Då behöver du bygglov

Digitala tjänster för denna sida

Det är inte alltid lätt att veta när man behöver bygglov. Här hittar du olika projekt från A till Ö med information om vad som gäller i respektive fall.

Du behöver söka bygglov när du ska bygga nytt, bygga till eller ändra användningen av en byggnad, lokal eller en bostad. Dessutom behöver du oftast ha bygglov för fasadändringar, skyltar, murar, plank och inglasning av balkonger.

Du behöver också söka bygglov om en lokal eller en bostad tillkommer och om du har tänkt inreda en vind. Tänk också på att det finns arbeten som inte kräver bygglov men som du måste anmäla till oss.

Har du en byggnad av kulturhistoriskt värde gäller särskilda bestämmelser.

Arbeten som kräver bygglov A-Ö

Altan

Attefallshus

Balkong

Du behöver inte bygglov för en liten tillbyggnad i form av en balkong, ett burspråk eller en uppstickande byggnadsdel. Undantaget gäller enbart för en- och tvåbostadshus inom områden med en detaljplan och förutsätter minst 4,5 meters avstånd till tomtgränsen. För alla andra typer av byggnader behöver du bygglov för tillbyggnaden.

Ändringen får inte strida mot den detaljplan som finns för området och får inte heller dominera över den befintliga byggnaden. Du får inte göra tillbyggnaden på en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område. Dessa små tillbyggnader har inget särskilt undantag från anmälningsplikten. Även om du inte behöver bygglov för tillbyggnaden så kan du alltså behöva göra en anmälan. Det gäller till exempel om tillbyggnaden innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller om den väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden. För att glasa in en balkong behöver du ha bygglov.

Brygga

Du behöver inte ha bygglov för en brygga med enstaka båtplatser. Större bryggor måste du däremot ha bygglov för. Vill du uppföra en brygga inom ett strandskyddsområde måste du först söka strandskyddsdispens. Du kan också behöva skicka in en anmälan om vattenverksamhet till länsstyrelsen. Särskilda regler gäller för privata bryggor i Rönne å.

Burspråk

Burspråk klassas som en tillbyggnad. Du behöver inte bygglov för en liten tillbyggnad i form av en balkong, ett burspråk eller uppstickande byggnadsdel. Undantaget gäller enbart för en- och tvåbostadshus inom områden med en detaljplan och förutsätter minst 4,5 m avstånd till tomtgränsen. För andra typer av byggnader behöver du bygglov för tillbyggnaden.

Tillbyggnaden får inte strida mot den detaljplan som finns för området och får inte heller dominera över den befintliga byggnaden. Du får inte göra tillbyggnaden på en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område. Dessa små tillbyggnader har inget särskilt undantag från anmälningsplikten. Även om du inte behöver bygglov för tillbyggnaden så kan du alltså behöva göra en anmälan. Det gäller till exempel om tillbyggnaden innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller om den väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden.

Byggbodar

För att byggbodar inte ska kräva lov, måste de stå på samma fastighet som byggarbetsplatsen. Du behöver alltid tillstånd från fastighetsägaren. Om du ställer upp byggbodarna på en annan fastighet än den där du har fått bygglov behöver du ett tidsbegränsat bygglov.

Bärande konstruktion (bärande vägg)

Om du vill ändra en byggnads bärande konstruktion, exempelvis genom ingrepp i en bärande vägg, så behöver du lämna in en anmälan till oss.

Båtar

Du behöver inte bygglov för säsongsförvaring av högst två fritidsbåtar, husvagnar eller husbilar i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus. Undantaget från krav på bygglov gäller både för fastigheter som ligger inom och utanför område med detaljplan. Uppställningen får inte strida mot den detaljplan som gäller för området. Om du placerar båten, husvagnen eller husbilen närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du ha grannens medgivande. Uppställningen får inte ske vid en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område.

Carport

Vill du bygga en carport behöver du ha bygglov om du bor inom ett detaljplanelagt område eller inom sammanhållen bebyggelse. Du behöver också bygglov om du planerar att göra en utvändig ändring på carporten genom att bygga en vägg eller sätta in en port.

Dörr

Att ta upp eller sätta igen en dörr klassas som en fasadändring och du behöver bygglov om du bor inom ett detaljplanelagt område. Sätter du in en innerdörr kan du behöva anmäla det till oss, om insättningen av dörren innebär att du tar upp ett nytt hål i en bärande vägg eller i en vägg som är brandklassad.

Eldstad

Om du ska installera eller göra en större förändring av en eldstad (braskamin, kakelugn eller öppen spis) så behöver du anmäla det till oss.. 

