Mångfald, likabehandling- och toleransarbete

I Ängelholms kommun innebär mångfald att att alla människors lika rättigheter och möjligheter främjas - detta oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Genom att öka medvetenheten kring mångfaldsfrågor försäkrar vi oss om att medborgare och medarbetare ges samma service, möjligheter och rättigheter.

Mångfaldsplan med 3 fokus områden

Arbetet med mångfald är ett strategiskt viktigt verktyg för att rekrytera, utveckla och behålla personal och skapa en kommun som tillgodoser och tar tillvara alla medborgares och medarbetares behov och resurser. Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2014-2017 har tre fokusområden: jämställdhet, tillgänglighet, och tolerans.

Jämställdhet

Jämställdhetsarbetet utgår från CEMR deklarationen som är en europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå samt diskrimineringslagen (2008:567). Den 14 januari 2009 beslutade kommunstyrelsen att Ängelholms kommun ska underteckna CEMR deklarationen och därmed har kommunen förbundit sig att integrera jämställdhetsperspektivet systematiskt i alla verksamheter.

Tillgänglighet

Tillgänglighetsarbetet utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning vilken undertecknades av den svenska regeringen den 30 mars 2007 och trädde i kraft den 14 januari 2009.

Tolerans

Toleransarbetet utgår från diskrimineringslagen och dess ändamål: ”att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder” (Diskrimineringslagen, SFS 2008:567, kap. 1, § 1).

Mångfaldsvecka en årlig tradition på alla skolor

Mångfaldsvecka på Ängelholms grundskolor började för 20 år sedan som en parasport vecka. Syfte var att ge eleverna möjlighet prova på olika parasport discipliner för att öka deras förståelse för människor med funktionsnedsättning. Sedan 8 år tillbaka har mångfaldsvecka en bredare fokus och inkluderar andra aspekter av relationer mellan grupper och individer i samhället. Idag inkluderar mångfaldsveckan frågor om hälsa, tolerans, mångfald, barnkonvention, parasport, mm.

Mångfaldsveckan riktar sig till elever i årskurs 7 och att få lyssna in och ta del av deras tankar och fundering är värdefullt för den dagliga verksamheten.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-07