Värdefull kulturmiljö - vad gäller där?

Vårt kulturarv är en gemensam angelägenhet. Tanken är att vi som lever nu har ett ansvar för att lämna vidare autentiska spår av vår tid och det vi har fått ärva till kommande generationer.

Du som är fastighetsägare behöver därför särskild kunskap om hur du på bästa sätt tar hand om din kulturskyddade byggnad och vårdar de värden som den har.

Hur vet jag om en byggnad är kulturskyddad?

Det finns olika skydd för kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer:

  • Byggnadsminne
  • Q- eller k-märkning i detaljplan eller områdesbestämmelser
  • Skyddsbestämmelser i plan- och bygglagen
  • Bevaringsprogram eller kulturmiljöplan

Byggnadsminne

Staten kan genom länsstyrelsen skydda en byggnad eller en miljö som ett byggnadsminne. Skyddet gäller ofta både byggnadens exteriör och interiör. Exakt hur skyddet är utformat anges i beslutet om byggnadsminne och den vårdplan som finns för byggnaden eller miljön. I Ängelholms kommun finns två byggnadsminnen: prästgården i Ausås och mangårdsbyggnaderna på Össjö gods.

Q- eller k-märkning i detaljplan eller områdesbestämmelser

Kommunen kan i detaljplan eller områdesbestämmelser skydda en byggnad eller miljö med planbeteckningarna Q eller K. Skyddet kan gälla både byggnadens exteriör och interiör. En byggnad eller anläggning som har ett sådant skydd omfattas av en anmälningsplikt för underhåll.
I dag finns det inget register över dessa byggnader utan du får titta i detaljplanen eller områdesbestämmelserna vad som gäller för din fastighet.

Skyddsbestämmelser i Plan- och bygglagen

I plan- och bygglagen står det att en byggnad som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel inte får förvanskas. Utöver byggnader gäller det även bygglovspliktiga anläggningar, tomter med skydd i detaljplanen eller områdesbestämmelser, allmänna platser och byggelseområden.

Ett särskilt värdefullt byggnadsverk ska underhållas så att de särskilda värdena bevaras. Skyddet gäller både byggnadens exteriör och interiör. Allmänt gäller att ändringar av en byggnads utseende, användningssätt, funktion, konstruktion eller kulturhistoriska värde ska utföras varsamt. Ofta framgår det av detaljplanen eller bevaringsprogrammet och/eller kulturmiljöplanen om det är förvanskningsförbudet eller varsamhetsbestämmelsen som gäller för byggnaden.

Bevaringsprogram eller kulturmiljöplan

Ett bevaringsprogram är en samling av byggnaders historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga egenskaper som kommunen kan ta fram för att säkerställa att byggnader med höga bevarandevärden inte faller i glömska. Kommunens bevaringsprogram eller kulturmiljöplan ger en indikation och är en del av den samlade bedömningen när bygglovets varsamhet bedöms av oss.

Även om din byggnad inte är med i kommunens bevaringsprogram, utpekat av länsstyrelsen eller markerat med skyddsbestämmelse i detaljplan eller områdesbestämmelser kan det finnas bevarandevärda egenskaper. Dessa instrument är endast att se som en indikation på att det kan finnas värden att ta vara på. En byggnad kan ändå omfattas av förvanskningsförbud trots att det inte finns utpekat tidigare.

När du vill bygga om, bygga till eller på annat sätt ändra en byggnad som har bevarandevärda egenskaper, ska du kontakta oss för att diskutera vilka ändringar som kan vara acceptabla ur en bevarandevärd synpunkt.

Utgångspunkten är att en ändring av en byggnad alltid ska göras varsamt. Det handlar om att bevara karaktärsdrag och tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Det kan till exempel vara äldre planlösningar med särskilda rumssamband, inredningsdetaljer eller fönsterutformningar, fönsterdetaljer och byggnadsmaterial.

En särskilt värdefull byggnad får inte förvanskas. Det betyder att man inte ska skada byggnadens karaktärsdrag eller någon av de egenskaper som ligger till grund för dess kulturvärden. Varsamhetskrav och förvanskningsförbud betyder inte att ingenting får ändras. Det handlar om en respekt för byggnaden och miljön, att skydda de värden som finns och att göra förändringar och tillägg med precision och kvalitet. I bästa fall kan en ändring förstärka byggnadens värden.

Hur hittar jag en bra lösning?

En arkitekt med erfarenhet av att arbeta med äldre hus eller en byggnadsantikvarie kan hjälpa dig att identifiera värden hos din byggnad och ta fram ett förslag som fungerar för byggnaden när det gäller utformning, material, färgsättning, utförande med mera. Kontakta oss gärna och stäm av dina tankar med oss i ett tidigt skede.

Beroende på vad du vill göra kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan. Tänk på att kravet på varsamhet och förvanskningsförbudet även gäller om åtgärden inte kräver bygglov eller anmälan.

Behöver jag lämna in särskilda handlingar om jag har ett kulturskyddat hus?

För att vi ska kunna bedöma om en åtgärd är varsam mot byggnadens karaktär behövs ibland dokumentation i text och bild över byggnaden, dess värden och en beskrivning över hur ändringen påverkar dessa värden.

Nivån och omfattningen på dokumentationen kan variera beroende på byggnad och vilken typ av åtgärd det gäller. Detaljeringsgraden beror också på vilken typ av åtgärd det rör sig om. Vill du till exempel byta fönster räcker det normalt inte med en fasadritning, utan det behövs oftast detaljritningar för att vi ska kunna se hur väl anpassade de föreslagna fönstren är.

Krävs det en kontrollansvarig i ditt projekt bör hen ha erfarenhet av kulturvärden. I vissa fall kan du behöva en certifierad sakkunnig inom kulturvärden (KUL) till din hjälp. Kontrollplanen i projektet ska innehålla punkter som berör varsamhet och förvanskningsförbud.

Här kan du läsa mer om kulturvärden, regler och metoder:

Sidinformation

Publicerad:
2024-01-31