Ekonomibyggnad

Du behöver bygglov för ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näringsverksamhet om du bor inom ett detaljplanelagt område.

Utanför detaljplanelagt område krävs varken bygglov eller anmälan, under förutsättning att näringsverksamheten uppfyller vissa villkor. Kontakta alltid oss på bygglovsenheten så bedömer vi om du behöver bygglov innan du uppför nya byggnader.

Friggebod

Du behöver inte bygglov för en friggebod som placeras på en tomt där det finns ett en- eller tvåbostadshus, om inte gällande detaljplan innehåller andra bestämmelser. Boden ska vara en komplementbyggnad. Du får ha en eller flera friggebodar på samma tomt men dess sammanlagda byggnadsarea får inte vara större än 15 kvm. Takhöjden får vara högst 3,0 meter. En friggebod måste placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Avståndet till din grannes tomt kan vara kortare om din granne godkänner det. Godkännande ska helst vara skriftligt. Avståndet till allmän plats, till exempel gata, cykelväg och park, måste vara minst 4,5 meter.

Fönster

Att ta upp eller sätta igen fönster är en fasadändring och det behöver du bygglov för om du bor inom ett detaljplanelagt område. Utanför detaljplanelagt område krävs det inte något bygglov för fönster.

Se också Takfönster under T.

Garage

För att bygga ett garage behöver du ha bygglov. Du behöver också bygglov om du vill ändra fasaden på ett garage, exempelvis genom att byta ut en garageport till en vägg med dörr eller fönster.

Hiss

Om du installerar en hiss eller gör en betydande ändring av en hiss, så behöver du anmäla det till oss. 

Husvagn och husbil (uppställning av)

Du behöver inte bygglov för säsongsförvaring av högst två husvagnar eller husbilar i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus. Undantaget från krav på bygglov gäller både för fastigheter som ligger inom och utanför område med detaljplan.

En husvagn som står uppställd på samma ställe under en längre tid än en normal säsong och används som bostad är en bygglovspliktig byggnad. Uppställningen får inte strida mot den detaljplan som gäller för området.

Om du ställer upp en husvagn eller en husbil närmare tomtgräns än 4,5 meter, så måste du ha grannens medgivande. Uppställningen får inte ske vid en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område.

Inglasning av balkong

För att glasa in en balkong behöver du oftast bygglov.

Inreda ytterligare bostad eller lägenhet

Vill du inreda en ytterligare bostad i ett tvåbostadshus eller en ytterligare lägenhet i ett flerbostadshus behöver du bygglov. Vill du dela en befintlig lägenhet i två behöver du också bygglov. Bor du i ett enbostadshus behöver du inte bygglov för att inreda ytterligare en bostad, men du måste då anmäla det till oss.

Vill du inreda ytterligare lokal för verksamhet behöver du bygglov.

Komplementbyggnad 30 kvm

Komplementbyggnader på 30 kvadratmeter, så kallade attefallshus, behöver du inte bygglov för men du behöver anmäla bygget till oss.

Komplementbostadshus 30 kvm

Komplementbostadshus på 30 kvm kallas även det för attefallshus. Du behöver inte bygglov för denna typ av komplementbostadshus men du behöver anmäla bygget till oss. Huset ska innehålla samtliga bostadsfunktioner, det vill säga kök, badrum, sovrum, vardagsrum och förråd. Huset måste också vara fullt isolerat och tillgängligt.

Lekstuga

En lekstuga kan räknas som en komplementbyggnad och du behöver bygglov bara om lekstugan i sin konstruktion är varaktig, det vill säga kommer att stå på samma plats under en längre tid. Är byggnaden mindre kan den rymmas inom friggebodsreglerna och då behöver du inget bygglov. Tänk på att friggebodsreglerna inte gäller för flerfamiljshus, förskolor och skolor.

Markförändring

För att ändra marknivån med mer än +/- 0,5 meter behöver du marklov, om du bor inom ett detaljplanelagt område. Vill du ändra markbeläggningen eller markytan behöver du däremot inget marklov.

Markis

Om markisen innehåller reklam så behöver du bygglov. Andra regler kan finnas om huset är kulturskyddat.

Mast

En mast behöver du alltid bygglov för.

Mur, stödmur och kantsten

Du behöver alltid bygglov för mur och stödmur inom detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse.

Utanför sammanhållen bebyggelse får du uppföra mur och stödmur utan bygglov i omedelbar anslutning till bostadshuset, det vill säga inom etablerad trädgård till bostaden. Om du vill placera muren närmare tomtgräns mot grannen än 4,5 meter behöver du grannens medgivande. Får du inget medgivande måste du söka bygglov. Bygglov behövs också om muren placeras närmare tomtgräns mot gata eller gång- och cykelväg än 4,5 m.

