Tillämpningsregler för barnomsorg

Här läser du om avgifter och regler för barnomsorg och vad som gäller för köplacering, turordning, om du är arbetssökande/föräldraledig eller om förskolan och fritidshemmet tillfälligt är stängt. Har du några frågor kan du kontakta kundtjänst.

Tillämpningsregler för barnomsorgen i Ängelholms kommun

Familje- och utbildningsnämnden beslutar om tillämpningsregler som grundar sig i nationella och internationella lagar samt kvalitetskrav utifrån Ängelholms kommuns nämndsmål, kvalitetsdeklarationer och verksamhetsplaner.

Tillämpningsreglerna uppdaterades senast 2021-05-31, FUN § 56. Familje- och utbildningsnämnden kan medge undantag från antagna tillämpningsregler i enskilda fall och om synnerliga skäl anses föreligga.

Innehåll - tillämpningsregler

Hemkommunen ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för alla barn i kommunen som ska erbjudas förskola och vars vårdnadshavare önskar det. Hemkommunen får fullgöra sina skyldigheter genom att erbjuda barnet motsvarande utbildning i fristående förskola. Om det finns särskilda skäl, får hemkommunen komma överens med en annan kommun om att denna i sin förskola ska ta emot barn vars utbildning hemkommunen ansvarar för.

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Förskolans utbildning ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader.

Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Varje kommun ska erbjuda utbildning i fritidshem för elever i kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan plats. En elev ska erbjudas utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Huvudmännen ska för undervisning använda lärare eller förskollärare som har en utbildning som är avsedd för den undervisning som läraren eller förskolläraren ska bedriva. Utöver lärare eller förskollärare får det i undervisningen i fritidshemmet och förskolan finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling och lärande främjas.

Kommunen ska sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Sådan omsorg ska genom pedagogisk verksamhet stimulera barns utveckling och lärande.

Förskolan har en egen läroplan, (Lpfö 18). För fritidshem gäller samma läroplan som för grundskolan Lgr 11.

Utbildningen i förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn och präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet. Den ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen ska även främja lek, kreativitet och det lustfyllda lärandet. Utbildningen ska också ta till vara och stärka barns intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och erfarenheter.

I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska samarbetet med hemmen ske på ett nära och förtroendefullt sätt.

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter.

I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. Eleverna ska även erbjudas rekreation och vila för hälsa och välbefinnande

Undervisningen i fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan.

Internationella styrdokument

 • FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
 • Barnkonventionen
 • FN:s standardregler för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Lokala styrdokument

 • Nämndmål
 • Kvalitetsdeklarationer
 • Verksamhetsplan

Servicenivån gentemot barn och vårdnadshavare är hög i Ängelholm då vårdnadshavare har valfrihet att välja omsorgsform (kommunal eller fristående) förskoleverksamhet och fritidshem eller pedagogisk omsorg.

Barnkonventionen är svensk lag och innehåller 54 artiklar där det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas.

 • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde - ingen får diskrimineras.
 • Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
 • Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
 • Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Förskolan och fritidshemmens utbildning ska vila på demokratins grund. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och tydliggöras.

Ängelholms kommun använder Tieto Edlevo och Itslearning för att anmäla uppgifter och för att kommunicera med förskolan och skolan.

Tieto Edlevo

Tieto Edlevo är verksamhetssystem för att hantera barn- och elevuppgifter i förskolan och skolan. Via Tieto Edlevo app får du som vårdnadshavare enkelt tillgång till viktiga funktioner i förskola, fritidshem och skola via din mobil och surfplatta, via appen kan du utföra följande:

 • Tacka ja till erbjuden barnomsorgsplats
 • Registrera kontaktuppgifter
 • Registrera barnschema för förskola och fritidshem
 • Anmäla frånvaro till förskola och fritidshem
 • Säga upp barnomsorgsplats
 • Ansökan om barnomsorg och anmälan om inkomst kan inte göras via appen utan måste anmälas via Tieto Edlevo e-tjänst, men även dessa tjänster kommer framöver att flyttas in appen.

