Balkong

Digitala tjänster för denna sida

Du behöver bygglov för att uppföra en ny balkong på en befintlig byggnad. Vissa undantag från lovplikten finns för en- och tvåbostadshus.

Detaljplanen styr vad du får göra

I detaljplanen står det bland annat hur byggnader ska användas, utformas och placeras.

 • När du gör en anmälan eller söker bygglov tittar bygglovshandläggaren alltid på vad detaljplanen säger om din tomt.

Bra att veta innan du gör din bygglovsansökan

En balkong byggs oftast på en platta som förses med ett skyddsräcke och skjuter ut från byggnadens fasad. En balkong ska vara avgränsad från bostadshuset med en tydlig klimatskärm, som yttervägg och dörr.

En balkong är en viktig del av en byggnads arkitektur och blir ofta en del av det offentliga rummets stadsliv.

När du vill bygga balkonger på ett befintligt hus beaktas bland annat åtgärdens påverkan på byggnadens karaktär och på stadsbilden samtidigt som både enskilda och allmänna intressen ska vägas in i prövningen av bygglovet.

Tänk på att ny balkong på en byggnad kan ge ökad insyn som medför en olägenhet för grannarna. Informera gärna grannen om dina planer innan du ansöker om lov.

Inom detaljplanerat område krävs det oftast bygglov eller anmälan för att bygga en ny balkong. Utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse är en balkong bygglovsbefriad och inte heller anmälningspliktig, så länge den inte påverkar bärande konstruktionen av befintlig byggnad och balkongen är 4,5 meter från tomtgräns.

Tänk på att en byggnad som är kulturhistoriskt värdefull byggnad inte får förvanskas även om åtgärden inte kräver bygglov. Om byggnaden förvanskas så kan kommunen komma att driva ett tillsynsärende.

Inom detaljplanerat område krävs det alltid bygglov för inglasning av balkonger under befintligt tak eftersom det räknas som en fasadändring.

Utanför detaljplanerat område och inom sammanhållen bebyggelse krävs det bygglov om du glasar in ett skärmtak som är byggt utan bygglov (enligt PBL§ 9:4).

Utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse är fasadändringar bygglovsbefriade och fria från anmälningsplikt. Tänk på att en byggnad som är kulturhistoriskt värdefull byggnad inte får förvanskas även om åtgärden inte kräver bygglov. Om byggnaden förvanskas så kan kommunen komma att driva ett tillsynsärende.

Mindre tillbyggnader som balkonger och burspråk på en- och tvåbostadshus kan ibland göras utan bygglov. Även fritidshus räknas som en- och tvåbostadshus.

Undantaget från bygglovsplikten gäller endast under vissa förutsättningar. Till exempel:

 • balkongen får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus
 • balkongen ska bedömas som liten och inte anses dominerande på byggnaden
 • balkongens utformning och placering måste stämma överens med gällande detaljplan
 • om bestämmelse om avstånd till tomtgräns saknas i detaljplanen ska balkongen placeras minst 4,5 meter från fastighetsgränsen om inte granne medger närmre avstånd
 • byggnaden eller området inte bedöms som kulturhistoriskt värdefullt.

Balkongens höjd över marken samt dess djup påverkar om den bedöms som en bygglovsbefriad mindre tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus eller som en yttre ändring som du behöver söka bygglov för.

Uppfyller inte balkongen kriterierna för lovbefrielse behöver du söka bygglov.

Du hittar samtliga förutsättningar för bygglovsbefrielse för liten tillbyggnad som balkong hos Boverket.

Om åtgärden inte kräver bygglov kan du ändå behöva göra en anmälan och invänta startbesked. Det gäller till exempel om burspråket påverkar husets bärande konstruktion, brandskyddet ändras väsentligt eller om byggandens planlösning ändras avsevärt.

