Arbeten som kräver en anmälan

Digitala tjänster för denna sida

Det finns byggarbeten som inte kräver bygglov, däremot behöver du lämna in en anmälan om bygget. Här hittar du information om när du behöver göra en anmälan och hur du går till väga.

En del arbeten behöver inte bygglov,. däremot ska du anmälan dem till kommunen innan du får börja bygga. Några exempel är attefallshus, att installera en eldstad eller riva en bärande vägg.

Här på sidan hittar du mer om så kallade anmälningspliktiga arbeten.

Lämna in anmälan och invänta startbesked

Oftast behöver du anmäla ditt arbete till oss och få ett startbesked innan du börjar. Tänk också på att du måste anmäla vissa arbeten till oss även om du gör dem i en bygglovsbefriad byggnad. Det kan till exempel handla om att installera vatten och avlopp eller en eldstad i en friggebod.

Startbesked och slutbesked

För en del åtgärder behöver du ett startbesked innan du börjar bygga, och för en del behöver du också ett så kallat slutbesked för att få börja använda det du har byggt. Håll extra koll på vad som gäller i ditt fall.

Du får bygga en eller flera så kallade attefallshus i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus. Byggnaden eller byggnaderna kan användas som komplementbostadshus, eller som garage, förråd, enkel gäststuga eller liknande och kallas då komplmentbyggnad.

Sedan år 2020 får den sammanlagda byggnadsarean av samtliga attefallshus på din fastighet vara högst 30 kvadratmeter.

Tänk på att

 • du måste anmäla arbetet till oss och få ett startbesked innan du börjar bygga
 • du måste placera byggnaderna minst 4,5 meter från tomtgränsen till en granne, eller
  närmare om du har grannens skriftliga godkännande på samtliga ritningar
 • avståndet till en tomtgräns mot en gata måste vara minst 4,5 meter
 • byggnaderna får ha en nockhöjd på maximalt 4 meter
 • ett attefallshus som används som bostadshus måste uppfylla gällande krav på tillgänglighet
 • du måste ha bygglov om de befintliga byggnaderna är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller om de ingår i en sådan miljö. Du behöver också bygglov om kommunen i detaljplanen kräver bygglov för byggnaden.

Du får bygga till ett en- eller tvåbostadshus med 15 kvadratmeter bruttoarea. Du kan i vissa fall välja att göra tillbyggnaden i två våningar och då till exempel bygga maximalt 7,5 kvadratmeter i varje våningsplan. När du har utnyttjat dina 15 kvadratmeter kan du inte bygga till mer utan att ha bygglov.

Tänk på att

 • du måste anmäla arbetet till oss och få ett startbesked innan du börjar bygga
 • du måste placera tillbyggnaderna minst 4,5 meter från tomtgränsen till en granne, eller närmare om du har grannens skriftliga godkännande. Om det är flera ägare till grannfastigheten så måste alla godkänna bygget.
 • avståndet till en tomtgräns mot en gata måste vara minst 4,5 meter.

Efter en anmälan till oss får du bygga två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor. Har bostadshuset en takkupa idag så får du bygga ytterligare en.

Tänk på att

 • du måste lämna in en anmälan med ritningar oss och få ett startbesked innan du börjar bygga
 • takkuporna får uppta högst halva takfallets längd.
 • takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande takkonstruktionen, till exempel balkar och takstolar.
 • du kan inte bygga takkupor på ditt komplementbostadshus eller på någon annan fristående komplementbyggnad som till exempel garage eller gäststuga.
 • du behöver bygglov om befintliga byggnader är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller om de ingår i en sådan miljö. Du behöver också bygglov om kommunen i detaljplanen kräver bygglov för detta.

Om du planerar att installera eller ändra en eldstad eller en skorsten så ska du anmäla det till oss. Med eldstad menas en braskamin, öppen spis, vedspis, kakelugn, braskassett, vedpanna eller liknande.

Behöver du bygglov för din eldstad?

Du kan behöva bygglov om skorstenens placering eller utformning har stor påverkan på byggnadens yttre utseende, till exempel om skorstenen placeras utanpå husets fasad.

Åtgärder som du ska anmäla:

 • installation av en ny eldstad och/eller en ny skorsten
 • installation av kassett i befintlig öppen eldstad
 • byte av bränsleslag (exempelvis el- och oljepanna till olja- och vedpanna, olje- till pelletseldning)
 • annan större ändring som till exempel om du byter en braskamin till en kakelugn

Åtgärder som du inte behöver anmäla:

 • byte till en likvärdig eldstad med likvärdig effekt, till exempel från en braskamin till en ny braskamin
 • underhåll
 • glidgjutning eller insättning av insatsrör i en befintlig skorsten

Ta kontakt med en skorstensfejare

Rådgör gärna med en skorstensfejartekniker redan i planeringsskedet om vilka regler som gäller för din eldstad.

Installation

Det är viktigt att du följer de instruktioner som du får från tillverkaren. Tänk på att det är du som låter installera eller ändra en eldstad som har ansvaret för att bestämmelser följs och att kontroller sker på rätt sätt.

