Fristående förskola

Fristående barnomsorg drivs inte av Ängelholms kommun. Här hittar du kontaktuppgifter till fristående aktörer för barnomsorg i kommunen och information om hur du ansöker om plats och vad som gäller för att starta och driva fristående förskola. Har du frågor kan du kontakta kundtjänst.

Om fristående förskola

Servicenivån gentemot barn och vårdnadshavare är hög i Ängelholms kommun då vårdnadshavare har valfrihet att välja kommunal eller fristående omsorgsform.

Fristående barnomsorg drivs inte av Ängelholms kommun, men kommunen har ett tillsynsansvar.

Tillsyn av fristående verksamhet genomförs vart tredje år. Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet görs också utskick av personal- och vårdnadshavarenkäter riktade till alla kommunala och fristående förskolor. Genom enkäterna följer kommunen upp vårdnadshavarnas åsikter om förskolan som en grundläggande del i det systematiska kvalitetsarbetet i kommunen.

Fristående barnomsorg följer samma avgiftsregler som kommunal barnomsorg.

Ansökan om plats på fristående förskola

En del av de fristående förskolorna har sin kö via Ängelholms kommun och en del administrerar sin kö själva. Du som vill anmäla ditt barn i kö till fristående förskola som själv hanterar sin köplacering kontaktar förskolan direkt. Till förskola som har sin kö via Ängelholms kommun gör du ansökan i Tieto Edlevo e-tjänst, Inloggning hittar du längst upp på denna sida.

Ansökan och uppsägning görs via Tieto Edlevo e-tjänst som du hittar längre upp på denna sidan.

 • Qarusellen
 • Frejagården
 • Villa SåKul

För ansökan kontaktar du respektive förskola direkt. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

 • Förskolan Änglagård
 • Karika
 • Leklunden
 • Montessoriförskolan Nallen
 • Sagolunden
 • Vantens förskola och fritidshem
 • Vejbystrands förskola & skola
 • Ängelholms Montessoriförskola

Kontaktuppgifter fristående förskolor

Bäckadalsvägen 62
262 57 Ängelholm

Valhall Park
Byggnad 62
262 74 Ängelholm

Prästgårdsvägen 42
262 70 Strövelstorp

Stampehusvägen 7
266 75 Hjärnarp

Hjärnarpsvägen 19
266 75 Hjärnarp

Lökgatan 13-19
262 52 Ängelholm

Sanatorievägen 6D
260 83 Vejbystrand

Västersjögatan 55
262 53 Ängelholm

Skogsvägen 40
266 54 Vejbystrand

Idrottsgatan 2
262 63 Ängelholm

Nyhemsleden 2
262 41 Ängelholm

Vad gäller för att starta fristående förskola?

Skollag och läroplaner är de främsta styrdokumenten som ska följas och tillämpas i den pedagogiska verksamheten, oavsett om den bedrivs av kommunen eller någon annan. Kommunen är ytterst ansvarig för att barn som är folkbokförda i kommunen erbjuds plats i förskola respektive skolbarnsomsorg. Sådan verksamhet kan också anordnas av enskilda.

Kommunen tar emot ansökningar om att driva fristående förskola, skolbarnsomsorg eller pedagogisk omsorg och har skyldighet att pröva dessa om de uppfyller kraven i de fastställda riktlinjerna.

För att yrkesmässigt få bedriva fristående verksamhet behövs ett godkännande från den kommun där verksamheten ska bedrivas. För ett godkännande krävs att verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet. Läroplan och skollag ligger till grund för godkännandet. Ändras en verksamhet helt eller väsentligt eller flyttas måste nytt tillstånd sökas. Om en verksamhet startar utan godkännande utgår inget ekonomiskt bidrag.

Villkor som ställs för att få starta fristående verksamhet

 • Kvalitet och säkerhetskrav
 • Godkända lokaler
 • Service
 • Årsredovisning
 • Val av revisor
 • Försäkringar

Fristående verksamhet står under tillsyn av kommunen som därmed har rätt att inspektera verksamheten, inhämta upplysningar, samt ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. Om missförhållanden råder får kommunen förelägga den som har ansvaret att avhjälpa missförhållandena. Godkännandet får återkallas om missförhållandena är allvarliga och ingen rättelse sker.

Fristående verksamhet får ekonomiskt bidrag från kommunen. Kommunen fastställer årligen bidragets storlek och villkor. Först då kommunen godkänt en verksamhet kan ekonomiskt bidrag betalas ut.

Kommunen behandlar ansökan om fristående barnomsorg. Ansökan kan göras inför varje terminsstart senast datum enligt nedan. För ansökan kontaktas kundtjänst.

 • Verksamhetsstart höstterminen - senast den 31 mars (innevarande år)
 • Verksamhetsstart vårterminen - senast den 31 augusti (föregående år)

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-13