Barn- och elevhälsa

Inom Barn- och elevhälsan arbetar vi för att våra barn och elever ska få bästa möjliga utveckling i förskolan och skolan.

Det viktigaste arbetet vi har är att vara med och hitta förutsättningar och förebygga svårigheter så att alla barn kan lyckas i skolan.

Varje skola har tillgång till en egen elevhälsa. Vi har flera speciella kompetenser och samarbetar med och ger stöd till förskolorna och skolorna i deras arbete med barnen och eleverna. 

Kommunen har tillgång till en ambulerande hörselpedagog. Detta är en resurs för elever med hörselnedsättningar i alla skolformer. Hörselpedagogen ger råd, stöd, information och handledning till elev, lärare och övrig personal i skolan.

Hörselpedagogen samarbetar med elev, berörda pedagoger, elevhälsa, hörselhabilitering och audiologisk avdelning.

Har du svårigheter  och funderingar i livet som påverkar din vardag i skolan?

Vi kuratorer finns på din skola om du behöver någon att prata med. Tag kontakt direkt med din kurator på skolan eller via någon lärare. 

Har du frågor som gäller ditt barns tal, språk, läsning och skrivning? Tag upp dina funderingar med ditt barns lärare. Skolan kan vid behov få hjälp av oss, Barn- och elevhälsans logopeder.

Tillsammans med skolorna gör vi utredningar och fortbildar personal. Vi arbetar med lärmiljön så att elevernas situation bli så bra som möjligt. Vi arbetar både mot förskola och grundskola.

Vår uppgift är att förebygga svårigheter och arbeta för att ditt barn ska få den bästa utvecklingen i förskola och skola.

Vi arbetar främst med att ge stöd till förskolan och skolan i det pedagogiska arbetet och utbilda personalen. När skolan behöver mer information för det pedagogiska arbetet kan vi också göra bedömningar av ditt barns behov.

Du kan komma i kontakt med oss genom förskolechef eller rektor.

Vad är ett skoldatatek?

Skoldatateket leds av en specialpedagog som har kunskap om alternativa verktyg, till exempel speciella dataprogram, stavningskontroller och talsyntes.

Vi vänder oss till skolpersonal och främst till elever med koncentrationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter. Även vid andra funktionsnedsättningar kan vi bidra med den kunskap vi har.

Långsam och besvärlig läsning

Om ditt barn har någon form av läshinder, kan han eller hon få hjälp av inlästa böcker på Inläsningstjänst. Det är ett företag som erbjuder inlästa läromedel. Eleverna får en inloggning och kan lyssna i stället för att själva läsa. Alla elever har tillgång till tjänsten, oavsett läsförmåga. Kommunen abonnerar på tjänsten.

Måste ditt barn ha dyslexi för att få tillgång till dessa program?

Nej, ditt barn behöver inga diagnoser eller intyg. Alla elever har rätt att få sina behov tillgodosedda. I Ängelholms kommun finns dessa altenativa verktyg på alla datorer, både till PC, MAC och Chromebooks. Alla elever kan alltså använda dem.

Kontakt

Diskutera med ditt barns lärare, som vid behov kan kontakta oss.

Vi arbetar med råd och stöd för att varje elev ska få utvecklas, må bra och nå sina mål i skolan.

Vi erbjuder alla elever hälsobesök, hälsoundervisning och vaccinationer. Du kan också besöka oss med frågor om hälsa och livsstil och enklare sjukvård. Större delen av vårt arbete sker enligt ett basprogram. Besök hos skolläkaren sker efter överenskommelse med skolsköterskan.

All kontakt är frivillig och vårt arbete bygger på nära samarbete mellan elev, vårdnadshavare och annan personal i skolan.

Varje elev har en digital hälsojournal som följer med under skoltiden.

Hälsoundervisning

Skolsköterskan medverkar med hälsoundervisning i olika teman i samarbete med pedagogerna på skolan.

Arbetsmiljöarbete

Skolsköterskan och skolläkaren är en viktig del i arbetsmiljöarbetet på skolan. I vardagen ger de råd och stöd till dig som elev, personal och skolledning. Skolsköterskan är med och skapar en säker och god arbetsmiljö genom att delta till exempel i arbetsmiljöronder och allergironder.
Skolsköterskan är delaktig i arbetsmiljöarbetet tillsammans med eleverna (elevinflytande) genom hälsosamtalen. Elevernas sammanfattade synpunkter från hälsosamtalen återkopplar vi till din klass, arbetslag och elevhälsoteam.