Använder du återbrukat tegel, ett gammalt fönster eller virke från ett tidigare hus minskar du den negativa klimatpåverkan. Det finns en marknad för att såväl köpa som sälja begagnat material. Tänk på att de ska uppfylla gällande krav.

Bygglovsguide för att bygga ny eller glasa in befintlig balkong

Vad står i detaljplanen?

Kontrollera så att gällande detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter den åtgärd du planerar göra. Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla så kallade varsamhetsbestämmelser, främst inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Strandskyddsdispens

För att bygga, gräva, anlägga eller på andra sätt påverka strandskyddsområdet, krävs dispens. Skyddszonen omfattar både land och vatten och sträcker sig 100 meter i båda riktningarna från strandkanten.

Ritningar till ansökan eller anmälan

Innan du kan skicka in din ansökan om bygglov eller göra en anmälan måste du ta fram ritningar. Ritningarna måste vara fackmässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem. Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig. Du bör därför i god tid, innan du ska skicka in din ansökan eller anmälan, kontakta en kunnig person som kan hjälpa dig att ta fram ritningar.

Behöver du en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig hjälper till att se till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. Vid större ändringar, eller om ändringarna gäller flerbostadshus, kan du behöva en kontrollansvarig.

Andra tillstånd du kan behöva

Om du i samband med din tänkta åtgärd/byggnation även ska utföra någon av dessa anordningar/installationer eller ändra befintlig anläggning, ska du lämna in ansökan/anmälan för dem samtidigt med ansökan om lov. Detta för att vi ska samordna handläggningen av dina ärenden.

 • Egen avloppsanläggning
 • Kommunalt vatten och avlopp
 • Värmepumpanläggning
 • Verksamhet i byggnaden. Om byggnaden ska användas till annat än bostadsändamål kan det krävas tillstånd beroende på vilken verksamhet du ska bedriva i byggnaden.

För att kommunens handläggare ska kunna jobba vidare med din ansökan behöver du skicka in olika bilagor. Om din ansökan inte är komplett ifylld eller om dina ritningar inte är fackmässigt utförda, behöver du komplettera din ansökan. En handläggare av sig med information om vad som saknas.

För att dina ritningar ska anses vara fackmannamässiga ska de se ut på ett visst sätt. Via länken nedan hittar du exempelritningar som visar vilken information som ska finnas med.

När du vill ha bygglov för att bygga eller glasa in en befintlig balkong behöver du skicka in följande handlingar:

 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Beroende på balkongens storlek kan kontrollansvarig behövas

När du har förberett dina handlingar som ska bifogas kan du göra din ansökan eller anmälan. Använd e-tjänsten högst upp på sidan, logga in med ditt bank-id. Fyll i din ansökan och bifoga nödvändiga handlingar.

Avgifter

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift. Hur mycket du ska betala beror främst på vad du planerar att göra.

Handläggning och eventuell komplettering

När din ansökan eller anmälan kommer in registreras den och får ett diarienummer. En bygglovshandläggare går igenom din ansökan för att se om den är komplett. Om din ansökan eller anmälan behöver kompletteras med uppgifter eller ritningar får du ett meddelande från handläggaren med information om vilka uppgifter eller handlingar som saknas.

Du behöver startbesked för att påbörja arbetet

Du behöver alltid ett startbesked, oavsett om du sökt lov eller gjort en anmälan. Du får börja bygga efter att du har fått ett startbesked från stadsbyggnadskontoret.

Du behöver slutbesked för att få börja använda din åtgärd

Du får inte börja använda din byggnad eller åtgärd förrän du har fått ett slutbesked. Slutbesked får du när du har skickat in handlingar som visar att du har uppfyllt alla de krav som gällde i ditt ärende.

Olovligt byggande

Om du påbörjar byggnationen utan startbesked eller börjar använda byggnaden utan slutbesked bryter du mot plan- och bygglagen. Det kan bland annat innebära att du måste betala en byggsanktionsavgift.

Sidinformation

Publicerad:
2024-06-19