Marklov, rivningslov, tidsbegränsade lov och förhandsbesked

Digitala tjänster för denna sida

Om du vill riva något eller göra ändringar i marken kan du också behöva ansöka om lov. Här hittar du mer om andra typer av lov.

Ska du fälla träd, ändra marknivån, riva hela eller en del av en byggnad, ställa upp en byggnad tillfälligt på en plats eller söka förhandsbesked för en byggnad utanför detaljplanelagt område? Då kan du behöva ha lov för det.

Nedan kan du läsa om vad som gäller vid rivning, om andra lov än byggloc och om förhandsbesked.

Andra lov än bygglov

Har du planer på att ändra marknivån? Då behöver du söka marklov, om du bor inom ett detaljplanelagt område.

Då behöver du marklov:

  • Vid schaktningar eller fyllningar som avsevärt ändrar höjdläget inom ett detaljplanelagt område. Gränsen för höjdförändringar som du behöver marklov för är +/- 0,5 meter vid ett tillfälle.
  • Vid fällning av skyddade träd, om kommunen bestämt detta i en detaljplan eller i områdesbestämmelser. Det kan till exempel handla att vi vill skydda träd som är värdefulla inslag i den bebyggda miljön. Det kan gälla både enstaka träd och en grupp av träd, exempelvis en allé. Du behöver inte marklov för att plantera enstaka träd på din tomt.

Schaktning och fyllning som du gör i samband med byggnadsarbeten behöver du inte ha ett separat marklov för eftersom vi prövar markarbetena i bygglovsärendet. Den färdiga markhöjden behöver därför framgå av din bygglovsansökan.

På samma sätt som du inte får bygga vad som helst utan bygglov eller i vissa fall lämna in en anmälan. Detsamma gäller när du vill riva något.

I detaljplanen eller i områdesbestämmelserna för din fastighet framgår det om någon byggnad eller byggnadsdel omfattas av rivningsförbud. Bor du inom detaljplanen behöver du rivningslov. Om du är verksam utanför detaljplanelagt område ska du istället göra en anmälan om rivning.

Du behöver rivningslov

  • när du planerar att riva en byggnad eller en del av en byggnad som ligger inom detaljplanelagt område
  • när områdesbestämmelserna kräver det.

Du behöver inte rivningslov

  • när du ska riva en byggnad utanför detaljplanelagt område
  • när du ska riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov. Det gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

Kom ihåg att du alltid måste anmäla arbetet. Är du osäker på om byggnaden ligger inom eller utanför detaljplanelagt område kan du kontakta oss.

Du behöver inte göra någon rivningsanmälan

  • när du ska riva en komplementbyggnad utanför detaljplanelagt område
  • när du ska riva ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och fiske som inte omfattas av detaljplanen och som är uppförda utan bygglov, exempelvis ladugårdar och stall.

Du behöver ett startbesked

Förutom rivningslov behöver du ett startbesked från koommunen. I beskedet finns en fastställd rivningsplan. I din rivningsplan anger du hur du ska ta hand om ditt rivningsmaterial.

Innan du river måste du därför göra en inventering för att se till att olika material tas om hand var för sig. I inventeringen anger du graden av farliga och miljö- och hälsostörande material samt hur du ska hantera dem.

Rivningsförbud

Du kan få avslag på din ansökan om byggnaden eller byggnadsdelen omfattas av ett rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser. Du kan också få avslag om byggnaden ska bevaras av kulturhistoriska eller miljömässiga skäl.

Det finns två slag av tillfälliga bygglov: tidsbegränsat lov och periodiskt lov.

Vad är ett tidsbegränsat bygglov?

Du kan söka ett tidsbegränsat bygglov om åtgärden är tillfällig. Tidsbegränsat lov kan du få för en åtgärd som inte uppfyller alla krav för bygglov, men som ändå kan vara lämplig under en begränsad period. Vi bedömer detta från fall till fall. Åtgärden ska vara tillfällig och den ska vara lämplig för platsen. Den ska också uppfylla kraven på trafiksäkerhet och allmänheten ska inte utsättas för fara eller onödiga besvär. Om det finns några olägenheter väger vi dessa mot nyttan av åtgärden.

Vad är ett periodiskt bygglov?

Du kan söka bygglov av säsongskaraktär för en åtgärd som upprepas under två eller flera år i följd. Det kan till exempel gälla en glasskiosk eller sommarverandor där verksamhet bara bedrivs under en del av året.

Hur lång är giltighetstiden?

Ett tidsbegränsat bygglov kan du få för maximalt tio år, men vi kan eventuellt förlänga det till sammanlagt högst femton år. Endast bygglov av säsongskaraktär får ges för en längre tid än femton år.

Du måste göra en avvecklingsplan

Du ska i ansökan redovisa varför bygglovet bara behövs under en begränsad tid och hur avvecklingen ska gå till. När tiden har löpt ut ska du ta bort den tillfälliga byggnationen, och verksamheten ska upphöra. Som fastighetsägare bär du det yttersta ansvaret för avvecklingen och för att platsen återställs.

När bygglovstiden gått ut

En åtgärd som du utför med stöd av ett tidsbegränsat lov måste tas bort eller upphöra innan bygglovets giltighetstid har gått ut. Det ingår i vårt tillsynsansvar att övervaka att tidsbegränsade bygglov följs och att giltighetstiden inte överskrids.

Om du vill bygga nytt på en plats som inte omfattas av en detaljplan kan du ansöka om ett förhandsbesked. Vi bedömer om platsen är lämplig för det du vill bygga, till exempel hur den nya byggnaden passar in i området, hur vatten och avlopp kan lösas, hur en tillfart ska anordnas och så vidare. Grannar och andra berörda får också möjlighet att yttra sig över ditt förslag.

När ska du inte söka förhandsbesked?

Finns det en detaljplan för området är ett förhandsbesked onödigt eftersom förutsättningarna regleras i planen. Du kan istället ansöka om bygglov direkt.

Hur länge gäller ett förhandsbesked?

Förhandsbeskedet gäller i två år och kan inte förlängas. Samhällsbyggnadsnämnden är bunden av sitt beslut om du ansöker om bygglov inom två år.

En byggare med arbetsbyxor står och håller en hammare. Foto.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-23