En kantsten övergår till att betraktas som en mur om den är högre än 0,5 m.

Måla

Om du vill måla om ett en- och tvåbostadshus på ett sätt som innebär en betydande ändring av husets eller områdets karaktär behöver du bygglov inom ett detaljplanelagt område.

Det kan vara svårt att bedöma om en ändrad färg påverkar husets karaktär. Kontakta bygglovsenheten så hjälper vi till att bedöma detta innan du påbörjar arbetet . För övriga byggnader, till exempel flerbostadshus, industri m.m., behöver du alltid bygglov inom detaljplanelagt område.

Parkeringsplatser

Du behöver inte bygglov för parkeringsplatser om det gäller en eller två platser vid ett en- eller tvåbostadshus. I övrigt krävs bygglov. Tänk på att om du ändrar markhöjden mer än 0,5 meter så behöver du ha marklov.

Plank

Du behöver alltid bygglov för plank inom detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse.

Utanför sammanhållen bebyggelse får du uppföra plank utan bygglov i omedelbar anslutning till bostadshuset på din tomt. Om du vill placera planket närmare tomtgräns mot grannen än 4,5 meter behöver du grannens medgivande. Får du inget medgivande måste du söka bygglov. Bygglov behövs också om planket placeras närmare tomtgräns mot gata eller gång- och cykelväg än 4,5 m.

Planlösning

En betydande ändring i en byggnads eller lägenhets planlösning som exempelvis påverkar tillgängligheten, brandsäkerheten, vatten eller ventilation, måste du anmäla till oss.

Pool

En pool behöver du inte ha bygglov för. Däremot kan du behöva marklov om åtgärden innebär en markförändring runt poolen på mer än +/- 50 cm. Om du bygger poolen nära tomtgränsen bör du rådgöra med din närmsta granne, men du behöver inte bygglov.

  • Observera att du kan behöva bygglov för murar, plank och pooltak.

Poolen måste vara säker, inte bara för familjemedlemmarna utan även för små barn i grannskapet som kan förirra sig in på din tomt i ett obevakat ögonblick. Därför ska du sätta upp ett staket runt poolen som ska vara minst 90 centimeter högt och som är svårt att klättra över. Grindar i staketet ska inte kunna öppnas av barn. Ett annat alternativ är att ha ett godkänt poolskydd som klarar vikten av ett barn utan att ge vika.

Rivning av byggnad

För att riva en byggnad inom ett detaljplanelagt område behöver du ett rivningslov. Om du ska riva hela eller delar av en huvudbyggnad (bostadshus) utanför detaljplan ska du anmäla det till oss. Rivning av komplementbyggnad (garage, förråd och liknande) utanför detaljplan behöver inte anmälas.

För byggnader av särskilt kulturhistoriskt värde gäller särskilda bestämmelser.

Rivning av verksamhetsbyggnad kräver alltid rivningslov.

Schaktning

Ändrar du markhöjden mer än 0,5 meter behöver du ha marklov inom ett detaljplanelagt område. Justering av marken i samband med en byggnation ingår i bygglovet.

Skylt

Du behöver bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt inom ett område som omfattas av en detaljplan eller som ligger inom en sammanhållen bebyggelse.
Följande skyltar är dock undantagna från kravet på bygglov:

  • En skylt vars area är högst 1,0 m2.
  • En skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst
    fyra veckor.
  • En orienteringstavla vars area är högst 2,0 m2.
  • En skylt inomhus.

Du behöver bygglov för alla skyltar i områden som är av särskilt kulturhistoriskt värde, såväl inom som utanför detaljplanerat område. Utanför detaljplanerat område behöver du ett tillstånd från länsstyrelsen för att sätta upp skyltar. Undantaget är inom ett vägområde där det är väghållaren som beslutar om tillstånd.

Skyddad uteplats

Under vissa förutsättningar får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats i direkt anslutning till ett en- eller tvåbostadshus.

Skärmtak

Skärmtak behöver du ibland ha bygglov för.

Slå ihop två lägenheter till en

Vill du slå samman två lägenheter till en ska du anmäla det till oss.

Solceller och solpaneler

Solceller och solpaneler behöver du inte ha bygglov för om de monteras utanpå byggnadens fasad eller tak, följer byggnadens form och överensstämmer med gällande detaljplan. Du behöver inte heller bygglov för fristående solceller/solpaneler på marken.
Däremot behöver du ha bygglov om:

  • solcellerna eller solpanelerna är en integrerad del av byggnadens fasad- eller takmaterial,
  • byggnaden eller bebyggelsemiljön är kulturhistoriskt värdefull. Tänk på att det gäller även utanför detaljplanelagt område.

