grundläggande kriterier för skolskjuts får vårdnadshavaren ett erbjudande om skolskjuts som man aktivt ska tacka ja eller nej till.

Om man inte uppfyller villkoren för färdvägens längd eller trafikförhållanden men har behov av skolskjuts på grund av funktionsnedsättning eller av annat särskilt skäl, t ex växelvis boende ska man ansöka inför varje läsår.

Ansökan ska vara inlämnad senast den 25 juni för att skolskjuts ska kunna anordnas till skolstart.

Beslut om skolskjuts meddelas senast den 9 augusti via ”vårdnadshavarportalen för skolskjuts”. Den finns under digitala tjänster längst upp på denna sida

Kriterier för att elev ska vara berättigad till skolskjuts:

 • vara folkbokförd i Ängelholms kommun
 • gå på skola som kommunen anvisat
 • uppfylla villkoren för färdvägens längd och trafikförhållande eller efter ansökan av särskilda skäl.

I Ängelholms kommun krävs minst följande avstånd mellan hemmet och anvisad skola (gäller ej inom tätort).

Årskurs F-6: 2 km
Årskurs 7-9: 5 km

Skolskjuts sker i första hand med kollektivtrafik och i andra hand med skolskjutsfordon mellan anvisad hållplats nära elevens hem och anvisad skola. Skolskjutsfordon är främst upphandlade bussar, men taxi för särskilda transporter.

Ansök om skolskjuts via digitala tjänster endast om behov finns av särskilda skäl

Ansökan om skolskjuts ska göras för elev som inte uppfyller villkoren för färdvägens längd eller trafikförhållanden men har behov på grund av funktionsnedsättning eller av annat särskilt skäl. Det kan t.ex. vara växelvis boende på olika adresser i Ängelholms kommun. Ansökan görs via digitala tjänster som ni når överst på denna sida.

Information om elevers skolskjuts

Du som vårdnadshavare kan logga in på ”Vårdnadshavarportalen för skolskjuts” för att se aktuellt beslut och information om elevens tilldelade hållplats och tidtabell. Den når du bland digitala tjänster överst på denna sida.

För övriga frågor kring skolskjuts kontaktar du kommunens kundtjänst.

1 Nationella bestämmelser om skolskjuts

Dessa riktlinjer utgår från bestämmelser om skolskjuts i skollagen (2010:800).

Bestämmelser om skolskjuts finns i 10 kap. 32-33 §§ och 40 §§ skollagen (grundskola) 11 kap 31-32 §§ och 39 §§ skollagen (anpassad grundskola) samt 18 kap. 30-31 och 35 §§ skollagen (anpassad gymnasieskola). I förordning om skolskjutsning (1970:340) regleras hur skolskjutsen ska ske.

2 Rätt till skolskjuts

Av skollagen framgår att elever i grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till:

 1. färdvägens längd
 2. trafikförhållanden
 3. elevens funktionsnedsättning
 4. någon annan särskild omständighet.

Denna rätt gäller inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola. Rätten gäller heller inte till och från fritidshem.
Rätt till skolskjuts bedöms i första hand utifrån elevens folkbokföringsadress.

2.1 Färdvägens längd

Elever boende inom tätorterna Ängelholms centrum, Munka Ljungby, Strövelstorp och Vejbystrand/Magnarps har inte rätt till skolskjuts, oavsett avstånd till skolan. För gränsdragning av tätort används kommunens GIS-kartor som fastställs av Trafikverket. Bedömning grundar sig på att det inom tätorten finns säkra gång- och cykelvägar.
För de elever som bor utanför tätort gäller följande avståndsgränser för rätt till skolskjuts:

 • Minst 2 km för elever i förskoleklass och årskurs 1-6.
 • Minst 5 km för elever i årskurs 7-9.
 • Individuell prövning för elever i anpassad grund- och gymnasieskola.
 • Avstånd mellan hem och närmaste hållplats bör ej överstiga 2 km.

För avståndsmätning används kartverktyg i planeringssystemet Optiplan.

