Hushållsavfall och hämtning

Det är viktigt att avfallet hanteras klokt så utsläppen till luft och vatten minskar. Du kan själv bidra genom att sortera ditt avfall. Här hittar du informatiom hushållsavfall och sophantering.

NSR hämtar dina sopor

Det är NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) som sköter avfallshanteringen i kommunen. De i sin tur anlitar entreprenören Urbaser AB som kör ut och hämtar avfallet.

På NSR:s webbplats kan du läsa mer om allt som rör din sophämtning, om hur du lämnar skrymmande avfall och prylar på återvinningscentralen. Här finns också uppgifter om priser och avgifter för olika tjänster.

Återvinningsstationer

Det finns flera obemannade återvinningsstationer i kommunen där du kan lämna det avfall som kan återvinnas. På återvinningsstationerna lämnar du tidningar, plast-, glas- och metallförpackningar. Stationerna är öppna dygnet runt och får bara användas av hushållen.

Tidigare var det Förpackningsinsamlingen, FTI, som ansvarade för att ta hand om det som lämnades på återvinningsstationerna. Nu är det istället kommunernas ansvar. Ängelholms kommun har avtal med NSR, som sköter driften av återvinningsstationerna i kommunen.

Återvinningscentralen, ÅVC

På återvinningscentralen kan både privatpersoner och småföretagare själva lämna sorterat avfall. Mer om öppettider och hur det fungerar på återvinningscentralen hittar du på NSR:s webbplats.

Dispens eller uppehåll från sophämtning

Ibland kan man behöva pausa eller ta uppehåll från hämtning av hushållsavfall, slam, latrin eller gemensamma avfallskärl, soptunnor. Men då behöver du också känna till Renhållningsordningen för Ängelholms kommun och vad som gäller i just ditt fall.

Om du har särskilda skäl kan du ansöka om dispens från bestämmelserna i renhållningsordningen för Ängelholms kommun. Ansökan prövas av miljöenheten i Ängelholms kommun och ansökan ska skickas in senast 6 veckor före önskad start för dispensen. Kommunen tar ut en avgift för att handlägga och administrera din ansökan. Summan bestäms i kommunfullmäktige och varierar från år till år.

Undantag från renhållningsordningen är fastställda i Renhållningsordningen för Ängelholms kommun, kapitel 5, antagen av KF 2019-10-28. Renhållningsordningen hittar du här.

Ansök om uppehåll

Om du vill pausa sophämtningen behöver du ansöka om uppehåll. Om du som permanentboende vill pausa sophämtningen krävs att du inte bor på eller nyttjar fastigheten sammanhängande under minst sex månader. För fritidsboende gäller minst ett år. Du som ansöker om uppehåll kan beviljas paus för tre år i taget, sedan öppnas abonnemanget automatiskt igen.

Uppehåll från hämtning av hushållsavfall eller slam söks via kommunens e-tjänst som finns högst upp på sidan.

Befrielse från sophämtning

Befrielse sträcker sig över en längre period än uppehåll, på minst ett och högst fem år. Om du beviljas befrielse behöver du ändå betala en årlig grundavgift enligt den aktuella årstaxan.

Kommunen tar dessutom ut en avgift för att handlägga och administrera din ansökan. Summan bestäms i kommunfullmäktige och varierar från år till år.

Totalbefrielse från hämtning av allt hushållsavfall eller slam

Du kan söka om totalbefrielse från hämtning av allt hushållsavfall och slam om bostaden inte är i beboligt skick och att inget avfall uppstår. Befrielsen från hämtning av hushållsavfall och slam kan beviljas för minst tre och max fem år i taget,

Du kan söka om förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall, vilket innebär att NSR tömmer dina sopkärl en gång var fjärde vecka istället för varannan. Men det är under förutsättning att soporna inte utgör en olägenhet för människor och miljö.

Längre intervall för slamtömning

Du kan söka om förlängt hämtningsintervall av slam om din enskilda avloppsanläggning används så sparsamt att förlängt hämtningsintervall inte påverkar avloppets funktion negativt.

