Kartor, tomtgränser och mätningar

Det finns olika tillfällen när du som fastighetsägare kan ha behov av en karta över din fastighet. Ska du bygga nytt eller bygga till kan du behöva ett kartunderlag för din bygglovsansökan eller anmälan.

Kommunens kart- och mätenhet erbjuder fyra olika typer av kartor:

 • Nybyggnadskarta, NBK
 • Förenklad nybyggnadskarta, FNBK
 • Utdrag ur baskartan
 • Baskarta

Vilken karta behöver du?

Är du osäker på vilket kartunderlag du behöver har vi under varje kartprodukt nedan också gett exempel på när de normalt används i samband med att du ansöker om bygglov. Om du inte får tillräckligt med hjälp av exemplen kan du kontakta bygglovsenheten på Ängelholms kommun.

Leveranstider för våra kartunderlag

 • Nybyggnadskarta och förenklad nygyggnadskarta tar 15 arbetsdagar
 • Utdrag ur baskartan och baskarta tar 5 arbetsdagar

Nybyggnadskarta är ett kartunderlag som normalt behövs vid:

 • Nybyggnation av huvudbyggnad inom detaljplanerat område.
 • Rivning av befintlig huvudbyggnad för att bygga en ny huvudbyggnad

En huvudbyggnad kan vara ett bostadshus, verksamhet- eller industribyggnad.

Kartunderlaget ska spegla de verkliga förhållandena på fastigheten så vid en nybyggnadskarta gör vi ett platsbesök och mäter in det som finns på fastigheten. På kartunderlaget finns aktuell fastighet med, gällande planbestämmelser, höjder och eventuell anslutningspunkt till vårt kommunala VA.

Format och leverans

Nybyggnadskartan får du i PDF och önskat DWG-format till din mejladress. DWG är ett digitalt ritningsformat som används av bland annat arkitekter för att rita in din tilltänkta nybyggnation. En nybyggdnadskarta levereras efter ca 15 arbetsdagar.

Förenklad nybyggnadskarta är ett kartunderlag som normalt behövs vid:

 • Tillbyggnad av befintlig huvudbyggnad eller komplementbyggnad inom detaljplanerat område
 • Nybyggnation av komplementbyggnad inom detaljplanerat område.
 • Attefallsbyggnad som ska användas som komplementbostadshus både inom och utanför detaljplanerat område
 • Nybyggnation av huvudbyggnad utanför detaljplanerat område

Kartunderlaget ska spegla de verkliga förhållandena på fastigheten så vid en förenklad nybyggnadskarta gör vi ett platsbesök och mäter in det som finns på fastigheten. På kartunderlaget finns aktuell fastighet med, gällande planbestämmelser och höjder.

Format och leverans

Förenklade nybyggnadskartan får du i PDF och önskat DWG-format till din mejladress. DWG är ett digitalt ritningsformat som används av bland annat arkitekter för att rita in din tilltänkta nybyggnation. Leveranstid för förenklad nybyggnadskarta är ca 15 arbetsdagar.

Utdrag ur baskartan är ett kartunderlag som normalt behövs vid:

 • Tillbyggnad av befintlig huvudbyggnad eller komplementbyggnad utanför detaljplanerat område
 • Nybyggnation av plank eller mur inom detaljplanerat område
 • Attefallsbyggnad som inte ska användas som komplementbostadshus både inom och utanför detaljplanerat område

Vid ett utdrag ur baskartan gör vi inget platsbesök på fastigheten. Kartunderlaget ska spegla de verkliga förhållandena på fastigheten så vi kontrollerar vår baskarta mot vårt senaste ortofoto. På kartunderlaget finns aktuell fastighet med och gällande planbestämmelser för fastigheten.

Format och leverans

Utdrag ur baskartan får du i PDF och önskat DWG-format till din mejladress. DWG är ett digitalt ritningsformat som används av bland annat arkitekter för att rita in din tilltänkta nybyggnation. Leveranstid för utdrag ur baskartan är ungefär fem arbetsdagar.

Baskarta är ett digitalt kartunderlag som används framför allt som projekteringsunderlag vid olika typer av byggnationer. Baskartan innehåller bland annat byggnader, fastighetsgränser och vägar.

 • Baskartan kan du inte använda som kartunderlag till din bygglovsansökan eller anmälan.

Format och leverans

Baskartan får du i önskat DWG-format till din mejladress. DWG är ett digitalt ritningsformat som används av bland annat arkitekter för att rita in din tilltänkta nybyggnation. Det tar ungefär fem arbetsdagar från beställning tills du får baskartan.

Så använder du kartan

På kartunderlaget du får kan du sedan rita in det du önskar att bygga.

Din tilltänkta byggnad ska måttsättas mot fastighetsgräns och/eller befintliga byggnader. Här hittar du en guide för hur du sätter ut viktiga mått på en ritning:

När du har ritat in din tänkta byggnad och måttsatt enligt ovan blir din handling en situationsplan som du sedan skickar in med din bygglovsansökan eller anmälan. Ett kartunderlag från kommunen är giltigt i två år från datumet den upprättades.

