Kvalitet och utveckling

Vi har ett kontinuerligt kvalitets- och utvecklingsarbete på såväl övergripande nivå som inom enskilda skolområden. Det arbete som bedrivs inom de olika förskolorna och skolorna läser du om på deras egen webbplats.

Kunskapsstaden Ängelholm - här skapar vi de bästa förutsättningarna för våra barns och elevers framtid

Kunskapsstaden togs fram som en del i visionsarbetet Kraftsamling som Ängelholms kommun och Ängelholms Näringsliv AB startade tillsammans med ett brett sammansatt partnerskap för utvecklingen i Ängelholm med sikte på år 2020. Visionsarbetet gavs namnet Kraftsamling Ängelholm och uttrycker att Ängelholm ska profileras som en ungdomsstad, idrottsstad, hälsostad, och kunskapsstad.

Kommunens verksamheter inom ramen för utbildning och barnomsorg blev en av huvudaktörerna i arbetet att utveckla Ängelholm till en Kunskapsstad. Med verksamhetscheferna i spetsen samlades kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning, kulturskola och barn- och elevhälsa för att tillsammans definiera några av de främst bidragande faktorerna för att Ängelholm skulle utvecklas till en kunskapsstad 2020.

Resultatet av arbetet inom visionsarbetet Kunskapsstaden sammanfattas av mottot "Vi vågar" och dess tre perspektiv. Mottot "Vi vågar" och dess innehåll beskriver det förhållningssätt som genomsyrar verksamheternas kvalitets- och utvecklingsarbete.

I Kunskapsstaden Ängelholm möter du en förskola och skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi vågar stå för en kunskapssyn där vi ger varje barn och elev förutsättningar att utveckla sina kunskaper och förmågor. Vi vågar utmana och ta tillvara alla barns och elevers nyfikenhet, delaktighet och lust att lära. Vi vågar prioritera en tolerant och hälsofrämjande lärmiljö. En sådan lärmiljö utgör grunden för en hög måluppfyllelse. Så skapar vi de bästa förutsättningarna för våra barns och elevers framtid!

Ett perspektiv för att se helheten

Vi möter barn, elever och vuxna i en verksamhet som spänner från förskola till gymnasieskola/vuxenutbildning. Vi arbetar utifrån ett koncernperspektiv där vi skapar en gemensam helhetsbild och förståelse för varandras uppdrag genom samverkan. Vi gör detta för att alla barn och elever förtjänar ett framåtsyftande lärande i ständig utveckling - vi vågar utmana och stötta varandra för barnens och elevernas bästa!

Kunskapssyn och lärandeperspektiv

Vår kunskapssyn bygger på att alla barn och elever får möjligheter att utvecklas och lära utifrån egna förutsättningar. Detta är viktigt och möjligt. För oss är det grunden för en likvärdig undervisning. Vi rustar alla barn och elever för framtiden. I förskolan och skolan erbjuder vi därför verktyg för ett livslångt och hållbart lärande. Rätt verktyg skapar tillsammans med personalens kompetens ett lärande präglat av elevinflytande, kreativitet, och meningsfullhet. Ett lärande för fullständig måluppfyllelse - vi vågar ta vara på barns och elevers inneboende nyfikenhet, drivkraft, och motivation!

Internationalisering och mångfaldsperspektiv

Kunskaper och lärande utvecklas i grunden genom att människor samspelar och kommunicerar med varandra. Genom att vi samspelar med varandra ökar vi förståelsen för andra människor såväl i vår närmiljö som i vår omvärld. Vi arbetar aktivt för att öka kunskapen och förståelsen för samhällets globalisering och alla människors lika värde. Vi skapar förutsättningar för alla barn och elever att bli goda världsmedborgare - vi vågar se potentialen i ett tolerant samhälle!

Kvalitetssäkring kontra kvalitetsutveckling - olika begrepp, men lika viktiga!

Ängelholms skolor ska stå för god kvalitet och vi arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling där kvalitetssäkring visar resultatet av vårt arbetet och kvalitetsutveckling hur resultaten kan förbättras.

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring är systematisk redovisning (summativt), mätningar och utvärderingar som behövs för att ta reda på vilka resultat en förskola eller skola uppnått (internt via Ratten eller via Öppna Jämförelser, Skolinspektionen och andra olika rankningssystem). Kvalitetssäkringar utgör enbart underlag för det viktiga kvalitetsutvecklande arbetet på lokal nivå.

Kvalitetsutveckling

Kvalitetsutveckling är systematiskt lärande, ett formativt arbete som behövs för att ta reda på sambanden mellan undervisning och elevers och verksamheters resultat. Fokus ligger på hur kvaliteten kan bli bättre oavsett hur bra eller mindre bra den är för tillfället. Kvalitetsutvecklingsarbetet utformas så att det hjälper skolans personal att i allt högre grad bidra till barns och elevers lärande och utveckling.