Har du som vårdnadshavare barn både i barnomsorg och skola så ser ni samtliga barn i appen Tieto Edlevo. På startsidan ser du ditt eller dina barn med gemensamma funktioner. Har du flera barn swipar du åt vänster för att navigera till enskilt barn. När ditt barn fyller 18 år kommer du inte längre att se barnet i appen. Under menyvalet inställning längst upp till höger finns möjlighet att välja språk, svenska eller engelska.

För att få tillgång till Tieto Edlevo behöver du som vårdnadshavare ladda ner appen Tieto Edlevo. Appen är gratis och finns att ladda ner på mobiltelefon eller surfplatta i App Store och Google Play. Du loggar in med BankID. Du kan även logga in i appen via kommunens hemsida. Det finns också en webbversion av appen om du vill logga in via webbläsare. Du loggar in med BankID.

Itslearning

Vi använder lärplattformen Itslearning för lärande och samarbete. Itslearning är en webbaserad plattform på vilken man kan arbeta, få information, kommunicera och ha tillgång till material. Den används inom alla skolverksamheter, från förskolan upp till vuxenutbildningar. Användare är elever, vårdnadshavare samt personal på skolorna.

 • Barn 1-5 år erbjuds förskola eller pedagogisk omsorg.
 • Barn 6-13 år erbjuds plats i fritidshem på den skola eleven är placerad.

Platsinnehavare

Det är barnets vårdnadshavare som ansöker om barnomsorgsplats och blir platsinnehavare. Bor vårdnadshavarna i samma hushåll blir båda platsinnehavare och därmed ansvariga för barnomsorgsavgiften. Bor vårdnadshavarna inte i samma hushåll är det den vårdnadshavare som är folkbokförd på samma adress som barnet som blir platsinnehavare och det hushållet bli ansvariga för barnomsorgsavgiften.

Barnomsorg erbjuds barn mellan 1-13 år som har behov av tillsyn under den tid som vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar. Med tillsynsbehov/tillsynstid menas vårdnadshavares arbets- och/eller studietid samt tillhörande restider.

Efter särskild prövning kan barn få barnomsorgsplats även om det inte finns något tillsynsbehov (Skollagen 2010:800 8 kap. 5 och 7 §§, 14 kap. 5 och 6 §§, 25 kap. 2 §).

 • Barnomsorg erbjuds barn mellan 1-5 år vars vårdnadshavare är arbetssökande eller är föräldraledig med syskon. Barnomsorg erbjuds i form av förskola/pedagogisk omsorg 15 timmar per vecka fördelade på tre alternativt fem dagar i veckan. Syftet är att ge barnet möjlighet att, för sin egen utveckling, delta i en pedagogisk verksamhet.Rektor beslutar hur de 15 timmarna förläggs på respektive förskola.

 • Barnomsorg erbjuds barn mellan 6-13 år vars vårdnadshavare är arbetssökande. Barnomsorg erbjuds i form av fritidshem 10 timmar per vecka. Syftet är att ge barnet möjlighet att, för sin egen utveckling, delta i en pedagogisk verksamhet. Rektor beslutar hur de 10 timmarna förläggs på respektive fritidshem.

 • Avgiftsfri allmän förskola för barn 3-5 år utan tillsynsbehov erbjuds, i form av förskola, 15 timmar per vecka fördelat på tre alternativt fem dagar i veckan under grundskolans terminstider. Rektor beslutar hur de 15 timmarna förläggs på respektive förskola.

Om det finns särskilda skäl, kan undantag från åldersindelningen ovan göras. Målsättningen är att erbjuda den verksamhet som är den lämpligaste för barnet, oavsett ålder.

När du ska söka plats för ditt barn gör du det via e-tjänst Edlevo. För att använda e-tjänsten måste du ha tillgång till Bank-ID. På kommunens hemsida under utbildning och barnomsorg kan du läsa mer om kommunens barnomsorg och skaffa dig en snabb överblick genom korta informationstexter. Där finns också övriga upplysningar som du behöver för att anmäla ditt barn i kö för barnomsorg.

Om skattemyndigheten har beslutat att ge dig sekretessmarkering, ska du ta direktkontakt med kommunens Kundtjänst när du ansöker om barnomsorg.

Om vårdnadshavarna inte gemensamt hushåll räknas den vårdnadshavare som barnet är folkbokförd hos som platsinnehavare. Avgift baseras på det hushållets gemensamma inkomst där barnet är folkbokfört.

