Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att anpassa din bostad för att kunna leva ett självständigt liv hemma. För att täcka kostnaderna för anpassningen kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag från kommunen.

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt stöd som du kan ansöka om för att täcka kostnader för anpassning av bostadens fasta funktioner, till exempel en ramp istället för trappa. Du kan inte få bidrag till lösa inventarier, underhåll och renovering eller till åtgärder för fukt, mögel eller liknande. När du ansöker om bidraget måste behovet styrkas genom ett intyg från arbetsterapeut, fysioterapeut eller annan sakkunnig.

Du ska i första hand vända dig till arbetsterapeuten eller fysioterapeuten i det område där du bor. De gör då ett hembesök och bedömer vilka åtgärder som är nödvändiga i förhållande till dina aktivitetsbegränsningar. Är den funktionshindrade under 18 år så kontaktar du istället barnhabiliteringen på sjukhuset.

Vem som har rätt till bidraget regleras enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag, 2018:222.

Detta behöver du till din ansökan

 • Ifylld och underskriven ansökningsblankett
 • Uppgift om vilka anpassningar du söker bidrag till
 • Intyg från arbetsterapeut, fysioterapeut eller annan sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga
 • Offert eller specificerad faktura
 • För anpassningar i hyres- eller bostadsrätt krävs en överenskommelse mellan sökanden och fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen att åtgärden får utföras.

Om du behöver hjälp med att fylla i din ansökan är du välkommen att kontakta kommunens kundtjänst.

Bidrag ges till individuell anpassning av bostäder. Det betyder att det måste finnas ett direkt samband mellan funktionshindret och anpassningsåtgärden. Sambandet ska vara så starkt att åtgärden är nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad till den funktionshindrade.

Bidrag ges

 • till åtgärder i och i anslutning till en funktionshindrads bostad
 • om funktionshindren bedöms vara varaktiga eller långvariga.
 • om behovet av åtgärderna är styrkta genom intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig
 • vid nybyggnad bara till specialutföranden som inte förekommer på den allmänna marknaden
 • vid byte av bostad om det finns särskilda skäl, t.ex. att den sökande trots omfattande försök inte kunnat finna en bostad som inte behöver anpassas

Bidrag lämnas inte till underhåll eller till arbeten som behöver göras oberoende av funktionshindren. Bidrag ges till hela kostnaden för det enklaste fungerande utförande.

När du vill göra en ansökan börjar det med att en arbetsterapeut eller fysioterapeut gör ett hembesök. Sedan gör de en bedömning av ditt behov av bostadsanpassning och utfärdar ett skriftligt intyg. Sedan skickar du din ansökan, intyget och andra handlingar eller dokument till kommunens handläggare.

Handläggarna utreder din ansökan och fattar sedan beslut om du har rätt till bidraget. Beslutet är alltid skriftligt. Du kan överklaga kommunens beslut till Förvaltningsrätten i Skåne län.

Bidraget betalas ut när arbetena är färdiga. Utbetalningen görs antingen till sökanden efter redovisning av utbetalade kostnader eller direkt till de hantverkare som utfört arbetena.

Du kan som fastighetsägare ansöka om ett återställningsbidrag från kommunen. Bidraget ges för att återställa de bostadsanpassningar som är gjorda i en bostad.

Villkor som ska vara uppfyllda för att du ska kunna få återställningsbidrag:

 • Det är fastighetsägaren som söker bidraget för återställning
 • Du kan söka återställningsbidrag för anpassningar gjorda i hyresbostäder eller allmänna delar i bostadsrättsfastigheter, till exempel trappuppgång och entré. Du kan inte få återställningsbidrag för småhus eller för anpassningar gjorda inuti bostadsrättslägenheter.
 • De anpassningar som gjorts i bostaden ska vara hindrande för andra
 • Återställningen av anpassningarna i bostaden ska kosta mer än 5000 kronor att återställa. Återställningar som är billigare får fastighetsägaren själv betala.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-25