Staket, plank mur och häck

Digitala tjänster för denna sida

En häck, ett staket eller ett plank kan skydda mot insyn, vara en estetisk inramning eller kanske en kombination av båda. Om du funderar på att bygga någon form av inhägnad finns det några saker du behöver tänka på innan du börjar.

Människor har alltid byggt inhägnader för att skydda sig och markera gränser. En del inramningar ger ett välkomnande uttryck, medan andra kan vara mera avhållande i sin utformning.

Om du vill hägna in din tomt

När det kommer till inhägnader tittar kommunens bygglovshandläggare på läge, placering, höjd och upplevelse. Här får du information om vilka bestämmelser som gäller när du tänker göra en inhägnad runt din tomt.

Innan du börjar

 • Utforma och placera inhägnaden så att den blir trafiksäker och inte hindrar sikten vid korsningar och utfarter och inte heller hindrar snöröjning eller andra driftsfordon.
 • Placera inhägnaden innanför den egna tomtgränsen.
 • Det ska finnas plats för underhåll. Om inte grannen vill medverka eller ge plats på sin tomt, bör du placera inhägnaden någon meter in på den egna tomten.
 • Tänk på att du kan behöva söka dispens från strandskyddet även om inhägnaden inte kräver bygglov.

Råd om anpassning och utseende

När du väljer utformning på din inhägnad bör du välja form, färg och material som stämmer väl med huset och omgivningen. Tänkt på att ett plank av traditionellt tryckimpregnerat virke är miljöfarligt både att tillverka och använda.

Variation och växtlighet

Variation i utformningen kan förhindra en enahanda upplevelse. Det kan du åstadkomma på olika sätt. Olika tjocklek och djup kan ge vackra skuggningar. Du kan utgå från fastighetens befintliga form, färg och övriga detaljer. Färgen kan varieras och även materialvalet. 

Ett enformigt uttryck kan även lättas upp med växtlighet som ger en mjukare och livfullare framtoning. En häck är kanske ett bättre alternativ? Växter skyddar även bra mot vind och ljud. Tänk också på att plank fordrar god stabilitet för att klara både hård väderlek och tyngder.

Höjden på ett staket räknas alltid från marken på den lägsta sidan. Ett staket som är högre än 1,1 meter eller öppet (genomsiktligt) till mindre än 50 procent sett rakt framifrån räknas som ett plank. Tänk på att du inte får placera ett staket så att det hindrar sikten vid utfarter och korsningar.

För att uppföra plank och mur behöver du vanligtvis ett bygglov. Även stödmurar räknas som mur. I tomtgräns mellan grannar får plank och mur normalt inte vara högre än 1,8 meter över marken. I tomtgräns mot gata och parkmark inte högre än 1,5 meter över marken.

Plank och mur med en höjd av högst 0,5 meter över marken kräver inte bygglov.

Vill du skapa en skyddad uteplats med hjälp av plank eller en mur intill ett en- eller tvåbostadshus gäller särskilda regler.

Var får jag bygga plank eller mur?

Du behöver bygglov för att uppföra murar och plank. Du ska placera och utforma dem på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden. De ska också ha en yttre form och färg som är estetisk tilltalande med en god helhetsverkan.

Vilken byggrätt en fastighet har och var byggrätten är placerad kan du se i detaljplanen för området. Detaljplaner finns för alla tätbebyggda områden i stad och byar, men vanligtvis inte på landsbygden. I detaljplanen markeras dessutom vilka ytor som ska vara byggfri mark, där alltså inte plank eller murar får uppföras.

I villakvarter med trädgårdar markeras ofta förgårdsmark (s.k. prickmark) längs gatan framför husen som byggfri. Gaturummets karaktär blir då lummig och luftig. Ett högt plank eller en hög mur strider då mot detaljplanens syfte. En bygglovsansökan för plank och mur på mark som inte får bebyggas (s.k. prickmark) behandlar vi som en avvikelse från planen. Vi tar då kontakt med berörda grannar och bedömer sedan från fall till fall, beroende på avvikelsens storlek, om vi kan bevilja en sådan ansökan.

Vill du plantera en häck eller ett träd behöver du inget lov. Du måste följa vissa regler för fri sikt i korsningar och vid in- och utfarter för att häckar inte ska bli en trafikfara. Tänk på att alltid prata med din granne om du ska plantera något eftersom häckar, buskar och träd kan skapa besvär.

En pergola är en gles konstruktion med dubbla rader av fristående stöd och en överliggare mellan stöden. Oftast är pergolan övervuxen av klängväxter. Pergolan ska dock vara så gles att proportionerna 80 procent luft och 20 procent material uppnås. Detsamma gäller för en spaljé. Du behöver inte något bygglov för att sätta upp en spaljé eller en pergola utan tätt tak.

Grovmaskiga stängsel som till exempel Gunnebostängsel kring en industri, hundgård eller tomt behöver du inte bygglov för.

Murar, plank och staket kan utgöra en risk om de är i vägen för trafiken. Genom att anpassa höjden på dina inhägnader gör du ditt bostadsområde säkrare för trafikanter. Hur långt sikten behöver vara fri beror på om det är en utfart eller en korsning, och vilken hastighetsbegränsning som råder.

 • Hörntomt vid korsning där maxhastigheten är högre än 30 km/h:
  80 centimeter på höjden minst 10 meter åt vardera håll från korsningen.
 • Hörntomt vid korsning där maxhastigheten är 30 km/h eller lägre:
  80 centimeter på höjden, minst sex meter åt vardera håll från korsningen.
 • Vid utfart:
  80 centimeter på höjden, fri sikt minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-23