En förutsättning för att erhålla plats är att familjen inte har skulder på obetalda barnomsorgsavgifter i kommunen. Plats erbjuds inte förrän skulden har reglerats i sin helhet eller överenskommelse om avbetalning gjorts. Undantag kan göras för barn i behov av särskilt stöd (Skollag 2010:800, kap. 8 §7 samt kap. 14 §6).

I avsnittet om platsgaranti och ansökan till barnomsorg kan du läsa mer hur lång tid innan du kan sätta upp barnet i kö och vilka turordningsregler som gäller.

Ängelholms kommun erbjuder förskola för barn i åldern 1-5 år, fritidshem för barn i åldern 6-13 år och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-5 år. Barnomsorg bedrivs dels i kommunala enheter, dels i fristående regi av enskilda utförare.

Barnomsorg 1-5 år

 • Förskola, bedrivs i lokaler som är anpassade för verksamheten.
 • Allmän förskola för 3-5-åringar, erbjuds från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år.
 • Pedagogisk omsorg, här tar dagbarnvårdare emot barnen i sitt eget hem.

Barnomsorg 6-13 år

 • Fritidshem är en verksamhet som oftast är placerad i anslutning till den skola där eleven går och samordnas med förskoleklass och grundskolans/grundsärskolans årskurser 1-6.

Alla våra förskolor, fritidshem och dagbarnvårdare planerar sitt öppethållande med hänsyn till vårdnadshavarnas arbete, studier eller barnets eget behov. Öppettiderna är anpassade till det som brukas kallas normal arbetstid, det vill säga dagtid.

Generella öppettider

Generella öppettiderna för förskola och fritidshem i Ängelholms kommun är måndag-fredag 06.30-18.00. Vid behov kan verksamheten eventuellt erbjuda omsorg mellan 06.15-18.30.

Har du behov av omsorg utöver 06.30-18.00 tar du i första hand kontakt med ansvarig rektor. Finns det ingen möjlighet att erbjuda de tider som du har behov av tar du kontakt med kommunens kundtjänst.

Omsorgsbehov kvällar och helger

I Ängelholms kommun finns en fristående förskola, Qarusellen, som erbjuder barnomsorg till barn i ålder 1-13 år på kvällar och helger. Förskolan Qarusellens öppettider är 05.30-22.30 alla dagar under året. Ansökan till Qarusellen gör du via Ängelholms kommun.

Kommunen, som är en offentlig huvudman, ska erbjuda plats på någon av kommunens förskolor inom 4 månader från ködatum. Garantidatumet infaller fyra månader efter det datum ansökan är registrerad,, alternativt på det önskade startdatumet om du ansökt tidigare än fyra månader innan du vill att barnet ska börja. Om det inte finns plats på någon av de förskolor man har sökt till, erbjuds barnet plats på annan förskola i kommunen.

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola ska erbjudas förskola skyndsamt. Denna skyldighet gäller inte för enskilt driven barnomsorg.

Plats i fritidshem ska erbjudas så snart behov av plats finns.

(Skollag 2010:800, kap. 8, §14, kap. 14, §4)

Ansökan sker via e-tjänst på kommunens webbplats. Du kan ange upp till två olika önskemål. Det första ska vara det alternativ du helst vill ha. Kontakta gärna kommunens kundtjänst om du har frågor.

Barnomsorg bedrivs även i privat regi av fristående utförare som finansieras av kommunen. Kommunen har tillsynsansvar för fristående verksamheter och genomför regelbunden tillsyn för att säkerställa att alla barn och elever erbjuds en utbildning som utgår från gällande styrdokument.

Till de flesta fristående utförare går det att ansöka om plats via kommunens e-tjänst. Övriga tar du själv kontakt med.

Plats ska erbjudas så nära barnets eget hem som möjligt. Vid fördelning av plats ska dessutom skälig hänsyn tas till vårdnadshavares önskemål (Skollag 2010:800, kap 8, §15).

Önskemål om placering på någon särskild förskola kan innebära att väntetiden blir längre än 4 månader.

Beroende på vilken åldersgrupp som är aktuell för den lediga platsen kan det förekomma att barn med senare anmälningsdatum placeras före barn med tidigare anmälningsdatum.

