Så här arbetar vi inom förskolan

Här kan du läsa lite mer om arbetet inom förskoleverksamheten. Har du några andra frågor är du välkommen att kontakta förskolan eller kundtjänst.

Vision och motto för våra förskolor

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Det står i förskolans läroplan. I förskolan får barnen möjlighet att utveckla språk, räkneförmåga, motorik och social förmåga. Lek, musik och skapande ligger till grund för barnens utveckling. I Ängelholms förskolor och skolor arbetar vi alla efter en gemensam vision där Ängelholm ska uppfattas som en Kunskapsstad där vi vågar!

Genom ett gemensamt motto för förskolan har vi tagit ett ytterligare steg för att synliggöra förskolan som en viktig del av Kunskapsstaden Ängelholm. Mottot har arbetats fram av våra förskolerektorer tillsammans med förskoleutvecklare och nedan kan du läsa mer om vår syn på en förskola där vi vågar.

Förskolorna i Ängelholm är det första viktiga utbildningssteget för stadens yngsta medborgare. Här rustas barnen att möta framtiden och olikheter ses som en tillgång. Verksamheten omfattar tre områden; omsorg, fostran och lärande och utgår från barnens lek, intressen, inneboende nyfikenhet och drivkraft. Barnen möter pedagoger och miljöer som väcker lust och förundran.

Förskolorna vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Pedagogisk dokumentation och aktionsforskning är redskap i det systematiska kvalitetsarbetet. Detta för att säkerställa kvalitén och därmed också barns möjligheter till gynnsamt lärande.

Det är alla barns rättighet att få tillgång till kvalitativ utbildning. Förskolorna i Ängelholm är välkomnande, demokratiska, sociala och lärande mötesplatser för barnen, deras familjer, pedagoger och samhället. Vi vågar lyfta fram vår syn på det kompetenta barnet som en medborgare av samhället.

Värdegrund och uppdrag för våra förskolor

Förskolans utbildning ska vila på demokratins grund. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och tydliggöras i arbetet på alla våra förskolor.

Barnkonventionen som är en svensk lag innehåller 54 artiklar där det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas.

  • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde - ingen får diskrimineras.
  • Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  • Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
  • Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Skollagen reglerar bland annat vilka rättigheter och skyldigheter barn och deras vårdnadshavare har. Förskolan har ett eget kapitel i skollagen, kapitel 8. Där finns bland annat bestämmelser som reglerar utbildningens syfte, när barn ska erbjudas förskola, barngrupper och miljö och vad som gäller för särskilt stöd och utvecklingssamtal. Det är riksdagen som beslutar om skollagen.

Förutom det egna kapitlet i skollagen omfattas förskolan även av flera skolformsövergripande kapitel: kapitel 1-4 och 6. I kapitel 1 finns inledande bestämmelser för skolväsendet, definitioner av begrepp som exempelvis undervisning och utbildning, syftet med utbildningen och hur den ska utformas.

I kapitel 2 finns bland annat bestämmelser om huvudmän, resursfördelning och ledningen av utbildningen. Kapitel 3 handlar om barns utveckling mot målen. Kapitel 4 handlar om kvalitet och inflytande, dokumentation, vårdnadshavare och systematiskt kvalitetsarbete. Kapitel 6 handlar om åtgärder mot kränkande behandling.

Läroplanen beskriver förskolans värdegrund, vad barnen ska få möta under sin tid i förskolan och vilket ansvar rektorn och förskollärarna har. Alla kommunala och fristående förskolor ska följa läroplanen.

Läroplanen beslutas av regeringen och består av två delar "Förskolans värdegrund och uppdrag" samt "Mål och riktlinjer". De två delarna ska ses som en helhet.

Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska ha uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för vilka förmågor eller kunskaper barnen ska utveckla. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan ska istället vara ett underlag för att planera den fortsatta verksamheten med barnen. Det är därför det inte finns individuella utvecklingsplaner i förskolan.

Kemikaliesmart förskola

Våra vanor och beteenden formas i unga år. Att skapa en hållbar framtid handlar bland annat om att bygga underifrån, att redan i förskolan grundlägga goda vanor och skapa en handlingskompetens för att möta framtiden.

Eftersom hållbar utveckling berör både ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter är förskolans inriktning på att koppla ihop alla delar till en helhet viktiga och att beröra dåtid-nutid-framtid och lokala och globala aspekter. De flesta åtgärder är enkla att utföra och innebär ingen större kostnad, det handlar mer om att förändra rutiner, öka medvetenheten och göra mer genomtänkta inköp framöver.

Det är viktigt att poängtera att detta är ett långsiktigt arbete, några åtgärder kan göras direkt medan andra kommer genomföras på sikt. Det är viktigt att vi alla börjar göra vad vi själva kan oavsett vilken roll vi har i kommunen. Genom att låta barnen vara delaktiga i vårt arbete med kemikaliesmart förskola och hållbar framtid skapar vi medvetna medborgare!

