Attefall - regler och bygglov

Digitala tjänster för denna sida

Både friggebodar och attefallshus är oftast bygglovsbefriade men det är en del du behöver veta inför bygget. För attefallshus behöver du göra en anmälan och få ett startbesked innan du får påbörja dina åtgärder.

Detaljplanen styr vad du får göra

I detaljplanen står det bland annat hur byggnader ska användas, utformas och placeras.

 • När du gör en anmälan eller söker bygglov tittar bygglovshandläggaren alltid på vad detaljplanen säger om din tomt.

Bra att veta innan du gör din bygglovsansökan

Du som har en villa eller ett radhus får bygga ett eller flera så kallade attefallshus. Men innan du börjar bygga måste du göra en anmälan och få ett beslut om startbesked.

Är din fastighet utpekad som kulturhistoriskt värdefull krävs det alltid bygglov. Du hittar information om kulturhistorisk värdefull bebyggelse i kommunens Bevarandeprogram och i aktuell detaljplan.

Fem varianter av attefallsåtgärder

Det finns fem olika typer av byggnader som definieras som attefallsbyggnad eller -åtgärd. Här kan du läsa mer om komplementbyggnad, komplementbostadshus, attefallstillbyggnad, takkupor och inredning av ytterligare en bostad.

En komplementbyggnad är exempelvis förråd, gäststuga eller garage. Byggnaden får vara upp till 30 kvadratmeter räknat på fasadernas yttermått och ha högst fyra meter i nockhöjd.

Om du vill bygga ditt attefallshus närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs ett medgivande från de grannar som berörs.

 • Du behöver alltid söka bygglov om du bygger närmare än 4,5 meter från tomtgräns mot gator och annan mark tillgänglig för allmänheten.

Om attefallshuset ska användas som ett fritidshus eller en permanent bostad kallas det istället för komplementbostadshus.

Det får vara upp till 30 kvadratmeter räknat på fasadernas yttermått och ha högst fyra meter i nockhöjd. Det ska innehålla alla funktioner som finns i en bostad, till exempel inredning och utrustning för matlagning, personlig hygien, plats för samvaro, möjlighet till avskild sovplats och utrymme att förvara saker.

Om du vill bygga ditt attefallshus närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs ett medgivande från de grannar som berörs.

 • Du behöver alltid söka bygglov om du bygger närmare än 4,5 meter från tomtgräns mot gator och annan mark tillgänglig för allmänheten.

Attefallshuset kan även byggas som en tillbyggnad till ett befintligt bostadshus. Då ska tillbyggnaden vara högst 15 kvadratmeter bruttoarea och högsta höjden ska vara lägre än bostadshusets taknockshöjd.

Du kan i vissa fall välja att göra tillbyggnaden i två våningar och då till exempel bygga maximalt 7,5 kvadratmeter i varje våningsplan. När du har utnyttjat dina 15 kvadratmeter kan du inte bygga till mer utan att ha bygglov.

Om du vill bygga ditt attefallshus närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs ett medgivande från de grannar som berörs. Men du måste alltid söka bygglov om du bygger närmare än 4,5 meter från tomtgräns mot gator och annan mark tillgänglig för allmänheten.

Efter en anmälan till kommunens bygglovsenhet får du bygga två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor. Har bostadshuset en takkupa idag så får du bygga ytterligare en.

Tänk på att

 • du måste lämna in en anmälan med ritningar oss och få ett startbesked innan du börjar bygga
 • takkuporna får uppta högst halva takfallets längd.
 • takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande takkonstruktionen, till exempel balkar och takstolar.
 • du kan inte bygga takkupor på ditt komplementbostadshus eller på någon annan fristående komplementbyggnad som till exempel garage eller gäststuga.
 • du behöver bygglov om befintliga byggnader är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller om de ingår i en sådan miljö. Du behöver också bygglov om kommunen i detaljplanen kräver bygglov för detta.

Innan du inreder ytterligare en bostad i ditt befintliga bostadshus ska du anmäla det till oss. Du får inte påbörja arbetet innan du har fått ett startbesked från oss. Innan den nya planlösningen tas i bruk ska vi ha givit dig ett slutbesked.

Om du i samband med att du inreder ytterligare en bostad behöver göra en ändring som påverkar byggnadens yttre utseende så behöver du bygglov. Det kan till exempel vara att du tar upp nya fönster eller en ny dörr.

Använder du återbrukat tegel, ett gammalt fönster eller virke från ett tidigare hus minskar du den negativa klimatpåverkan. Det finns en marknad för att såväl köpa som sälja begagnat material. Tänk på att de ska uppfylla gällande krav.

Bygglovsguide för att bygga ny eller glasa in befintlig balkong

Vad står i detaljplanen?