I din ansökan om kommunal barnomsorg ska du välja ut de barnomsorgsenheter eller områden där du helst vill att ditt barn ska få plats. Anmäl ditt barn senast fyra månader före det datum du har behov av plats.

Platserna fördelas enligt följande turordningsregler

 1. Förtur vid behov av särskilt stöd eller föräldraledighet
 2. Kötid och omplacering
 3. Ålder

1. Förtur

 • Förtur barn i behov av särskild stöd

Barn kan erbjudas plats i barnomsorg efter prövning enligt Skollagen 2010:800 8 kap. 5 och 7 §§, 14 kap. 5 och 6 §§, 25 kap. 2 § om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation eller om barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola/fritidshem.

Verksamhetschef fattar beslut på delegation av Familje- och utbildningsnämnden. Plats ska erbjudas där barnets behov bäst kan tillgodoses.

 • Förtur vid eller efter föräldraledighet

Barn till föräldralediga som lämnar sin placering på förskola på grund av syskons födelse ska ges förtur till återplacering vid tidigare placering. Det kan innebära att en sådan placering avviker från turordning. Syskon till barn som har förskoleplats ska i den mån det är möjligt beredas plats vid den förskola där äldre syskon är placerat. I de fall äldre syskon avslutar sin placering p g a förskoleklass gäller syskonförturen hela det kalenderåret äldre syskon varit placerad i förskoleverksamheten. Det kan innebära att en sådan placering avviker från turordning (med syskon anses helsyskon, halvsyskon och barn som bor i samma hushåll).

2. Kötid och omplacering

När du anmäler ditt barn till barnomsorgskön får barnet ett ködatum. Ködatumet kan aldrig vara tidigare än fyra månader före önskat placeringsdatum, vilket blir barnets garantidatum.

Placering av barn som står i omplaceringskö görs i den mån det är möjligt vid nästkommande höstintagning. Dessa barn prioriteras vid höstplaceringarna vilket innebär att under övriga delar av året har dessa barn en lägre prioritering än barn som står utan omsorg, oavsett anmälningsdatum.

3. Ålder

Om flera barn har samma ködatum går äldsta barnet först.

Du får erbjudande om plats via meddelande till registrerade mejladresser och mobilnummer. Du behöver lämna besked om du tackar ja eller nej till erbjudandet inom sju dagar. Fristående förskolor och fritidshem med en egen köhantering kan ha andra krav på svarstid.

Du svarar på erbjudandet genom att logga in i Tieto Edlevo appen, inloggningen kräver bank-id. Har du inte du tillgång till bank-id så hör av dig till kundtjänst.

 • Om ditt barn blir erbjuden någon av dina önskemål och tackar ja, tas barnet bort ur kön.
 • Om ditt barn blir erbjuden barnomsorg som inte överensstämmer med dina önskemål på anmälan - oavsett om du accepterar erbjudandet eller inte, står barnet kvar i kön. Barnet behåller sitt ursprungliga ködatum. Tackar du nej till erbjudandet, men vill stå kvar i kön till dina önskemål upphör platsgarantin att gälla.
 • Om ditt barn blir erbjuden något av dina önskemål men tackar nej, tas barnet bort ur kön.
 • För barn som redan har en förskoleplats på annan förskola, kommer erbjudande om plats i normalfallet att ske efter att en översyn är gjord av lediga platser inför augusti. Denna översyn görs under våren. Barnet behåller sitt ursprungliga ködatum.
 • Har du accepterat ett erbjudande ditt barn fått enligt platsgarantin och barnets placering sedan övergår till placering enligt ditt förstahandsval ska du inte säga upp platsen.

Om ditt barn står kvar i kön, efter att du har erbjudits plats, kommer du att behöva bekräfta detta ett par gånger per år. Du får en uppmaning via sms och e-post när det är dags att bekräfta din köplats. Vill du inte stå kvar i kön behöver du inte göra något, efter påminnelsen tas barnet automatiskt bort från kön.

För att vi ska kunna kontakta dig är det viktigt att du alltid har aktuella kontaktuppgifter registrerade i appen Tieto Edlevo.

