För dig som är ny i Sverige

Här finns information om barnomsorg och utbildning för dig som är ny i Sverige. Har du några andra frågor är du välkommen att kontakta kundtjänst.

Välkommen till Ängelholms förskolor och skolor

Alla ska känna sig välkomna till Ängelholms kommuns utbildning och barnomsorg oavsett bakgrund och förutsättningar och vi är vana vid att ta emot barn och elever från olika länder. Våra mottagningsrutiner är väl kända av all berörd personal och det finns en tydlig ansvarsfördelningen. Det skapar trygghet hos personalen och en effektiv, rättssäker organisation.

Förskola

Barn mellan 1-5 år erbjuds plats inom förskola och familjedaghem inom både kommunal och fristående verksamhet.

Rutin för att börja förskolan

 • Ansökan om förskoleplats skickas in till kommunens förskolesamordnare.
 • I ansökan anges vilket som är barnets modersmål och vilket/vilka språk som talas i hemmet. Om man angett ett annat språk än svenska, kontaktas språkstrateg inom modersmålsundervisning.
 • Språkstrateg skickar ut en inbjudan till "Välkomst- och inskolningssamtal" till vårdnadshavare som sker på den förskolan som barnet fått plats på. Samtalet sker ca 1-2 veckor innan inskolningen påbörjas.
 • Till "Välkomst- och inskolningssamtalet" bokas vid behov en tolk. Pedagog på förskolan informerar om förskolans verksamhet och vårdnadshavare berättar om barnet och familjens bakgrund. Efter samtalet gör förskolan och vårdnadshavare tillsammans upp en plan och tider för inskolning.

Grundskola

Barn mellan 6-15 år går i grundskolan som omfattar förskoleklass och årskurs 1 till 9.

 • Barn mellan 6-7 år börjar i en vanlig skolklass som kallas förskoleklass eller årskurs 1. Elever i denna ålder lär sig språket snabbt.
 • Barn mellan 8-16 år får börja i det som kallas förberedelseklass. Sedan får du börja i någon av de vanliga klasserna som vi i Sverige kallar årskurs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Gymnasieskola

Ungdomar som är äldre än 16 år börjar i ett introduktionsprogram i gymnasieskolan. Ansvaret med att hänvisa till gymnasieskolan ligger på den enhet som eleven når när den kommer till Sverige och Ängelholms kommun.

För alla elever som börjar på ett introduktionsprogram upprättas en individuell studieplan. Uppdatering och revidering av studieplanen sker fortlöpande vid behov. Av studieplanen ska framgår var eleven har sin skolgång, planerad tidsram, långsiktiga och kortsiktiga mål med studierna samt vilka ämnen eleven har avslutat och vilka ämnen eleven läser. Planen ska också beskriva vilka eventuella insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling.

Rutin för att börja gymnasieskolans introduktionsprogram

 • Kontakt tas med ansvarig rektor på gymnasieskolan.
 • Rektor kontaktar introduktionsamordnaren på introduktionsprogrammet.
 • Introduktionssamordnaren bjuder in eleven, vårdnadshavare (om eleven är under 18 år), god man om sådan finns, tolk och lärare i svenska som andraspråk som har ansvar för elevens kartläggning, på ett introduktionssamtal
 • Vid samtalet kartlägger man tidigare skolbakgrund. Innan detta samtal ska skolsköterskan ha ett hälsosamtal. Tolk bokas till båda dessa samtal.
 • Efter att eleven genomått introduktionsprogrammet ges besked om när eleven kan börja i skolan och i vilken skolform.

SFI, Svenska för invandrare - för elever

Från 16-års ålder har elever rätt till undervisning i SFI i enlighet med skollagen kap. 13. Lagen anger vidare att undervisning i SFI ska finnas tillgänglig så snart som möjligt efter det att rätt till SFI har inträtt. Om inte särskilda skäl föreligger ska undervisningen påbörjas inom tre månader.

 • I de fall som SFI blir aktuellt, tar ansvarig rektor på gymnasiet kontakt med ansvarig rektor för SFI/Komvux och de kommer överens om när eleven påbörjar sin utbildning på SFI.
 • Hur mycket tid eleven tillbringar i SFI-undervisning varje vecka ska grunda sig i den individuella bedömningen som gjorts av undervisande personal på SFI.
 • Utformningen av elevens schema är, som all verksamhet inom SFI-undervisningen, flexibel för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för eleven att så snabbt som möjligt lära sig svenska i tal och skrift.
 • Personalen på SFI kommunicerar med och rapporterar till introduktionssamordnaren på gymnasiet kring elevens utveckling.

SFI, Svenska för invandrare - för vuxna

Vuxenutbildningen har kurser för vuxna i SFI, Svenska för invandrare. Undervisningen är gratis och du kan studera både på dagen och på kvällen.

Modersmålsundervisning

På Språkcentrum arbetar vi med språkutveckling och flerspråkighet. Språkcentrum erbjuder modersmålsstöd i förskolan, modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet för barn i grundskolan och grundsärskolan.

Samhällsorientering

Om du är nyanländ och mellan 18 och 64 år gammal har du rätt till Samhällsorientering. Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället som ger dig viktig information för en bra start i Ängelholm. Genom Samhällsorientering får du information om Sverige: hur svenska samhället är organiserat, om svensk demokrati, samt om dina rättigheter, skyldigheter och möjligheter i det nya landet. Du kommer också att få en del praktiska information om: möjlighet till utbildning, sjukvård, bostadsmarknaden, arbetsmarknaden och andra praktiska information kopplade till hälsa, familjeliv, barn, mm.

Kursen är gratis. Det omfattar 100 timmar och hålls på ditt modersmål eller annat språk som du behärskar. Kursen kan kombineras med dina övriga aktiviteter (SFI, praktik eller arbete).

Samhällsorientering är en interaktiv kurs där du kan ställa frågor och få svar samt svara på frågor.

Kursen kan antingen hållas på plats eller på distans genom din dator eller telefon.

Anmälan

Du som är under etableringsåren och inskriven på arbetsförmedlingen vanligtvis är också redan anmäld till Samhällsorientering.

Du som inte är anmält till Samhällsorientering genom arbetsförmedlingen, kan anmäla dig själv.
Du kan kontakta kommunens integrationssamordnare och anmäla dig genom att maila till:

Det finns ingen sista anmälningsdag. Du kan anmäla dig till samhällsorientering under hela året.

Behöver du hjälp eller har frågor?

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-07