FoU - en strategisk satsning i linje med skollagen

Ängelholms kommun har under en längre tid gjort strategiska satsningar för att leva upp till skollagens skrivning om att utbildningen i förskola och skola ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I ett skarpt läge när det 2011 gällde att börja tillämpa skollagen – visade Ängelholm både mod och handlingskraft. Det gjordes långsiktiga investeringar för att successivt skapa förutsättningar för utvecklingsorganisationer och utvecklingsarbete med påtaglig förankring i forskning. Att erbjuda forskarutbildning för fyra kommunala licentiander och tillsätta en vetenskaplig ledare för att utforma en kommunal FoU-grupp blev viktiga led i den satsningen.

Det yttersta målet för alla strategiska satsningar inom kommunal utbildning är att förbättra undervisning som tydligt ska visa sig i barns och ungdomars lärande och välbefinnande. Det specifika målet med FoU-arbetet är att visioner, strategier och prioriteringar av utveckling inom Lärande ska baseras på analyser av verksamhet och relateras till forskning och beprövad erfarenhet.

Sedan 2015 finns en FoU-grupp inom Lärande och familj vars syfte är att bidra till en undersökande utvecklingskultur på alla nivåer i utbildningssystemet; för barn och ungdomar såväl som lärare, skolledare, förvaltning och politiker. Det långsiktiga målet är att förbättra undervisning som tydligt ska visa sig i barn och ungdomars lärande, utveckling och välbefinnande. Medan det kommunövergripande kvalitetsarbete handlar om kvalitetssäkring så handlar FoU:s arbete till stor del om att ge stöd i lokalt kvalitetsutvecklingsarbete och till förskolors och skolors utvecklingsorganisationer.

I FoU-gruppen ingår vetenskaplig ledare, verksamhetsutvecklare samt kommunens licentiander. Verksamhetsutvecklarnas arbete baseras på skolornas prioriterade utvecklingsbehov och kan förändras över tid. FoU-gruppen har regelbundna avstämningar samt bjuder in till seminarier tre-fyra gånger per termin.

Kvalitetsdeklarationer - våra löften

I det dagliga arbetet pågår en ständig strävan att förbättra servicen gentemot våra invånare i Ängelholms kommun.

För att synliggöra service och kvalitet i våra tjänster har nämnderna tagit fram kvalitetsdeklarationer. En kvalitetsdeklaration är dels ett löfte, dels en upplysning om vad du som medborgare kan förvänta dig av vår verksamhet Här kan du läsa vilka kvalitetsdeklarationer som finns för förskola, grundskola, gymnasieskola, och vuxenutbildning i Ängelholms kommun.

 • Vi erbjuder plats i förskolan inom 3 månader.
 • Vi erbjuder en förskola där du möter välutbildade och engagerade pedagoger varje dag.
 • Vi erbjuder en förskola med en trygg, pedagogisk verksamhet där barnen hela tiden lär och utvecklas

 • Vi erbjuder en skola i tydlig digital utveckling med moderna och pedagogiska lärmiljöer.
 • Vi erbjuder en skola där du möter välutbildade och engagerade pedagoger varje dag.
 • Vi erbjuder en skola där du utöver engelska, även kan välja att studera franska, spanska eller tyska.

 • Vi erbjuder en gymnasieskola med moderna lokaler och en stark digital utveckling som ger dig möjligheter till spännande lärande och personlig utveckling.
 • Vi erbjuder en gymnasieskola där du möter välutbildade och engagerade pedagoger varje dag.
 • Vi erbjuder en gymnasieskola där du kan bli behörig till högskolan oavsett vilket program du väljer.
 • Vi erbjuder dig en gymnasieskola där du får hjälp och stöd med studierna för att du ska kunna nå bättre resultat.
 • Vi erbjuder dig en gymnasieskola med ett välutvecklat elevinflytande i samarbete med den lokala skolledningen och SECO (Sveriges Elevers Centralorganisation).

 • Vi erbjuder utbildningar med stora valmöjligheter gällande studieinriktning och tillgänglighet. Därför kan vi anpassa utbildningen efter dig som individ.
 • Vi erbjuder en studiemiljö som präglas av omtanke och öppenhet, där du möter välutbildade och engagerade pedagoger varje dag.

Styrande dokument

Verksamheterna inom förskola och skola i Sverige ska utgår ifrån ett styrdokument. Här hittar du till dem på tre olika nivåer - internationellt, nationellt och lokalt.

Barnkonventionen

Förskolor och skolor är styrda internationellt av Barnkonventionen, som är FN:s konvention om barnets rättigheter och antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989.

I dag har nästan alla länder ratificerat barnkonventionen. Att ett land har ratificerat en konvention innebär att det har bundit sig folkrättsligt till att förverkliga den. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990, som ett av de första länderna.