När ditt barn börjar i förskola eller pedagogisk omsorg ska du som vårdnadshavarna medverka under introduktionsperioden.

När ditt barn lämnar förskolan för att börja i skola och fritidshem görs en plan upp för hur denna övergång ska ske för att skapa bästa förutsättningar för ditt barns introduktion till fritidshemmet.

Personal i förskola, pedagogisk omsorg eller fritids tar kontakt med dig som vårdnadshavare så att ni tillsammans kan planera för barnets introduktion.

Om ditt barn går i skolan och ska börja i fritidshem görs en individuell överenskommelse om introduktionen.

De första sju kalenderdagarna från placeringens startdatum är avgiftsfria.

Barnens schema baseras enligt skollagen på vårdnadshavarnas arbetstid, studietid och eventuell restid. Registrering av barns schema görs i Tieto Edlevo. Via Tieto Edlevo kan du som vårdnadshavare se och registrera schema för dina barn som har en placering i förskola och fritidshem.

Varseltiden i Tieto Edlevo vid förändringar i schemat är 2 dagar, men verksamheten ser helst att förändringar i schemat görs med en varseltid på 14 dagar.

Vårdnadshavares framförhållning när det gäller inlämnande/ändring av schema är mycket viktig. Vid sena ändringar finns ingen garanti för att verksamheten kan ta emot barnet.

Förskolans mångsidiga och pedagogiska verksamhet ställer stora krav på att barnet ska orka med alla de aktiviteter, både inomhus och utomhus, som förskolan genomför.

Barnets allmäntillstånd är avgörande för om barnet ska kunna vistas i verksamheten. För att kunna följa dagens alla aktiviteter förutsätts naturligtvis också att barn som lämnas är feberfria och smittfria. Detta är av stor vikt, även för barn och personalens kontinuitet och arbetsmiljö.

Du anmäler frånvaro i Tieto Edlevo App.

Barn till aktivt arbetssökande har rätt till förskola, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg.

Barn i ålder 1-5 år har rätt till en omsorgstid på 15 timmar per vecka fördelade på 3 alternativt 5 dagar i veckan. Rektor beslutar vilka dagar och tider som ska gälla.

Barn i ålder 6-13 har rätt till en omsorgstid på 10 timmar per vecka fördelade så att den passar verksamheten på bästa sätt.

Dock ska en större flexibilitet gälla för denna grupp föräldrar vid de tillfällen de får tillfälliga arbeten, blir kallade till intervjuer eller liknande, som är en del av deras arbetssökande. Detta kan innebära att det finns behov av mer än 10 timmar per vecka.

Vid föräldraledighet har förskolebarn rätt till barnomsorg 15 timmar per vecka enligt följande:

Syskon i förskola har rätt till en omsorgstid på 15 timmar per vecka fördelade på 3 alternativt 5 dagar i veckan. Rektor beslutar vilka dagar och tider som ska gälla.

Syskon i pedagogisk omsorg i förskoleålder har rätt till en omsorgstid på 15 timmar per vecka fördelade så att den passar verksamheten på bästa sätt. Rektor beslutar vilka dagar och tider som ska gälla.

Syskon i skolbarnsomsorg erbjuds inte plats under förälders föräldraledighet.

Om en vårdnadshavare både tar ut föräldrapenning/arbetslöshetskassa och arbetar/studerar så tillämpas regelverket enligt följande:

Dagar där någon av vårdnadshavarna tar ut föräldrapenning/arbetslöshetskassa får barn/syskon lämnas i förskola 3 timmar per dag. Övriga dagar får barn/syskon lämnas utifrån arbetstid/studietid inklusive eventuell restid.

Kommunen är skyldig att erbjuda allmän förskola för alla 3-5 åringar. Dessa barn ska erbjudas 525 avgiftsfria timmar/år (15 timmar/vecka) i förskola under läsårets förläggning från och med höstterminen de fyller 3 år. Detta innebär att ingen allmän förskola bedrivs under skollov och studiedagar. Allmän förskola motsvarande 525 timmar/år är avgiftsfri.

För 3-5-åringar med ett högre omsorgsbehov än 525 timmar/år eller med omsorgsbehov på studiedagar och lovdagar debiteras vårdnadshavaren enligt gällande maxtaxa.