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Enligt SL kap 3 § 2.

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska anvisas plats i förskola eller skolbarnsomsorg, om inte barnets behov av sådant stöd tillgodoses på annat sätt. Enligt SL kap 8 § 7 samt kap 14 § 6.

Särskilt stöd till barn och elever inom Lärande och familjs verksamheter tillhandahålls av förskolan och av Barn- och elevhälsan. Har ditt barn behov av särskilt stöd ska du ta kontakt med ansvarig rektor som hjälper dig vidare.

Både modersmålet och svenska språket utvecklas bäst i förskolans dagliga aktiviteter tillsammans med andra barn och vuxna.

Modersmålsstödet i förskolan är inte språkundervisning utan ett språkligt stöd som integreras som en naturlig del i den dagliga förskoleverksamheten. Modersmålsstödet i förskolan innebär bland annat att:

  • Se varje barns språk och kulturella bakgrund som en tillgång i barngruppen vara nyfiken på varje barns erfarenheter och kunskaper.
  • Samarbeta med barnens familjer kring språk och kultur och se dem som en viktig tillgång och resurs för förskolan.
  • Utveckla barns olika språk genom exempelvis lek, berättelser, sagor och skapande verksamhet.
  • Använda digitala verktyg som en brygga mellan språken.
  • Använda bilder och tecken för att förstärka språket ha material och böcker på olika språk.
  • Ha material och böcker på olika språk.

Om förskolans verksamhet

I Ängelholms kommun beslutar Familje- och utbildningsnämnden om tillämpningsregler som grundar sig i nationella och internationella lagar samt kvalitetskrav utifrån Ängelholms kommuns nämndsmål, kvalitetsdeklarationer och verksamhetsplaner. Tillämpningsreglerna anger vad som gäller kring riktlinjer, köregler och avgifter, verksamhetssystem, öppettider, tillfällig stängning och annat som kan vara bra att veta om förskoleplats i Ängelholms kommun.

Ängelholms kommun använder sig av lärplattformen Itslearning för lärande och samarbete. Itslearning är en webbaserad plattform.

Med dina inloggningsuppgifter och en internetuppkopplad dator eller telefon kan du arbeta, få information, kommunicera och få tillgång till material. Itslearning används inom alla verksamheter, från förskola upp till vuxenutbildning.

Tieto Edlevo är skolsystemet vi använder inom förskolan och skolan som hanterar barn- och elevuppgifter, kontaktuppgifter, barnschema, närvaro och frånvaro.

I Tieto Edlevo sköter du också de flesta ärenden gällande barnomsorg och skola såsom anmälan, köplacering, inkomstuppgift, uppsägning av barnomsorgsplats, registrering av barnschema, skolval, skolbyte och anmälan modersmålsundervisning. I Tieto Edlevo hanteras dina uppgifter säkert och du kan enkelt ändra eller uppdatera uppgifterna när det sker förändringar.

Alla våra förskolor planerar sitt öppethållande med hänsyn till vårdnadshavarnas arbete, studier eller barnets eget behov. Öppettiderna är anpassade till det som brukas kallas normal arbetstid, det vill säga dagtid.

Generella öppettider

Generella öppettiderna för förskola och fritidshem i Ängelholms kommun är måndag-fredag 06.30-18.00. Vid behov kan verksamheten eventuellt erbjuda omsorg mellan 06.15-18.30.

Har du behov av omsorg utöver 06.30-18.00 tar du i första hand kontakt med ansvarig rektor. Finns det ingen möjlighet att erbjuda de tider som du har behov av tar du kontakt med kommunens kundtjänst.

Omsorgsbehov kvällar och helger

I Ängelholms kommun finns en fristående förskola, Englakronan, som erbjuder barnomsorg till barn i ålder 1-13 år på kvällar och helger. Förskolan Englakronans öppettider är 05.30-22.30 alla dagar under året. Ansökan till Engalkronan gör du via Ängelholms kommun.

Kompetensutveckling

Tre dagar per termin har all personal inom förskola och skola kompetensutveckling. Vid dessa tillfällen är verksamheterna stängda. Vårdnadshavare får information om vilka dagar det gäller i god tid för att kunna lösa omsorgsbehovet under dessa dagar.

Har du behov av omsorg de dagar verksamheterna stänger ska det meddelas till rektor så fort som möjligt. För att kunna ordna omsorg på bästa sätt så behöver rektor meddelas senast 14 dagar innan verksamhetens stängningsdag. Omsorg kan ordnas med insatta vikarier eller erbjudande om omsorg på en annan förskola i kommunen.

Sommarstängning

Under sommarmånaderna kan öppethållandet begränsas på vissa förskolor och fritidshem. Då ordinarie verksamhet har sommarstängt erbjuds alternativ placering till de barn som har behov av omsorg.

Stängningsdagar fristående barnomsorg

Regler för stängningsdagar gäller även de fristående verksamheterna i Ängelholms kommun.

Mer information om förskolan

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-18