Barnkonventionen ger en universell definition av vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen. Definitionen ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion eller andra särdrag. Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter. Varje människa under 18 år räknas som barn, om inte han eller hon blir myndig tidigare enligt den nationella lagstiftningen.

UNICEF arbetar på uppdrag av FN för att förverkliga barns rättigheter med Barnkonventionen som utgångspunkt.

Nationellt är förskolor och skolor styrda av ett antal typer av dokument. Det kan vara till exempel lagar och förordningar. Olika typer av verksamheter i Sverige styrs av internationella, nationella och lokala styrdokument. Kommunala skolor är även skyldiga att följa så kallade förvaltningsrättsliga lagar exempelvis kommunallagen, sekretesslagen och förvaltningslagen.

Förordningar

Förordningar är regeringens medel att med stöd av medgivanden i gällande lag (det vill säga med stöd av riksdagens bemyndigande i lag) meddela kompletterande föreskrifter. Det sker enligt regeringsformens 8 kapitel 7-12 §§. Utan särskilt stöd i lag kan regeringen enligt samma kapitel (8 kap. 13 §) utfärda bestämmelser om verkställighet av lag, och om sådant som enligt grundlag inte skall meddelas genom lag (det vill säga inte tillhör riksdagens område). Förordningar har kraft av riksdagens lagar, men är underordnade dessa. De publiceras på samma sätt som lagarna i Svensk författningssamling.

Kursplaner

Kursplanerna kompletterar läroplanen och anger målen för undervisningen i varje enskilt ämne. Kursplanerna ska visa hur ett ämne eller en kurs kan bidra till att eleverna utvecklas i enlighet med de värden och mål som anges i läroplanen. Kursplanerna är utformade så att de lämnar stort utrymme för en lokal och professionell tolkning. Dessutom finns betygskriterier som anger vilken kunskapsnivå som eleven ska uppnå för betygen A-E.

Kursplan grundskolan

Huvudregeln är att regeringen beslutar om kursplaner för grundskolan, sameskolan och specialskolan och Skolverket om kursplaner för den anpassade skolan. De beskriver varje ämne, vad ämnet syftar till och hur det är uppbyggt. I kursplanerna anges dels de mål som undervisningen i ämnet ska sträva mot, dels de mål som ska ha uppnåtts av alla elever vid grundskolans slut och som utgör betygsnivån för godkänt, d v s betyget E enligt betygssystemet. Utöver dessa mål beslutar Skolverket i sina föreskrifter om kriterier för betygsnivåerna A-D. För att utbildningens resultat ska vara möjliga att följa har ett avstämningstillfälle lagts in efter det femte skolåret (sjätte för specialskolan). Den bedömning av resultaten som görs då ska användas som grund för att vid behov förändra arbetet och rätta till beslut.

Kursplan gymnasieskolan, den anpassade gymnasieskolan och vuxenutbildningen

För varje nationell kurs i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan och vuxenutbildningen ska det finnas en kursplan som beslutas av Skolverket. Av kursplanen ska framgå bl.a. syfte och mål med kursen, samt vilken kunskapsnivå alla elever ska ha uppnått vid kursens slut. Skolverket beslutar också om betygskriterier för A-E. För lokala kurser beslutar styrelsen för utbildningen om kursplaner och betygskriterier.

 • Tillämpningsregler för barnomsorg i Ängelholms kommun
 • Riktlinjer för skolskjuts
 • Nämndmål
 • Kvalitetsdeklarationer
 • Verksamhetsplan

Barn och elevprognos

Inom Ängelholms kommun tas en barn- och elevprognos fram vartannat år. Denna baserar sig på av kommunen inköpt statistikmaterial.

Med hjälp av prognosen kan kommunen ligga i framkant när det gäller planering för såväl lokaler som för utvecklingsarbetet inom de olika skolområdena och på övergripande nivå.

Inspektion och tillsyn

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Resultatet av tillsyn som gjorts visar att skolan i Ängelholm har goda resultat, bra systematik i kvalitetsarbetet, kompetent personal och trygga elever som är medvetna och reflekterande. Skolinspektionens beslut finns att ta del av på Skolinspektionen webbplats och via SKR:s öppna jämförelser.

Den regelbundna tillsynen inriktas mot:

 • varje kommuns ansvarstagande för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg,
 • varje skolhuvudman och dess skolor
 • varje kommuns ansvarstagande för vuxenutbildningen.

Samtidigt som den regelbundna tillsynen ger underlag för kvalitetsutveckling är kommunens och den enskilda verksamhetens eget arbete med att följa upp och utvärdera samt utveckla den egna verksamheten av central betydelse. Kommunens och skolornas kvalitetsarbete är därför ett viktigt bedömningsområde för den regelbundna tillsynen.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-07