Projekt och satsningar

I Ängelholms kommun bedrivs ett ständigt arbete för skolutveckling. En del av detta utvecklingsarbete bedrivs genom särskilda projekt och satsningar. Här kan du läsa mer om några av alla de projekt och satsningar som bedrivs inom förskola och skola.

Doktorander i Lärande

Doktorander i Lärande (DiL) är ett samarbete mellan doktorander vid Lunds universitet och barn- och utbildningsverksamheter i Familjen Helsingborg. Syftet med projektet är att stimulera och väcka barns och elevers nyfikenhet för forskning och kunskap.

Framtidens utbildningar

Framtidens utbildningar är en process som handlar om att rigga en organisation snarare än specifika utbildningar. Den omfattar frivilliga utbildningar, alltså gymnasieskolan och uppåt men vi inkluderar även grundskolan eftersom våra unga redan i tidig ålder behöver få kunskap och inblick i vilka val som finns längre fram i livet.

En bred samverkan mellan kommun, stat och näringsliv är en förutsättning för att rusta för och säkerställa dynamik, flexibilitet och snabba omställningar. Därför finns bl.a. Ãngelholms Näringsliv, Arbetsförmedlingen, Familjen Helsingborg, olika utbildningssamordnare och högskolor med i arbetet. Samtidigt som vi i processen ska tänka långsiktigt och hållbart behöver vi också agera snabbt och våga prova våra idéer under resans gång. Arbetet ska resultera i en konkret handlingsplan som ska presenteras för Kommunstyrelsen våren 2020.

Framtidens digitala lärande i skolan – FDLIS

FDLIS är ett samarbetsprojekt mellan sju kommuner, Region Halland och Högskolan i Halmstad för att utpröva och utvärdera digitala och analoga lärmiljöer, arbetssätt och metoder samt stödja kompetensutveckling. Arbetet präglas av ett vetenskapligt förhållningssätt och flera delar involverar forskare från Högskolan

Det finns fyra övergripande målsättningar för samarbetet, att:

 • Utveckla, pröva och utvärdera, för att gemensamt samla digitala lärresurser
 • Verka för en likvärdig skola som är rustad med digitalt kompetenta skolledare, lärare och barn/elever
 • Utveckla ledarskapet i den digitala skolan
 • Bidra till tillgängliga digitala och analoga lärmiljöer för lärande
 • Forskare vid Högskolan i Halmstad fokuserar på FDLIS fyra fokusområden:

Fjärr- och distansundervisning

 • Utveckla undervisningens kvalitet
 • Utveckla skolledares ledarskap i den digitala skolan
 • Bidra till tillgängliga digitala och analoga lärmiljöer för lärande

I dagsläget är Ängelholm aktiva deltagare i tre av de 13 forsknings- och utvecklingsprojekt som pågår

 • Närmiljö som lärmiljö inom förskolan
 • Spelifierad undervisning
 • Lärande genom film

Läs-och skrivutveckling

Ängelholms kommun har valt att använda statsbidraget för likvärdig skola till en satsning mot läs- och skrivutveckling för kommunens yngsta elever.

Med utgångspunkt i att god läs- och skrivförmåga gör skillnad i alla skolämnen vill vi stärka läs- och skrivinlärningen hos kommunens elever. Om elever tidigt kan se sig själva som läs- och skrivkunniga personer påverkas deras inställning till skolan vilket leder till synergieffekter i andra ämnen än just ämnet svenska¹. Ängelholms kommun har valt att göra en satsning mot årskurserna F-3 för att på så sätt skapa en god grund för eleverna att lyckas i skolan.

Satsningen består bland annat i:

 • Kommungemensam fortbildning för skolledare, lärare F-3 och elevhälsan riktat mot tidig läs- och skrivinlärning.
 • Skolverkets bedömningsstöd görs obligatoriskt i åk 2 och 3.
 • Anställning och utbildning av Läs-och skrivutvecklare på kommunnivå.
 • Projekt mot läs- och skrivinlärning på samtliga F-3 skolor, med processtöd för skolledare.

