Vår omgivning kan påverka hälsan

Sånt som buller, skadedjur eller kemikalier i vår närmiljö kan ha en negativ påverkan på hälsan. Därför är viktigt att ha lite koll på våra bostäder och boendemiljöer.

Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att förebygga och åtgärda problem i boendemiljön. Om du störs av en verksamhet eller något en person gör, ska du i första hand ta kontakt med den som är upphov till störningen.

Det finns andra faktorer som kan påverka vår hälsa negativt. Här kan du läsa mer om bland annat buller, kemikalier, radon och skadedjur - och vad du kan göra för att komma tillrätta med dem.

Buller

Buller är ljud som uppfattas som störande. Buller kan komma från många olika källor, som väg-, spår- och flygtrafik, industrier, konserter eller nattklubbar. Du kan också uppleva buller hemma, från grannar, tvättstugor eller ventilationssystem.

Vi är olika känsliga för buller

Vad man upplever som buller varierar från person till person, vi är också olika känsliga för nivån av buller. Det beror på vilken typ av buller det är, vilken styrka det har, vilka frekvenser det innehåller och hur det varierar över tid. Det spelar också roll i vilken situation vi utsätts för buller.

Det vi vet är att buller påverkar vår hälsa negativt eftersom det kan påverka vår prestation, inlärning och sömn. Höga ljudnivåer kan också orsaka tinnitus och hörselnedsättning.

Störs du av buller?

Om du störs av buller ska du i första hand vända dig till den som är källan till bullret. Skulle det inte hjälpa kan du anmäla störningen till oss, använd e-tjänsten i samma e-tjänst. Då startar vi en utredning och kontaktar den ansvariga. I de fall det finns fog för klagomålet ser vi till att den som är ansvarig tar fram en lösning.

Radon kan vara skadligt för hälsan

Radon är en radioaktiv gas som varken luktar, syns eller smakar. Den finns naturligt i luften, marken och vattnet och kan även förekomma i byggnadsmaterial.

När radonhalten är för hög på en arbetsplats eller i en bostad kan det vara skadligt för hälsan. Varje år drabbas cirka 500 personer av lungcancer på grund av radon i bostaden.

Så mäter du radon i din bostad eller fastighet

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta halten i en fastighet. Det är fastighetsägaren som ansvarar för radonmätning, kontakta därför i första hand din fastighetsägare om du vill veta mer om radonhalten i din bostad.

Om du äger din bostad ansvarar du själv för att mäta radonhalten. Ta kontakt med ett ackrediterat laboratorium och beställ radondosor.

  • Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3. Bq står för Becquerel och är enheten som används för att mäta radioaktivitet.

Ska du köpa hus?

Om du funderar på att köpa ett hus är rekommendationen att du kontrollerar om en långtidsmätning av radon har utförts. Är du osäker på om radonmätning har gjorts i ditt eget hus kan det vara bra att utföra en långtidsmätning. Även om Ängelholms kommun generellt sätt inte har höga halter av radon i berggrunden kan det förekomma variationer och radon kan även förekomma i husets byggnadsmaterial.

Legionella

Legionella är en bakterie som kan ge två typer av sjukdomar, legionärsjuka och pontiacfeber. I ljumma vattensystem kan legionellabakterierna föröka sig.

Så förebygger du legionella

Det är vid inandning av vattenaerosoler, vattenånga, som innehåller legionellabakterier som risken att smittas finns. Smittorisken är som störst från duschar, bubbelpooler och liknande anläggningar där det finns risk för bildning av vattenaerosoler.

Så gör du för att förebygga legionella

  • Se till att samtliga tappvattenställen i din bostad spolas igenom regelbundet. Har man en dusch som inte används så ofta är det bra att ta för vana att spola igenom den regelbundet. Eftersom det är inandning av vattenångan som kan medföra smitta bör man låta ångan lägga sig innan man använder duschen.
  • Har du varit på hemifrån en länge tid eller flyttar in en bostad som stått tomt en tid är det bra att spola igenom tappvattenställena, framför allt duscharna.
  • Om du misstänker att varmvattentemperaturen är för låg eller hög i din bostad kontaktar du i första hand fastighetsägaren eller den som är ansvarig för fastighetens skötsel. Om ni inte kommer tillrätta med problemet kan du lämna in en anmälan till Miljöenheten. Då startar vi en utredning och kommer kontakta den ansvariga. Om det visar sig att klagomålet var befogat ställer vi krav på att rimliga åtgärder vidtas.
  • Äger du din egen fastighet är det bra att se över så att det inte finns blindledningar med stillastående vatten. Se även över så att du inte har äldre varianter av handdukstorkar och golvvärme som kan vara inkopplat på vattnet och därmed skapa en tillväxtplats för legionella.