Provtryckning och besiktning

En skorstensfejarmästare/tekniker ska provtrycka och besiktiga rökkanalen när installationen är färdig. Därefter skriver skorstensfejarmästaren ett besiktningsprotokoll som du ska skicka in till bygglovsenheten tillsammans med en kontrollplan som du har fyllt i och undertecknat.

Slutbesked

När vi har tagit emot besiktningsprotokollet och kontrollplanen får du ett slutbesked från oss. När du har fått slutbeskedet får du börja elda.

Elda rätt

Du som eldar är skyldig att se till att eldningen inte stör någon annan och det är därför viktigt att du tänker på följande:

 • Använd endast torr ved och elda aldrig med målat eller impregnerat virke.
 • Det är inte tillåtet att elda avfall. Hit räknas även hushållsavfall som till exempel kartonger.
 • Se till att snabbt få fyr och hög temperatur när du har tänt brasan. Pyrelda inte utan håll tilluftsspjäll och rökgasspjäll öppna hela tiden.
 • Var uppmärksam på rökpelarens väg och ta hänsyn till vindriktningen när du eldar.

Om du störs av vedeldning ska du i första hand kontakta den som eldar. Om ni inte kan lösa problemet tillsammans kan du anmäla störningen till oss på miljöenheten. Vi kontaktar då den som ger upphov till störningen och gör en utredning. Om det visar sig att klagomålet är befogat kommer vi att ställa krav på att den som eldar vidtar rimliga åtgärder.

Om du ska installera eller göra en väsentlig ändring av ventilation behöver du anmäla det till kommunen.

Du måste ha fått ett startbesked från kommunen innan du får börja bygga. När du är klar med bygget behöver du ett så kallat slutbesked för att få börja använda byggnaden.

Om du ska installera eller göra en ändring av en hiss behöver du anmäla det till kommunen. Alla hissar ska besiktigas inom ett bestämt tidsintervall.

Du måste ha fått ett startbesked från kommunen innan du får börja bygga. När du är klar med bygget behöver du ett så kallat slutbesked för att få börja använda byggnaden.

Om du gör en ändring som påverkar byggnadens brandskydd ska du anmäla det till oss. Några exempel på ändringar som kräver anmälan är

 • förändringar av utrymningsvägar och framkomlighet
 • åtgärder som ändrar brandsektioner
 • håltagning i brandceller

Startbesked och slutbesked

Du måste ha fått ett startbesked från kommunen innan du får börja bygga. När du är klar med bygget behöver du ett så kallat slutbesked för att få börja använda byggnaden.

Ändrar du en byggnads konstruktion så att bärande delar påverkas så ska du anmäla det till kommunen.

Beroende på arbetets omfattning och byggherrens erfarenhet kan en kontrollansvarig behöva utses. Det kan då även finnas behov av att ha ett tekniskt samråd innan du påbörjar arbetet. Innan du påbörjar arbetet måste du också ha fått ett startbesked från oss. Innan du får ta byggnaden i bruk ska vi ha givit dig ett slutbesked.

En ändring av konstruktionen av en byggnad kan också medföra att man ändrar byggnadens yttre utseende och byggnadens användning från ett ändamål (t.ex. bostad) till ett nytt ändamål (t.ex. kontor). Då behöver du ett bygglov.

En ändring av en byggnad ska göras varsamt så att dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara.

Innan du påbörjar underhållsarbete på en byggnad av särskilt kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värde ska du anmäla det till kommunen.

Du måste ha fått ett startbesked från kommunen innan du får börja bygga. När du är klar med bygget behöver du ett så kallat slutbesked för att få börja använda byggnaden..

Särskilt värdefulla byggnader kan vara q- eller k-märkta i detaljplan eller ingå i Ängelholms kommuns bevaringsprogram.

Om du ska göra en omfattande ändring av en byggnads planlösning så ska du anmäla det till oss. Att ändra i planlösningen innebär att en byggnad ändras invändigt. En invändig ändring kan också medföra att man ändrar byggnadens yttre utseende och byggnadens användning från ett ändamål (t.ex. bostad) till ett nytt ändamål (t.ex. kontor). Då behöver du bygglov.

Du måste ha fått ett startbesked från kommunen innan du får börja bygga. När du är klar med bygget behöver du ett så kallat slutbesked för att börja använda den nya planlösningen.

Innan du bygger ytterligare en bostad i ditt befintliga bostadshus ska du anmäla det till kommunen. Du får inte påbörja arbetet innan du har fått ett startbesked, och du får inte börja använda den nya planlösningen/bostaden innan du fått ett slutbesked.

Du kan behöva bygglov - också

Om du i samband med att du inreder ytterligare en bostad behöver göra en ändring som påverkar byggnadens yttre utseende så behöver du bygglov. Det kan till exempel vara att du tar upp nya fönster eller en ny dörr.

Om du vill riva en byggnad eller en del av en byggnad utanför detaljplanerat område krävs att du anmäler det till oss. Under vissa förutsättningar kan vi medge undantag för komplementbyggnader och ekonomibyggnader som är uppförda utan bygglov för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring.

Ska du ansluta en ny eller en befintlig byggnad till det kommunala vatten- och avloppsnätet (VA) behöver du lämna in en VA-anmälan. Finns det inte möjlighet till kommunalt vatten och avlopp ska du ansöka om tillstånd för enskilt vatten och avlopp.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-19