Ibland framgår det av detaljplanen att ett hus eller ett område är kulturhistoriskt värdefullt, i andra fall kan det synas i kommunens bevaringsprogram, inventeringar eller framgår av tidigare bedömningar. Tänk på att det inte bara gäller ett specifikt hus. Kulturskydd kan också omfatta själva tomten och/eller omgivningarna. Är du osäker på vad som gäller i just ditt fall är du välkommen att höra av dig till oss.

Även om en solcellspanel inte kräver bygglov kan du behöva anmäla bygget till oss. Till exempel om anläggningen berör byggnadens bärande konstruktion eller om den väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden. Vi bedömer detta från fall till fall. Kontakta oss innan du installerar.

Spaljé

En spaljé behöver du inte bygglov för om genomsiktligheten är åttio procent eller mer, oavsett höjd.

Staket

För ett staket behöver du bygglov om genomsiktligheten är lägre än femtio procent, eller om höjden är över 1,1 meter. Staketet bedöms då som ett plank.

Tak

Ska du höja eller sänka ett tak så behöver du bygglov. Ska du förändra färg eller material på taket så krävs också bygglov.

Takfönster

Takfönster behöver du bygglov för om du bor inom ett detaljplanelagt område.

Takkupa

För att bygga en takkupa behöver du bygglov, men om den kan klassas som en attefallsåtgärd så räcker det att du anmäler bygget till oss.

Tillbyggnad

En tillbyggnad behöver du bygglov för. Är tillbyggnaden 15 kvadratmeter eller mindre och görs på ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus kan den klassas som en attefallstillbyggnad. Den kräver då inte bygglov, men du ska anmäla tillbyggnaden till oss.

Tilläggsisolering

Tilläggsisolering kan ses som en fasadförändring och kräver då att du har bygglov om du bor inom ett detaljplanelagt område.

Trappa

En trappa behöver du sällan ha bygglov för. Är det en ny trappa inomhus är den anmälningspliktig om den ändrar planlösningen och påverkar den bärande konstruktionen.

Transformatorstation

En transformatorstation behöver du bygglov för, oavsett om den placeras inom eller utanför detaljplanelagt område. Ange koordinater i Sweref 99-1330 för byggnadens fyra hörn på situationsplanen som lämnas in med bygglovsansökan.

Träd, plantering och fällning

Du behöver inga tillstånd för att plantera träd på din egen tomt. Tänk på att grannen kan uppleva träd som störande om de skuggar, skymmer utsikten eller fäller löv. Vill du att din granne ska ta ner ett träd som står på hens tomt, eller klippa det, prata med grannen. Bestämmelser kring träd och olägenhet finns i Jordabalken.

Du behöver marklov för att fälla träd om detta anges i detaljplanen för din fastighet. Tänk på att du enbart får fälla träd som står på din egen fastighet.

Tänk på att alléer är biotopskyddade. För att fälla träd i en allé behöver du en dispens från biotopskyddet. Gäller även inom detaljplan. Dispens söks hos länsstyrelsen.

Uterum

För att bygga uterum behöver du bygglov. Ett uterum kan vara bygglovsbefriat men anmälningspliktigt om det följer attefallsreglerna. Ett fristående uterum kan vara både bygglovs- och anmälningsbefriat om det följer friggebodsreglerna.

Uteservering

Du kan behöva ha bygglov för en uteservering. Ta alltid reda på vad som krävs i ditt fall.

Ut- och infart

En ut- och infart behöver du inte ha bygglov för. Vissa områden har dock ett utfartsförbud i detaljplanen. En utfart mot en väg som ägs av Trafikverket behöver du ha tillstånd för.

Vatten, avlopp och ventilation

Om du vill installera eller väsentligt ändra installationer för vatten, avlopp och ventilation så behöver du anmäla det till oss.

Vindsinredning

Inreder du en befintlig vind i ett enbostadshus behöver du inte bygglov, men du kan behöva göra en VA-anmälan om du inreder ytterligare toalett eller kök.

Ändrad användning

Vill du väsentligen ändra användningen av en byggnad, lokal eller bostad så behöver du alltid bygglov. Det kan handla om att du ändrar från kontor till bostad, från affärsverksamhet till restaurangverksamhet, ladugård till verkstad, bostad till förskola. Kravet på bygglov gäller även om du inte behöver göra några byggnadstekniska förändringar och gäller också om den ändrade verksamheten bara handlar om en del av byggnaden.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-19