Vilken temperatur ska det vara?

För att förhindra att legionella växer till i ledningssystem i bostäder behöver varmvattnet hålla en temperatur av lägst 50°C vid tappstället och i eventuell cirkulationsledning. I varmvattenberedaren eller värmeväxlaren ska temperaturen vara lägst 60°C. Den ska vara högst 60°C för att undvika att människor skållar sig. Kallvattentemperaturen i tappstället bör komma under 20°C.

Kemikalier i bostad och trädgård

Det finns kemikalier som är skadliga för både hälsan och miljön. Därför ska du alltid förvara och använda kemikalier på ett sätt som minimerar risken för läckage till omgivningen.

Kemikalier som hanteras fel kan läcka ut och skada miljön eller omgivningen. Därför ska du se till att förvara och hantera kemikalier på rätt sätt.

Kemisk bekämpning

Bekämpningsmedel är framtagna för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Det är alltså produkter som är direkt avsedda att påverka levande organismer. Det innebär stora risker för påverkan på levande organismer om inte hanteringen sker på ett riktigt sätt.

Spår av äldre tiders hantering av keimiska bekämpningsmedel har konstaterats i flera grundvattentäkter i Ängelholms kommun. Det är främst rester från bekämpningsmedlet Totex strö som ströddes ut som granulat på exempelvis grusade gångar och gårdsplaner, och som nu ligger fastlagt i marken och sprids till grundvattnet. Även dagens användning av kemiska bekämpningsmedel, som Round-up och andra preparat som innehåller glyfosat, ger spår av nedbrytningsprodukter i grundvattnet.

För att skydda vårt dricksvatten har Ängelholms kommun infört bestämmelser avseende användning av bekämpningsmedel inom Brandsvigs vattenskyddsområde. För att skydda vattnet är det förbjudet att sprida kemiska bekämpningsmedel på enskild tomt och det gäller inom hela vattenskyddsområdet. För dig som driver ett lantbruk är det förbjudet att hantera kemiska bekämpningsmedel inom den så kallade inre skyddszonen.

Träskyddsbehandlat virke

Bygg giftfritt i din trädgård! Träskyddsbehandlat virke innehåller ofta giftiga metaller som arsenik, krom och koppar. Välj mindre farliga alternativ när du ska bygga nytt i din trädgård så skyddar du både dig själv och miljön.

Att tänka på:

  • Undersök möjligheten att använda alternativ till träskyddsbehandlat virke.
  • Spillbitar av impregnerat virke är klassat som farligt avfall och ska till återvinningscentralen, inte i soptunnan eller i brasan.
  • Använd inte kreosotbehandlat virke, till exempel slipers och telefonstolpar.

Cistern med brandfarlig vätska eller spillolja

Du som har en cistern har ansvar för att den inte påverkar miljön. Vid ett läckage från en cistern kan stora mängder snabbt läcka ut. Utsläpp av olja i mark eller i vatten kan leda till mycket svåra skador och i värsta fall förstöra grundvatten och dricksvattentäkter i decennier.

Om du ska installera en cistern ska alltid meddela kommunens miljöenhet skriftligen, senast fyra veckor innan du börjar installera. Detsamma gäller när du har för avsikt att ta en cistern ur bruk.

  • Skriftlig information till kommunen gäller vid installation av en cistern som innehåller mer än 1 kubikmeter brandfarlig vätska eller spillolja. Inom vattenskyddsområde gäller det totalt 150 liter, som kan vara fördelade på flera behållare.

Cisterner inom vattenskyddsområden

Cisterner ovan mark och lösa behållare samt rörledningar och slangledningar inom vattenskyddsområde ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd som kan fånga upp läckage.