Förlängt hämtningsvall av hushållsavfall och slam kan beviljas för högst fem år i taget.

Ansökan om förlängt intervall för hushållsavfall eller slam gör du via e-tjänsten högst upp på sidan.

Har du för lite sopor för att fylla dina kärl? Då finns det möjlighet att dela sopkärl med en granne. För att få dela kärl med en granne ska det inte blir mer sopor från hushållen än att de sopkärl som ska användas räcker väl till. Upp till tre fastighetsägare, eller nyttjanderättshavare, kan ansöka om gemensamt kärl för sophantering (restavfall, matavfall och återvinningsmaterial).

Alla parter behöver skriva på ansökan

Ängelholms kommun beviljar gemensamma kärl i upp till fem år. Ansökan ska skrivas på av alla parter och måste ha kommit in till kommunen senast 30 dagar innan perioden för att dela kärl startar.

  • Du gör din ansökan om gemensamma sopkärl via e-tjänsten i det orange fältet högst upp på sidan.

Kommunen tar ut en avgift för att handlägga och administrera din ansökan. Summan bestäms i kommunfullmäktige. Dessutom tar NSR ut en avgift för att ställa ut eller hämta tillbaka kärl, priset finns i den aktuella taxan.

Det finns även andra dispenser från renhållningsordningen som du har möjlighet att söka. Dessa gäller avfallsutrymmenas utformning, transportväg, bilfria områden, matavfallskvarnar, fettavskiljare och övriga dispenser. Kontakta miljöenheten för mer information och vägledning.

Kompostering

Kompostering är ett bra sätt att återvinna avfall från trädgården eller köket. Men då behöver du också göra på rätt sätt.

Kompostera trädgårdsavfall

Du får kompostera ditt trädgårdsavfall på den egna fastigheten så länge det inte orsakar olägenheter för människor och miljö genom exempelvis dålig lukt eller skadedjur.

Kompostera matavfall

Du får kompostera ditt matavfall på den egna fastigheten så länge det inte medför olägenheter för människor eller miljön. Innan du börjar kompostera ditt matavfall måste du anmäla det till miljöenheten. Kommunen tar ut en avgift för att handlägga och administrera din anmälan.

Skicka in din anmälan via e-tjänsten högst upp på sidan.

Tänk på det här när du ska kompostera:

  • Kompostbehållaren måste vara skadedjurssäker så att inte gnagare, fåglar och vildsvin kan komma åt avfallet.
  • Hål och springor i behållaren får inte vara större än 5 mm. Detta gäller oavsett vilken komposteringsmetod du använder.
  • Kompost från exempelvis bokashi måste efterkomposteras i en behållare som står emot skadedjur.
  • Du måste vara noga med vad du stoppar i komposten, så att inga skadliga ämnen, plast och annat onedbrytbart material hamnar i miljön.
  • Tänk på att det tar minst ett år för en kompost att bli färdig, beroende på om komposten är isolerad, hur den sköts och vad som läggs i den.

Kompostbehållarens storlek behöver anpassas till mängden matavfall som uppstår i hushållet. Du behöver själv ta hand om det kompsterade avfallet och använda som gödning i din egen trädgård.

Matavfallskvarnar

Du får inte ansluta en avfallskvarn till det kommunala avloppsnätet. Varken avloppsnätet eller avloppsreningsverken är byggda för att kunna ta emot sådant avfall. Det gäller också om du har enskilt avlopp, systemen är helt enkelt inte anpassade för det. Kontakta miljöenheten via kommunens kundtjänst om du har några frågor.

Nedskräpning

Upplever du att det skräpigt på allmän plats, eller på en fastighet där skräpet är väl synligt? Då ska du anmäla det till kommunen. Använd e-tjänsten för klagomål högst upp på sidan.

När vi tagit emot din anmälan åker vi ut för att inspektera platsen och gör sedan en bedömning. Om våra inspektörer kommer fram till att det är väldigt skräpigt kan vi kräva att den som är ansvarig åtgärdar nedskräpningen.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-12