Kontrollera så att gällande detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter den åtgärd du planerar göra. Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla så kallade varsamhetsbestämmelser, främst inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Strandskyddsdispens

För att bygga, gräva, anlägga eller på andra sätt påverka strandskyddsområdet, krävs dispens. Skyddszonen omfattar både land och vatten och sträcker sig 100 meter i båda riktningarna från strandkanten.

Ritningar till ansökan eller anmälan

Innan du kan skicka in din ansökan om bygglov eller göra en anmälan måste du ta fram ritningar. Ritningarna måste vara fackmässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem. Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig. Du bör därför i god tid, innan du ska skicka in din ansökan eller anmälan, kontakta en kunnig person som kan hjälpa dig att ta fram ritningar.

Behöver du en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig hjälper till att se till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. Vid större ändringar, eller om ändringarna gäller flerbostadshus, kan du behöva en kontrollansvarig.

Andra tillstånd du kan behöva

Om du i samband med din tänkta åtgärd/byggnation även ska utföra någon av dessa anordningar/installationer eller ändra befintlig anläggning, ska du lämna in ansökan/anmälan för dem samtidigt med ansökan om lov. Detta för att vi ska samordna handläggningen av dina ärenden.

 • Egen avloppsanläggning
 • Kommunalt vatten och avlopp
 • Värmepumpanläggning
 • Verksamhet i byggnaden. Om byggnaden ska användas till annat än bostadsändamål kan det krävas tillstånd beroende på vilken verksamhet du ska bedriva i byggnaden.

För att kommunens handläggare ska kunna jobba vidare med din ansökan behöver du skicka in olika bilagor. Om din ansökan inte är komplett ifylld eller om dina ritningar inte är fackmässigt utförda, behöver du komplettera din ansökan. En handläggare hör av sig med information om vad som saknas.

För att dina ritningar ska anses vara fackmannamässiga ska de se ut på ett visst sätt. Via länken nedan hittar du exempelritningar som visar vilken information som ska finnas med.

Komplementbyggnad

När du gör en anmälan om attefallskomplementbyggnad behöver du alltid skicka in dessa handlingar:

 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Granngodkännande (om avståndet är mindre än 4,5 meter från tomtgräns)

Komplementbostadshus

Klassas byggnaden som komplementbostadhus behöver du även ta fram följande handlingar och uppgifter:

 • Kontrollansvarig
 • Energiberäkning
 • Ventilationsritningar
 • Värmeritningar
 • Vatten och avloppsritningar
 • Konstruktionsritning
 • Brandskyddsbeskrivning

Attefallstillbyggnad

När du gör en anmälan om Attefallstillbyggnad behöver du alltid skicka in dessa handlingar:

 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Konstruktionsritning
 • Granngodkännande (om avståndet är mindre än 4,5 meter från tomtgräns)

Inreda ytterligare en bostad

När du gör en anmälan om inredning av ytterligare bostad behöver du alltid skicka in dessa handlingar:

 • Situationsplan
 • Planritning
 • Eventuellt fasadritning
 • Eventuellt sektionsritning
 • Konstruktionsritning
 • Ventilationsritning
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Granngodkännande (om avståndet är mindre än 4,5 meter från tomtgräns)

När du har förberett dina handlingar som ska bifogas kan du göra din ansökan eller anmälan. Använd e-tjänsten högst upp på sidan, logga in med ditt bank-id. Fyll i din ansökan och bifoga nödvändiga handlingar.

Avgifter

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift. Hur mycket du ska betala beror främst på vad du planerar att göra.

Handläggning och eventuell komplettering

När din ansökan eller anmälan kommer in registreras den och får ett diarienummer. En bygglovshandläggare går igenom din ansökan för att se om den är komplett. Om din ansökan eller anmälan behöver kompletteras med uppgifter eller ritningar får du ett meddelande från handläggaren med information om vilka uppgifter eller handlingar som saknas.

Du behöver startbesked för att påbörja arbetet

Du behöver alltid ett startbesked, oavsett om du sökt lov eller gjort en anmälan. Du får börja bygga efter att du har fått ett startbesked från stadsbyggnadskontoret.

Du behöver slutbesked för att få börja använda din åtgärd

Du får inte börja använda din byggnad eller åtgärd förrän du har fått ett slutbesked. Slutbesked får du när du har skickat in handlingar som visar att du har uppfyllt alla de krav som gällde i ditt ärende.

Olovligt byggande

Om du påbörjar byggnationen utan startbesked eller börjar använda byggnaden utan slutbesked bryter du mot plan- och bygglagen. Det kan bland annat innebära att du måste betala en byggsanktionsavgift.

Sidinformation

Publicerad:
2024-06-20