Anmälan om avgiftsfri allmän förskola görs via Tieto Edlevo e-tjänst för ansökan om barnomsorg där man markerar att ansökan avser avgiftsfri allmän förskola. Avgiftsfri allmän förskola börja gälla tidigast månaden efter ansökan inkommit.

Kompetensutveckling

Tre dagar per termin har all personal inom förskola och skola kompetensutveckling. Vid dessa tillfällen är verksamheterna stängda. Vårdnadshavare får information om vilka dagar det gäller i god tid för att kunna lösa omsorgsbehovet under dessa dagar. Finns behov av omsorg de dagar verksamheterna stänger ska det meddelas till rektor så fort som möjligt. För att kunna ordna omsorg på bästa sätt så behöver rektor meddelas senast 14 dagar innan verksamhetens stängningsdag. Omsorg kan ordnas med insatta vikarier eller erbjudande om omsorg på en annan förskola i kommunen.

Sommarstängning

Under sommarmånaderna kan öppethållandet begränsas på vissa förskolor och fritidshem. Då ordinarie verksamhet har sommarstängt erbjuds alternativ placering till de barn som har behov av omsorg.

Stängningsdagar fristående barnomsorg

Regler för stängningsdagar gäller även de fristående verksamheterna i Ängelholms kommun.

Barnomsorgsplatsen får behållas även om den under en period inte utnyttjas, till exempel på grund av vårdnadshavarens semester eller annan ledighet, dock längst 2 månader. Vårdnadshavaren meddelar verksamheten om uppehållet.

eräknas uppehållet bli längre än 2 månader, ska vårdnadshavaren göra en skriftlig anhållan hos ansvarig rektor, som därefter fattar beslut, dock för sammantaget högst 4 månader. Barnomsorgsavgift enligt ordinarie taxa debiteras under uppehållet.

Om platsen inte utnyttjas, utan att vårdnadshavaren meddelat detta, skrivs barnet ut med omedelbar verkan. Barnomsorgsavgift för perioden samt för två månaders uppsägningstid kommer att debiteras vårdnadshavaren.

När barnet inte längre behöver barnomsorg ska platsen sägas upp två månader innan barnet beräknas sluta. Avgift tas ut under uppsägningsperioden, oavsett om barnet utnyttjar platsen eller inte. Plats i fritidshem kan nyttjas under uppsägningstiden vid vårdnadshavares arbetslöshet. Vid vårdnadshavares föräldraledighet har barnet inte rätt till fritidshemsplats, platsen ska sägas upp två månader innan föräldraledighetens början. Uppsägning görs via appen Tieto Education.

Den dag anmälan om uppsägning görs, räknas som uppsägningsdag. När man tackat ja till barnomsorgsplats på kommunens webbplats har man ingått en bindande överenskommelse om plats inom barnomsorgen. Det innebär att man då blir skyldig att betala för platsen. För att avsluta överenskommelsen krävs att uppsägning görs via appen Tieto Education.

Avsteg från regler om uppsägning kan i synnerliga skäl fattas av verksamhetschef för förskola och grundskola på delegation av Familje- och utbildningsnämnden. Om man efter det att uppsägning har gjorts, får eller har behov av plats inom barnomsorgen, måste en ny ansökan om plats göras. Det är då inte säkert att plats kan erbjudas i samma verksamhet som barnet tidigare gick.

Rätten till förskoleplats upphör den 31 juli det år barnet börjar i grundskolan. Om barnet slutar förskolan tidigare än den 31 juli ska platsen sägas upp enligt gällande uppsägningsrutiner.

Avgift betalas 12 månader per år.

Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst.

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för det näst yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Barn som bor i samma hushåll och där någon av vårdnadshavarna är betalningsansvarig för barnets barnomsorg, betraktas som syskon och får flerbarnsrabatt.

Avgiften är beroende av hushållets samlade bruttoinkomst (se särskilt information om inkomst).

Ingen avgift utgår för Allmän förskola motsvarande 525 timmar/år. För 3- och 5-åringar med ett högre omsorgsbehov än 525 timmar/år eller med omsorgsbehov på studiedagar och lovdagar debiteras vårdnadshavaren enligt maxtaxan för barn i ålder 3-5 år.