Undantag från kravet gäller dock för cisterner med tillhörande ledningar i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt, om inte tillsynsmyndigheten anger annat. Rörledning i byggnad får inte dras i eller under golv, utan ska förläggas så att den är väl synlig.

Kemikalier vid Rössjön och Västersjön

Kommunen får sitt dricksvatten från Rössjön. Vid Rössjön och Västersjön och en hundra meter bred strandzon är det viktigt att hantera och lagra kemikalier varsamt, så att inte vattnet riskerar att förorenas. Det gäller framförallt för petroleumprodukter, hydrauloljor, smörjfetter, transformatoroljor, vägsalt, kemiska bekämpningsmedel, lösningsmedel och andra för vattnet skadliga kemikalier.

Asbest och eternit

Idag är det förbjudet att använda byggmaterial som innehåller asbest eftersom fibrerna kan skada lungor och framkalla cancer.

Asbest användes förr i produkter eftersom det bidrar till ökad hållfasthet och har isolerande egenskaper mot både ljud och temperatur.

Asbest består av små tråd- och nålformiga mineralfibrer som kan orsaka allvarliga sjukdomar. Man slutade tillverka asbest när man upptäckte att det är skadligt för hälsan vid tillverkning och hantering av materialet.

Asbest finns i byggnadsmaterial som eternitplattor men kan också finnas i en mängd olika typer av byggnadsmaterial. Därför är asbest alltid en hälsorisk vid ombyggnads-, reparations- och rivningsarbete. Det är viktigt att hantera den asbest som redan finns i våra hus på ett säkert sätt.

Vad ska jag tänka på om jag behöver hantera asbest?

Som privatperson får du hantera material material med asbest från ditt hus, vid till exempel renovering eller rivning. Men du måste ha kunskap och vidta åtgärder för att undvika hälsoskador och olägenheter för omgivningen.

Det viktigaste vid hantering av asbest är att undvika damning. Rekommendationen är att du läser på och följer Arbetsmiljöverkets regler om hur du hanterar asbest på ett säkert sätt. Alternativt kan du anlita en specialiserad firma som har tillstånd för att sanera asbest. Du kan kontakta Arbetsmiljöverket för att kontrollera att firman du vill anlita har tillstånd för att sanera asbest. Kom också ihåg att du kan behöva krävas rivningslov för åtgärden. Kontakta kommunens bygglovsenhet om du är osäker.

Andra situationer där det finns risk för att utsättas för asbest

Asbest kan utgöra en hälsorisk även vid ombyggnad eller rengöring av fastigheter. Vid högtryckstvätt av asbestcementprodukter på tak och fasader frigörs en avsevärd mängd asbesthaltigt damm. Rengöring med en högtryckstvätt är därför en olämplig metod vid tvätt av tak eller fasader där det finns asbest. Även tryckluftsblåsning, blästring, målarskrapning, stålborstning, rotborstning, rengöring med sotarutrustning, rengöring av ventilationssystem med mera kan frigöra asbestfibrer i riskabla halter.

Så transporterar du bort asbest

Som privatperson får du transportera asbestavfall från din bostad under förutsättning att du utför transporten på rätt sätt. Asbest ska transporteras så att inte omgivningen utsätts för asbestdamm. Asbesten ska paketeras till exempel i tjock byggplast eller i täta plastsäckar som tejpas täta. Paketen ska tydligt märkas med texten "Asbest".

Skadedjur och djur som stör

Djur och insekter kan ställa till problem bland annat genom att angripa livsmedel, byggnader, virke och genom att sprida smittor.

Om du upptäcker skadedjur eller ohyra i din lägenhet ska du kontakta din fastighetsägare, eftersom skadedjur kan spridas snabbt.

Du kan använda dig av vår e-tjänst för att anmäla klagomål på skadedjur eller djur som stör. Kommunens handläggare ser över ditt ärende, och om det visar sig att klagomålet är befogat ställer kommunen krav på att störningen ska åtgärdas.

Upplever du problem i din boendemiljö?

Om det inte skulle hjälpa kan du skicka in en anmälan via e-tjänsten för Anmälan om problem i boendemiljön, som du hittar högst upp på sidan.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-08