2.2 Trafikförhållande

Bedöms närmaste lämpliga skolväg som trafikfarlig utifrån elevens ålder och mognad beviljas skolskjuts utan hänsyn till avståndet. I bedömningen beaktas om skolvägen saknar gång- och cykelbana samt vilken trafiktäthet och hastighetsbegränsning som föreligger enligt Trafikverket.

2.3 Funktionsnedsättning

En elev har rätt till skolskjuts om en funktionsnedsättning medför att eleven inte kan ta sig till skolan på samma sätt som en elev utan funktionsnedsättning. Detta gäller funktionsnedsättning av varaktig och i vissa fall tillfällig karaktär. Läkarintyg ska vid begäran uppvisas som styrker behovet av skolskjuts på grund av funktionsnedsättning.

2.4 Annan särskild omständighet

Även andra omständigheter än de som framgår ovan ska prövas när sådana åberopas av den enskilde. Det kan t.ex. vara skolskjuts till sekundäradress vid växelvis boende inom Ängelholms kommun.

2.5 Ansökan om skolskjuts

Elevens vårdnadshavare ska inte ansöka om skolskjuts om eleven uppfyller kraven med hänsyn till färdvägens längd eller trafikförhållanden enligt punkterna 2.1 och 2.2. De får då istället ett skolskjutserbjudande via Optiplans vårdnadshavarportal senast 30 maj. Detta erbjudande skall vårdnadshavare aktivt svara ja eller nej på senast den 15 juni innan varje nytt läsår.

Elevens vårdnadshavare ska endast ansöka om skolskjuts om de har behov av skolskjuts med hänsyn till funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet enligt punkterna 2.3 och 2.4.

Vårdnadshavare behöver då ansöka om skolskjuts via kommunen hemsida senast den 15 juni innan varje nytt läsår.

3 Utförandet av skolskjuts

3.1 Kollektivtrafik

Huvudregeln är att skolskjuts utförs genom att eleven får ett busskort för resa med kollektiva färdmedel. Busskortet gäller för resor med allmänna kommunikationsmedel mellan hållplatser nära elevens folkbokföringsadress och skolan i anslutning till skolans början och slut.

En elev som tappar bort sitt busskort, skadar det eller om det blir stulet kan få ett nytt busskort mot en avgift om 50 kronor.

3.2 Skolskjutsfordon

För elever som inte kan resa med kollektiva färdmedel anordnas istället skolskjuts med skolskjutsfordon. I första hand sker resan med upphandlad skolbuss och i andra hand med upphandlad specialtransport (taxi).

Skolskjuts ska utföras med skolskjutsfordon om:

 • Avståndet mellan folkbokföringsadressen och hållplatsen för kollektiva färdmedel är längre än de avstånd som berättigar eleven till skolskjuts enligt punkten 2.1
 • Färdvägen mellan folkbokföringsadressen och hållplatsen sammanvägt bedöms trafikfarlig enligt punkten 2.2 och vårdnadshavares ansvar enligt punkten 3.5.
 • Den totala restiden väsentligt överstiger 120 minuter per dag enligt punkt 3.3.
 • Eleven har en funktionsnedsättning som medför att kollektiva färdmedel inte kan anses vara ett lämpligt alternativ eller
 • Det föreligger en annan särskild omständighet till att kollektiva färdmedel inte är ett lämpligt alternativ, t.ex. när en elev med lägre ålder måste byta buss ett flertal gånger.

3.3 Upphämtning och tider

 • För resa med kollektivtrafik avgör vårdnadshavare vilka hållplatser som eleven skall stiga på och av.
 • För resa med skolskjutsfordon hämtas/lämnas eleven vid den hållplats som skolskjutshandläggare har fastställt.
 • För resa med skolskjutsfordon är eleven skyldig att vara vid hållplatsen senast 5 min innan och invänta skolskjuts upp till 20 minuter efter ordinarie avgångstid.
 • Resa med skolskjuts ska ske så att elev inte bör vistas mer än 120 minuter per dag i anvisad skolskjuts.
 • Tiden mellan skolskjutsens ankomst och skolans start samt skolans slut och skolskjutsens avgång bör inte överstiga 60 minuter.

