Arbeten som inte kräver bygglov eller anmälan

Här hittar du en lista över åtgärder som inte kräver vare sig bygglov eller anmälan. Några exempel är altaner och mindre tillbyggnader.

Placeringen spelar roll

Bygglov eller anmälan handlar inte bara om vad du vill bygga utan också var på tomten det är. Som regel ska byggnaden vara minst 4,5 meter från en tomtgräns, om du inte har grannarnas godkännande att bygga närmare än så.

Du måste alltid ha bygglov om du vill placera byggnationen närmare än 4,5 meter från en tomtgräns mot en gata, väg eller park.

Detaljplanelagt område eller inte?

Olika regler gäller beroende på om byggnationen sker inom eller utanför detaljplanelagt område. Undantag gäller också för kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Bild som visar en tomt med olika måttangivelser för tillåten storlek och avstånd till fastighetsgränser för friggebod, skärmtak och skyddad uteplats med plank och mur. Illustration.

Särskilda regler gäller för friggebod, skärmtak och skyddad uteplats med plank/mur.

Byggåtgärder som inte kräver bygglov eller anmälan

Åtgärderna som listas är som regel inte bygglovs- eller anmälningspliktiga. Men eftersom placeringen eller den aktuella detaljplanen kan spela in, ska du alltid kontrollera exakt vad som gäller i ditt fall innan du börjar bygga.

Du får bygga en skyddad uteplats i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus utan bygglov eller anmälan.

Skyddet kan vara en mur eller ett plank som är högst 1,8 meter högt, räknat från lägsta marknivå. Du får bygga muren eller planket inom 3,6 meter från husets fasad. Placerar du muren eller planket närmare än 4,5 meter från tomtgränsen till din granne så måste du ha grannens medgivande.

Vad räknas som altan?

En altan är en konstruktion som är upphöjd i förhållande till och förankrad i den omgivande marken. En uteplats av trädgårdsplattor direkt på marken är alltså inte en altan.

Villkor för att vara bygglovsbefriad

För att en altan ska vara bygglovsbefriad måste följande kriterier vara uppfyllda:

 • Det ska finnas ett en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Altanen ska vara en tillbyggnad till ett en- och tvåbostadshus eller till ett komplementbostadshus (attefallshus 30 kvm) som utgör som en självständig bostad.
 • Altanen ska vara en tillbyggnad eller en ändring på påverkar byggnadens yttre utseende väsentligt. Fristående altaner omfattas inte är undantaget.
 • Altanen ska vara kopplad till omgivande marknivå. Terrasser och balkonger omfattas inte av undantaget.
 • Altanen får inte vara högre än 1,8 meter över lägsta marknivå. I höjden över mark ingår fallskydd i form av plank eller mur. Fallskydd i form av staket räknas inte in i altanens höjd.
 • Altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset, det vill säga inom en skyddad uteplats, se ovan.
 • Altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering
 • Altanen får inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt.
 • En bygglovsbefriad altan får uppföras både inom och utanför detaljplanelagt område.

Inom tomten för ett en- eller tvåbostadshus inom detaljplanerat område får du uppföra ett eller flera skärmtak över en skyddad uteplats, över en altan, balkong eller entré. Skärmtaken får tillsammans täcka en area av högst 15 m². Placerar du taket eller taken närmare än 4,5 meter från tomtgränsen till din granne så måste du ha grannens medgivande.

I omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus får du uppföra en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar som du ska bygga på tomten får inte vara större än 15 kvadratmeter.

Tänk på att byggnaden

 • inte får vara högre än 3,0 meter från lägsta marknivå till taknock eller högsta takhöjd
 • endast får uppföras nära ett en- eller tvåbostadshus
 • inte får placeras närmare än 4,5 meter till tomtgränsen utan grannens medgivande. Om du vill placera boden närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter mot en gata, väg eller park behöver du alltid bygglov.

Inom ett område med en detaljplan eller områdesbestämmelser behöver du vanligtvis bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende.

Du måste ha bygglov för att ändra byggnadens färg, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial och för att utföra en annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende på något annat sätt.

Då kräver ändringen inte bygglov

För en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader utanför detaljplanerat område behöver du inte bygglov eller göra en anmälan för att

 • måla om, ändra färg
 • byta fasadbeklädnad eller
 • byta takbeklädnad

om det inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Då behöver du bygglov

Ändrar det byggnadens eller områdets karaktär så måste du ha bygglov. Ett bygglov krävs också om byggnaden är av kulturhistoriskt värde.

Det kan vara svårt att på egen hand avgöra om en åtgärd avsevärt ändrar en byggnads eller ett områdes karaktär. Kontakta kommunens bygglovsenhet så hjälper vi dig att reda ut exkat vad som gäller i ditt fall.

Utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse får du göra vissa kompletteringsåtgärder utan bygglov om du bor i ett en- eller tvåbostadshus. Detta gäller dock inte om du bor inom ett område som omfattas av områdesbestämmelser med en utökad lovplikt. Den befintliga bebyggelsen får inte betraktas som särskilt värdefull. Om byggnaden finns med i Ängelholms kommuns bevaringsprogram så måste du ha bygglov.

Du får vid ett (1) tillfälle göra en tillbyggnad som ökar bostadshusets byggnadsarea med högst 25 procent av ursprungligt bygglov och som inte har en större byggnadsarea än 25 kvadratmeter. Avståndet till tomtgränsen ska vara minst 4,5 meter. Tillbyggnaden ska vara kopplad till funktionen boende, den får inte vara en självständig bostad eller till exempel en lokal för näringsverksamhet. Tillbyggnaden ska vara underordnad och inte dominera över den befintliga byggnaden i volym och utformning.

Andra tillstånd i samband med byggnation

Marken närmast en allmän väg omfattas av väglagen och att du då måste ha tillstånd av Trafikverket. Är det en enskild väg ska du kontakta väghållaren.

Tänk på att du också kan behöva andra tillstånd, till exempel dispens från strandskydd och/eller landskapsbildsskydd eller tillstånd för ingrepp i en fast fornlämning.

Utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse får du göra vissa kompletteringsåtgärder utan bygglov om du bor i ett en- eller tvåbostadshus. Detta gäller inte om du bor inom ett område som omfattas av områdesbestämmelser med en utökad lovplikt. Den befintliga bebyggelsen får inte betraktas som särskilt värdefull. Om byggnaden finns med i Ängelholms kommuns bevaringsprogram så måste du ha bygglov.

Du får vid ett (1) tillfälle uppföra en ny komplementbyggnad med en byggnadsarea på maximalt 40 kvadratmeter. Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. Byggnaden ska vara en komplementbyggnad och ha en funktion kopplad till boende, till exempel ett förråd, garage, carport eller ett gästhus.

 • Byggnaden får inte vara en självständig bostad och inte en lokal för näringsverksamhet.
 • Byggnaden ska vara underordnad det befintliga bostadshuset och inte dominera över byggnaderna på platsen.
 • Byggnaden ska placeras i omedelbar närhet till bostadshuset. Den så kallade hemfridszonen får inte utökas.

Andra tillstånd i samband med byggnation

Tänk på att marken närmast en allmän väg omfattas av väglagen och att du då måste ha tillstånd av Trafikverket. Är det en enskild väg ska du kontakta väghållaren. Tänk också på att du kan behöva andra tillstånd, till exempel dispens från strandskydd och/eller landskapsbildsskydd eller tillstånd för ingrepp i en fast fornlämning.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-19