Tystnads- och anmälningsplikt

Skolläkaren och skolsköterskan har tystnadsplikt enligt Hälso-och sjukvårdslagen. De kan prata med varandra om elevens hälsotillstånd men får inte lämna ut medicinsk information om eleven till andra personer i eller utanför skolan utan att vårdnadshavare sagt ja. Ett undantag är om informationen krävs för att eleven ska få nödvändigt stöd i skolan. Skolsköterskan och skolläkaren har också skyldighet att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att en elev far illa.
Varje elev har en digital hälsojournal som följer med under skoltiden. Byter ditt barn till en skola i en annan kommun eller till en fristående skola, måste  du som vårdnadshavare säga ja till att vi får skicka journalen till den nya skolan.

Kontakt

Se kontaktuppgifter och öppettider på din skolas webbplats.

Specialpedagog förskola-förskoleklass

Vi deltar i barnhälsoarbetet i förskolan som ett stöd till pedagogerna och arbetar för att ditt barn ska få utvecklas utifrån sina förutsättningar. Det är ditt barns behov som ska styra stödet i barngruppen.

Har du frågor som gäller stöd till ditt barn i förskoleåldern, ta kontakt med förskolechefen på ditt område eller ta kontakt med oss genom att ringa kundtjänst på telefon 0431-870 00.

Specialpedagog förskoleklass-åk 9

Vi samarbetar med skolans personal kring elever med känslomässiga och sociala svårigheter i skolan och på fritidshemmet. Vi arbetar för att ditt barn ska få möjlighet till delaktighet, utveckling och lärande. Det är ditt barns behov som ska styra stödet.

Vi kartlägger och analyserar lärandemiljön, observerar i klassrummet, har samtal, ger stöd samt erbjuder fortbildning till skolans personal.

Har du funderingar om ditt barns skolsituation, tag kontakt med ditt barns lärare, som vid behov, kan få hjälp av oss.

Specialpedagog gymnasiet

Hälsobesök

Skolsköterskan möter alla barn i förskoleklass tillsammans med vårdnadshavare. I årskurs 2, 4, 7 i grundskolan och i årskurs 1 på gymnasiet är oftast inte vårdnadshavare med.

Inför besöket får du som vårdnadshavare och elev besvara frågor i en elektronisk hälsoenkät.

Under hälsobesöket ges möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Med de äldre eleverna diskuterar skolsköterskan även frågor om alkohol, narkotika, doping, tobak, sex och samlevnadsfrågor. Vi kontrollerar längd, vikt, rygg, syn och hörsel, lite olika beroende på vilken av årskurser.

Vaccinationer

Skolsköterskan ger dig/ barnet de vaccinationer som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. När det är dags för vaccination kommer information från skolsköterskan till aktuell årskurs/ klass på Itslearning. Vaccination i åk 2, mot mässling/ påssjuka/ röda hund, ges vanligtvis på höstterminen. Vaccinationer i årskurs 5 mot Humant papillom-virus, numera till både flickor och pojkar, ges vid 2 tillfällen. En gång på höstterminen och en gång på vårterminen. Vaccination i årskurs 8, mot difteri, stelkramp och kikhosta ges på vårterminen.

Före vaccination måste samtliga vårdnadshavare lämna svar/ samtycke via en länk som skickas ut från journalsystemet "Prorenata". Ditt svar behövs både om du tackar ja eller nej till vaccination.

Vaccinationerna registreras i nationella vaccinationsregistret.

Synpunkter och klagomål

Vissa delar av Barn- och elevhälsa lyder under Hälso-och sjukvårdslagen. Om du inte är nöjd med vården, kan du lämna synpunkter och klagomål.

Tystnadsplikt och sekretess

Personalen inom Barn- och elevhälsan omfattas av tystnadsplikt enligt Offentlighets- och sekretesslagen och Hälso-och sjukvårdslagen, som finns för att skydda din integritet. När det gäller känsliga uppgifter kan vi inte skriva om det i e-post eller sms utan ber om kommunikation via telefon.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-27