Ängelholms kommun använder maxtaxa som innebär att det finns ett inkomsttak för hur hög avgiften för barnomsorg får bli. Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. Detta gör Skolverket senast den 1 december inför kommande bidragsår.

Beräkning av inkomst

Avgiften bestäms av hushållets samlade bruttoinkomst per månad. Med hushåll avses ensamstående eller makar folkbokförda på samma adress. Med makar jämställs par som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans.

Avgiftsgrundande inkomst

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst, samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet under inkomståret enligt Inkomstskattelagen. Exempel på andra skattepliktiga inkomster utöver lön som ska räknas med som avgiftsgrundande inkomst. I samtliga fall avses ersättning eller bidrag brutto före skatt:

 • Kostnadsersättning som överstiger avdragsgillt belopp (till exempel bilersättning och traktamente)
 • Sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning
 • Föräldrapenning
 • Pensionsförmåner (barnpensioner upp till 16 år)
 • Livränta (den skattepliktiga delen)
 • Ersättning i samband med arbetslöshet och/eller arbetsmarknadsåtgärder
 • Familjebidrag i form av familjepenning vid värnpliktstjänstgöring
 • Vårdbidrag för handikappade barn (60 procent av beloppet)
 • Familjehemsersättning (arvodesdelen)
 • Skattepliktiga naturaförmåner
 • Konfliktersättning
 • Utbildningsbidrag för doktorander

Övriga avgiftsgrundandande ersättningar

 • Gästarbetares och gäststuderandes försörjning från hemlandet.

Till avgiftsgrundande inkomst räknas inte

 • Underhållsbidrag, underhållsstöd
 • Allmänt barnbidrag
 • Statligt studiestöd
 • Bostadsbidrag
 • Handikappersättning
 • Försörjningsstöd/Ekonomiskt bistånd/Socialbidrag
 • Etableringsersättning
 • Ersättning från Migrationsverket

Anmälan om inkomst ska göras:

 • När barnet börjar i barnomsorgen
 • När familjens inkomst ändras
 • Efter begäran från kommunen

Vårdnadshavare med barn i barnomsorgen är skyldiga att lämna in uppgifter om hushållets avgiftsgrundande inkomst. Aktuell inkomstuppgift ska lämnas när barnet börjar i barnomsorg, samt när det sker förändringar i hushållets samlade bruttoinkomst.

Vårdnadshavare som inte lämnar aktuella inkomstuppgifter för hushållet debiteras högsta avgiftsklassen. Kommunen kan begära in handlingar som styrker lämnade uppgifter, till exempel lönespecifikationer eller intyg från arbetsgivaren.

Med hushåll menas:

 • Ensamstående
 • Familjehemsföräldrar
 • Gifta personer
 • Sammanboende personer folkbokförda på samma adress, oavsett om de har gemensamma barn eller inte.

Ängelholms kommun tillämpar inkomstkontroll vilket innebär att inlämnade uppgifter kontrolleras mot skattemyndigheten, försäkringskassan samt med övriga eventuella bidragsgivare.

Ängelholms kommun har rätt att genomföra retroaktiva rättelser om den felaktiga uppgiften inneburit att för låg/hög avgift debiterats.

Någon enstaka gång kan det hända att barnomsorgsplatsen inte får utnyttjas. Dagbarnvårdaren kan till exempel bli sjuk och annan omsorg kan inte erbjudas. Likaså kan en förskola/fritidshem stängas på grund av en pandemi. I sådant fall görs avdrag från månadsavgiften med 1/30 för varje dag som barnet inte kan vistats i barnomsorgen.

Reducering av avgiften beviljas med 50 % av månadsavgiften vid styrkt frånvaro på grund av sjukdom. För att reducering ska medges måste frånvaron uppgå till en sammanhängande period på minst 15 kalenderdagar.

Under barnomsorgspersonalens 6 kompetensutvecklingsdagar per år görs inget avdrag från månadsavgiften.

Ansökan om avgiftsreducering enligt ovanstående skickas till kommunens Kundtjänst.

Vårdnadshavare som blir sjukskrivna och som har barn i barnomsorgen behåller sin rätt till barnomsorg. Avgift betalas enligt vanlig taxa. Samma regler gäller vid graviditetspenning.

