Översiktsplan 2050

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Ängelholms kommun har börjat. Den nya översiktsplanen fokuserar på hur marken i Ängelholms kommun ska användas tiden fram till år 2050. Arbetet förväntas vara klart under hösten 2026 och målet är att presentera en digital översiktsplan, lättillgänglig och öppen för alla.

Sommarbild över landsbygd i Ängelholm.

Munka Ljungby

Fram tills dess finns flera möjligheter att vara med och tycka till om hur kommunen kan utvecklas. Just nu har vi igång en fototävling för att invånare och besökare ska ge en bild av vilka platser som betyder mycket för dem i Ängelholms hela kommun.

Fototävling Från Ausås till Vejbystrand- detta är #SåmycketÄngelholm för mig.

Översiktsplanen revideras nu

En gång per mandatperiod tar kommunfullmäktige ställning till om översiktsplanen fortfarande är aktuell eller inte. När översiktsplanen inte längre är tillräckligt aktuell revideras den. Det arbetet görs just nu i Ängelholms kommun.

Översiktsplan 2035 är gällande översiktsplan för Ängelholms kommun

Så tar vi fram översiktsplanen

Arbetet med att revidera översiktsplanen är en process i flera steg som tar tid. Arbetet startade i början av år 2024 och förväntas bli klart genom ett beslut i kommunfullmäktige under senare delen av 2026.

I arbetet vill vi ha en öppen dialog med alla som bor och verkar i kommunen. Vi kommer att föra en dialog med såväl politiker som kommunala tjänstepersoner, näringslivet, föreningar, organisationer, barn och unga med flera.

Vi hämtar in tankar, idéer och synpunkter på framtidens Ängelholm från bland annat kommuninvånare och nya planeringsunderlag och det ska bli en grund till ett första utkast på den nya översiktsplanen.

Var med och tyck till

Utöver möjligheten att tycka till om översiktsplanen via samrådsmöten, så kommer vi att ge många invånare möjlighet att påverka översiktsplanen. Projektledaren med flera kommer att göra flera besök på såväl föreningar som till exempel biblioteken dit alla kan komma.

På engelholm.se, på Ängelholms kommuns facebook och instagramkonto, i dagstidningen och på anslag på till exempel biblioteken kommer du kunna se när vi kommer till din ort eller förening för att diskutera framtida Ängelholm med dig.

Viktiga steg i arbetet med ny översiktsplan

Initiera

Utredningar och analyser genomförs. Samverkan sker med berörda. Ett
förslag till ny digital översiktsplan för Ängelholms kommun tas fram.

Samråda

Samråd sker med berörda - bland annat Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, andra
myndigheter, kommuner i Familjen Helsingborg, organisationer och invånare i
Ängelholms kommun. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och
ge möjlighet att påverka planens utformning. Efter samrådet sammanställs inkomna
synpunkter och kommenteras i en samrådsredogörelse. Utifrån dessa genomförs
förändringar i översiktsplanen.

Granska

Granskning sker under minst två månader. Syftet med granskningen är att visa hur
samrådssynpunkterna påverkat planförslaget. Efter granskningen sammanställs
inkomna synpunkter och förändringar redovisas i ett granskningsutlåtande.
Därefter genomförs eventuellt vissa justeringar i översiktsplanen.

Anta

Kommunfullmäktige tar beslut om att anta översiktsplanen. När tiden för
överklagande löpt ut utan att någon har överklagat, eller när eventuella
överklaganden har prövats slutgiltigt och avslagits, vinner planen laga kraft.

Sidinformation

Publicerad:
2024-06-12