¹) Se t ex Gibbons, 2015; Smith, 2000, Westlund, 2012.

MOSO – vårt digitala redskap för att utveckla undervisningen i skolor och förskolor

I Ängelholms kommun strävar vi ständigt efter att förbättra våra verksamheter. Inom kommunens förskolor och skolor använder vi ett digitalt redskap som kallas MOSO för att kunna dokumentera och analysera vårt arbete i skolor och förskolor. Syftet är att utveckla undervisningen och hela tiden förbättra barns och elevers lärande. Den digitala dokumentationen bidrar dessutom till professionsutvecklande arbete i handledning och kollegialt lärande.

Hur går den digitala dokumentationen till?
I MOSO planerar läraren den undervisning som ska genomföras. Därefter genomförs en observation som resulterar i foton, korta videosekvenser (max 1,5 minut) och skriftliga kommentarer om undervisningen. Dokumentationen används enbart internt och huvudfokus är alltid på lärarens arbete men barn/elever kan förekomma på video och/eller foto. Vi följer de yrkesetiska reglerna noggrant och vid behov används funktioner för att avidentifiera ansikten.

Modersmålsstöd i förskolan

Skollagen tydliggör att förskolan ska ge möjligheter för barn med annat modersmål än svenska att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. För barn är modersmålet en naturlig trygghet och en förutsättning i sin kommande flerspråkighet. Modersmålet och det svenska språket utvecklas bäst i sociala, kulturella och pedagogiska sammanhang tillsammans med andra barn och vuxna. Det handlar om att skapa rika språkmiljöer som en naturlig del av barnens vardag på förskolan. För att barnen i Ängelholms kommuns förskolor ska kunna utveckla alla sina språk utformas den dagliga verksamheten så att arbetssätt, miljö och material möter varje barns behov.

Vad innebär modersmålsstöd?

Det handlar om att arbeta utifrån ett språkutvecklande arbetssätt, visa nyfikenhet och intresse för barnets kultur och modersmål, uppmuntra att modersmålet talas i hemmet samt främja barns flerspråkighet. Genom att synliggöra modersmålet i den dagliga verksamheten i förskolan utvecklar även barnet sin identitet och självkänsla.

Hur synliggör vi barns olika språk i Ängelholms kommuns förskolor?

Bokpåsar

Modersmålsstöd kan innebära att det finns tillgång till litteratur på olika språk. För familjer som har ett annat modersmål än svenska är det nödvändigt att få läsa böcker på det egna språket. Språkstrateg för förskolan har i samarbete med stadsbiblioteket tagit fram bokpåsar på olika språk för Ängelholms kommuns förskolor. Att ge tillgång till böcker som kan lånas direkt på förskolan ger en större tillgänglighet för vårdnadshavare.

Polyglutt förskola

Ängelholm kommun har tecknat avtal för Polyglutt. En språkutvecklande pedagogisk bilderbokstjänst för förskolan. Alla böckerna i Polyglutt är inlästa på svenska, men är även tillgängliga på olika språk. Polyglutt ger förskolor i Ängelholms kommun möjlighet att kontinuerligt arbeta med barns modersmålsutveckling.

Qr-koder

QR-koder bidrar till ytterligare ett sätt att kommunicera. Arbetssättet är språkstimulerande både genom konstruerandet av ljudfiler, men också i samtal och dialog kring det som händer. Arbetet med QR-koder ger möjlighet till samspel, inkludering av barns olika språk, samarbete samt integration. På Munka Lyckans förskola arbetar man med qr-koder på olika språk. De olika språken är färgkodade och barnen lyssnar på sånger både på sitt modersmål, svenska och andra språk. Språken synliggörs som en naturlig del av barnens vardag.

Ord och begrepp i vardagen

Genom att uppmärksamma ord och begrepp i den vardagliga undervisningen får barnen möjlighet att uttrycka sig och utvecklas både i svenskan och modersmålet. På Tegelgårdens förskola arbetar man med ordbilder på olika språk.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-07