Barnet får vara i barnomsorgen samma tider som om vårdnadshavaren arbetat alternativt utifrån vad sjukskrivningen kräver. Dock gäller ordinarie regler i förhållande till den andre vårdnadshavaren.

Ändrade familjeförhållanden kan påverka familjeinkomsten. Vid separation beräknas ny inkomst från det datum vårdnadshavarna har separata hushåll, det vill säga folkbokförda på olika adresser.

Anmälan om förändrade familjeförhållanden görs i form av var sin ny skriftlig överenskommelse där även eventuell ny sambo anges.

När barn byter plats mellan kommunal och fristående barnomsorg behöver inte platsen sägas upp om man inte har ett uppehåll mellan placeringarna. Önskar man uppehåll mellan placeringarna ska platsen sägas upp. Uppsägningstiden är två månader.

Avgift betalas innevarande månad. Faktura kommer från kommunen omkring den 15:e i varje månad. Förfallodag är den sista dagen i månaden.

Eftertaxering

Om hushållets anmälda inkomst i efterhand visar sig avvika från den taxerade inkomsten, kommer kommunen att återkräva eller utbetala skillnaden mellan den ursprungliga barnomsorgsavgiften och den avgift som skulle ha betalats utifrån den taxerade inkomsten.

Utebliven betalning

Vid obetald faktura gällande månadsavgift och/eller efterdebitering skickas en kostnadsfri påminnelsefaktura från kommunens inkassobolag efter cirka en vecka. Betalas inte påminnelsefakturan, kommer ett inkassokrav att skickas där en fast avgift och ränta som beräknas löpande från förfallodagen är pålagt.

Om avgiften ändå inte betalas kan kommunen stänga av barnet från barnomsorgen. Vid eventuell avstängning måste skulden regleras helt innan barnet kan få avgiftsbelagd barnomsorgsplats igen.

Om skulden ingår i beslut om skuldsanering, och beslut följs, anses skulden reglerad.

Även beslut om avsteg från avstängning fattas i synnerliga skäl av verksamhetschef eller planeringschef för förskola och grundskola på delegation av Familje- och utbildningsnämnden. Ny ansökan om plats måste göras för att efter en avstängning kunna börja i barnomsorgen.

Om barnet slutar i barnomsorgen innan uppkommen skuld är reglerad, skickas ärendet till betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.

I Ängelholms kommun skickas fakturan i sin helhet till den vårdnadshavare som är platsinnehavare och har samma folkbokföringsadress som barnet/barnen.

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men inte lever tillsammans kan välja att få varsin faktura på avgiften för barnomsorg eller en tar hela fakturan.

Önskar man få fakturan delad så måste underlag om den procentuella fördelningen skickas in till kommunens kundtjänst där båda vårdnadshavarna har godkänt delningen.

Ibland påverkas verksamheten av sådant som vi inte råder över, Force majeure. Förskola och grundskola har rätt att stänga verksamheten om det finns risk för barns hälsa att hålla den öppen, till exempel i händelse av brand, sjukdomsspridning och hot.

Vi försöker i möjligaste mån att erbjuda barnen alternativa placeringar med utgångspunkt från varaktigheten och omfattningen av stängningen.Vi ersätter inte merkostnader som du som vårdnadshavare upplever uppstår.

Läs mer om avdrag på månadsuppgiften

Vid förtydligande eller vid mindre förändringar och uppdateringar som inte avviker från vårt regelverk informeras Familje- och utbildningsnämnden.

Inom barnomsorgen behandlas personuppgifter om barn och vårdnadshavare som är nödvändiga för verksamheten. Exempel på personuppgifter inom familjen är namn, adress och personnummer. Uppgifterna behövs bland annat för kö registrering, placering och barnomsorgsdebitering. Uppgifterna hämtas från folkbokföringsregistret. Uppgifterna som behandlas lämnas i vissa fall vidare till Statistiska Centralbyrån.

Det är Familje- och utbildningsnämnden i Ängelholm som är ansvarig för att uppgifterna behandlas på ett korrekt sätt. Du kan alltid vända dig till kommunen för att få veta vilka personuppgifter som behandlas. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

Läs mer om hur Ängelholms kommun behandlar personuppgifter

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-18