 • Du beställer kartunderlag via e-tjänsten Beställ kartor och mätuppdrag som du hittar högst upp på sidan.

Vilket kartunderlag du behöver beror bland annat på om fastigheten ligger utanför eller inom detaljplanerat område. Är du osäker på vad som gäller för din fastighet?

Utstakning och lägeskontroll

Kart- och mätenheten på Ängelholms kommun utför utstakning och lägeskontroll samt utfärdar intyg som lämnas till myndighetsnämnden.

Vid beställning använder du e-tjänsten högst upp på sidan, senast fem arbetsdagar innan du vill ha uppdraget utfört. Det är bra att känna till att avgiften för utstakning eller lägeskontroll inte ingår i bygglovet, utan faktureras separat från kommunen.

 Tänk på detta innan du beställer en finutstakning

 • Gör beställningen minst fem arbetsdagar innan du vill ha utstakningen.
 • Du ska helst ha grovschaktat marken i förväg om det är stor nivåskillnad där en byggnad ska uppföras.
 • Vid själva utstakningen ska fastighetsägaren eller byggaren vara med och slå ner profilstolpar, samt bekräfta att måttsättningen är rätt på kartan och att höjden blir rätt.
 • Se till att det finns profilvirke:
  Till varje hörn på den blivande byggnaden går det åt 3 stolpar och 2 brädor (se bild nedan). Rekommenderad dimension för stolpar är 45x70 mm eller 45x95 mm och ca 1,3 till 1,5 m höga. Rekommenderad dimension för brädor är minst 22x95 mm och 1,5 till 2,0 m långa. Längden kan variera beroende på marknivå och övriga förhållanden.
 • Se till att byggplatsen är ren från träd, buskar, stubbar, stora stenar, gamla byggnader som skall rivas, staket med mera.

Skissen nedan visar profiler med snören efter en genomförd utstakning. Snörena beskriver fasadmåtten på den nya byggnaden.

Profiler bestående av brädor uppspikade på trästolpar markerar de fyra vinkelräta hörn där en huskropp ska sättas ut och byggas. Hörnen bilder en rektangel. Illustration.

Ansök om godkännande

Om du har mätningsteknisk kompetens och vill utföra utstakning eller lägeskontroll på egen hand behöver du först ansöka om godkännande för att göra mätningar. Använd e-tjänsten ”Ansökan om godkännande för utstakning och lägeskontroll” som du hittar högst upp på sidan.

Anmäl ditt mätuppdrag

När du blivit godkänd ska du göra en anmälan i varje bygglovsärende du ska utföra en utstakning eller lägeskontroll i. Skicka in din anmälan via e-tjänsten "Anmälan om utstakning/lägeskontroll av extern utförare", även den finns högst upp på sidan.

Dokument vid utstakning

När du har utfört en utstakning ska du skicka in tre olika dokument både till kommunens kart- och mätenhet och till bygglovsenheten:

 • Intyg över utförd utstakning
 • Situationsplan med sammanhängande måttkedjor, alltså mått på byggnader och mått till gränslinjer, samt en notering om profilhöjd vid utstakningen
 • Dwg-fil med beräknad byggnad samt utstakade linjer. Koordinatsystem: Sweref 99 13 30 Höjdsystem: RH 2000.

Skicka dokumenten som bilagor i mejl till kommunens kart- och mätenhete och bygglovsenhet på:

Dokument vid lägeskontroll

När du har utfört en lägeskontroll ska du skicka in tre olika dokument både till kommunens kart- och mätenhet och till bygglovsenheten:

 • Intyg över utförd lägeskontroll
 • Situationsplan med sammanhängande måttkedjor, alltså mått på byggnader och mått till gränslinjer, samt höjd på färdigt golv (FG)
 • Eventuella avvikelser från beviljat bygglov redovisas i kartan med avvikande färg
 • Dwg-fil med sammankopplade linjer på byggnationens fasad samt en golvhöjd. Koordinatsystem: Sweref 99 13 30 Höjdsystem: RH 2000.

Skicka dokumenten som bilagor i mejl till kommunens kart- och mätenhet och bygglovsenhet, se mejladresserna ovan.

Kostar det något?

Ja, vid utstakning har kommunen rätt att debitera för grunddata, 20% av vad det skulle kostat om kommunen utfört åtgärden.

Avgifter för karttjänster

Kommunen tar ut en avgift för alla kart- och mättjänster. Avgiften baseras på en taxa som beslutas i Kommunfullmäktige inför varje nytt kalenderår.

Har du frågor angående vår taxa eller önskar att få exakta prisuppgift för ditt ärende är du välkommen att kontakta kart- och mäteneheten antingen via kommunensn kundtjänst eller per mejl.

Stomnät, Referenssystem

 • Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30
 • Koordinatsystem höjd: RH 2000

Sidinformation

Publicerad:
2024-01-31