3.4 Förseningar eller inställd skolskjuts

Vid vädervarning RÖD ställs all skolskjutstrafik in.
Vid vädervarning ORANGE eller GUL fattar skolskjutshandläggare beslut om skolskjutsen ska ställas in.
Information om förseningar eller inställd skolskjuts sker så snart som möjligt med hänsyn till förhållandet som påverkat detta. Information sker via kommunens elevsystem eller lärplattform.

3.5 Ansvar i samband med skolskjuts

Vårdnadshavaren ansvarar för att eleven kommer till och från skolskjutsens hållplats nära hemmet och att de uppgjorda tiderna hålls vid dessa tillfällen. Tillsynsansvaret övergår från vårdnadshavare till skolskjutsen som har tillsynsansvar under färden, när eleven klivit på skolskjutsen.
När eleven stiger av vid skolan träder skolans tillsynsansvar för eleven in. För elever som åker kollektivt färdmedel träder skolans tillsynsansvar för eleven in när eleven infinner sig i skolans lokaler.

När eleven ska hem gäller att skolan har tillsynsansvar för eleven fram till dess att anordnad skolskjuts hämtar eleven.
Under färden har skolskjutsen tillsynsansvar för eleven.
Skolskjutsens tillsynsansvar upphör när eleven kliver av skolskjutsfordonet vid busshållplatsen nära hemmet. Tillsynsansvaret för eleven går då över på vårdnadshavaren.

Om eleven åker kollektiva färdmedel har skolan tillsynsansvar för eleven fram till dess att eleven har slutat för dagen och i anslutning till skoldagens slut, lämnar skolans område. Tillsynsansvaret för eleven går då över på vårdnadshavaren.

 • Busskortet skickas ut med post från Skånetrafiken. Vid nytt läsår görs utskicket under första veckan. Har man inte fått busskortet i tid kan man ändå åka t.o.m. den 25 augusti
 • Busskortet behålls under hela studietiden. Varje läsår laddas ny skolbiljett upp på busskortet med automatik.
 • Skadat eller förlorat kort meddelas till skolans expedition. Ersättningskort kostar 50 kr.

Ungdomsbiljett, resetillägg och inackorderingsbidrag för elever inom gymnasieskolan.

Du behöver inte längre ansöka om resekort.

Alla ungdomar i gymnasieålder som är folkbokförda i Ängelholms kommun får ungdomsbiljett och sitt resekort uppladdat eller hemskickat. Om ni redan har ett resekort för tidigare elevresor eller skolskjuts så ska det behållas, så laddas det upp automatiskt.

Ungdomsbiljetten gäller från den 1 augusti det år du fyller 16 år till och med den 31 juli det år du fyller 19 år. Ungdomsbiljetten utfärdas av Skånetrafiken och är giltigt inom Skåne län.

Mer information om ungdomsbiljett kan du läsa på Skånetrafikens hemsida.

Vid behov av annan resa, resetillägg eller inackorderingsbidrag ska du lämna in ansökan inför varje läsår. Du ansöker via digitala tjänster som du hittar längst upp på denna sida.

För resa till gymnasieskola i annat län, Apelrydsskolan eller med kommunens skolskjuts för grundskolan måste ansökan göras via digitala tjänster längst upp på denna sida.Om du går i gymnasiet och din ålder inte stämmer med ungdomsbiljetten måste du också ansöka via digitala tjänster.

Resetillägg på 1 200 kr per termin utbetalas om du har minst 6 km mellan bostaden och närmaste busshållplats. Resetillägg kan inte kombineras med inackorderingsbidrag. E-tjänst för ansökan hittar du längst upp på denna sidan.

Inackorderingsbidrag beviljas om reseavståndet från hemmet till skolan är minst 50 km eller om den totala restiden uppgår till minst 3 timmar per dag. Inackorderingsbidrag beviljas inte för kortare period än 1 månad. Höstterminen omfattar 4 månader och vårterminen 5 månader. Första utbetalningen sker sista bankdagen i september och därefter månadsvis. E-tjänst för ansökan hittar du längst upp på denna sidan..

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-20