För dig som äger och hyr ut bostäder eller lokaler

Som fastighetsägare ansvarar du för att fastigheten fungerar som den ska, och för att förebygga och åtgärda risker för människors hälsa och för miljön. Den här informationen riktar sig främst till dig som äger fastigheter med bostäder som du hyr ut.

Tillsyn - när kommunen gör besök hos fastighetsägare

Miljöenheten i Ängelholms kommun besöker fastighetsägare för att se till att det är god inomhusmiljö i bostäder. Som fastighetsägare ska du ha bra rutiner för skötsel och underhåll av din fastighet, så kallad egenkontroll.

Så hanterar kommunen klagomål på bostäder

Om kommunens miljöenhet får in ett klagomål, till exempel om ventilation, kontaktar vi alltid fastighetsägaren för att höra dina synpunkter i ärendet. Som fastighetsägare är det din uppgift att undersöka och visa att bostaden har en bra inomhusmiljö. Därefter har vi en dialog om hur vi går vidare med ärendet.

Om klagomålet är befogat kan vi ställa krav på dig som fastighetsägare för att du ska åtgärda det som behövs. Om det handlar om att skydda människors hälsa kan kommunen besluta om åtgärder och förbud riktat mot fastighetsägaren. De krav kommunen ställer utgår från riktvärden och rekommendationer från vägledande myndigheter.

Många människor utsätts för buller i sin vardag, både i bostäder och i andra miljöer. Därför är det viktigt att du som fastighetsägare arbetar med skyddsåtgärder och åtgärder vid källan.

Vad är en god ljudmiljö?

Åtgärder för att minska buller leder sällan till att det blir helt tyst. Istället handlar det om att skapa goda eller godtagbara ljudmiljöer. I en god ljudmiljö ska man kunna sova ostört och föra ett samtal på ett bekvämt sätt.

Klagomål från hyresgäster

Om någon klagar på buller kan du som fastighetsägare vara skyldig att göra mätningar och andra kontroller. När du mäter ska du använda en standardiserad mätmetod.

Enkelt avhjälpta hinder

Som fastighetsägare skall du se till att enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet åtgärdas i befintliga offentliga lokaler och på allmänna platser. Offentliga lokaler är lokaler som riktar sig till och används av allmänheten, till exempel affärer, restauranger, samlingslokaler eller annan publik verksamhet. Bostäder och arbetslokaler omfattas inte av kraven.

Enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas så snart som möjligt, om det inte är orimligt med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna.

Fuktskador kan bero på läckage från tak, fönster, vattenledningar, avloppsstammar och toaletter. Mögelsvampar och mögelsporer förekommer naturligt både utom- och inomhus. Om det finns tillgång till fukt, syre och näring (trä, smuts och damm) kan mögel börja växa.

Fuktskador kan även leda till nedbrytning av bygg- och inredningsmaterial, vilket ökar risken för avsöndring av kemiska ämnen till luften. Fukt och mögel kan orsaka hälsoproblem och det är vanligt att människor som vistas i fuktiga hus upplever irritation i luftvägar och ögon eller har problem med andnöd och hosta. För personer som har allergiska besvär, allergi i släkten eller känsliga luftvägar och slemhinnor finns anledning att vara extra försiktig. Barn och ungdomar är också extra känsliga.

Några tecken som kan tyda på att du har problem med fukt och mögel i din fastighet:

 • "Jordkällarliknande" lukt.
 • Mögellukt i kläder och textilier.
 • Synliga fuktskador, fuktfläckar och synlig mikrobiell tillväxt.
 • Missfärgningar eller bubblor i mattor och tapeter.
 • Sprickor i putsytor och avflagnande färg.
 • Omfattande kondens på fönstrens insida vid en temperatur av ca -5°C eller lägre.

Fuktskador måste åtgärdas

Alla typer av fukt- och mögelskador bör åtgärdas snarast. Det skadade materialet måste tas bort och ersättas med nytt. Gamla upptorkade fuktskador kan också ge hälsoproblem eftersom det kan finnas upptorkat mögel som kan spridas i inomhusluften.

Arbeta förebyggande genom att:

 • Se till att ventilationen i bostaden fungerar ordentligt, då minskar risken för fuktskador och i förlängningen angrepp av mögel och andra mikroorganismer. Detta gäller särskilt i badrum och kök där det ofta blir högre fuktnivåer.
 • Hålla ventiler öppna och rengöra dem ofta.
 • Förebygga och åtgärda fuktskador som beror på läckage utifrån.

Vad som räknas som skadedjur beror på var djuren dyker upp och om de påverkar din hälsa eller miljön. Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att åtgärda problem med skadedjur, oavsett vem som orsakat problemen.

Så minskar du risken för skadedjur

Städning är ett enkelt sätt att hålla skadedjur och ohyra borta. Håll rent i bostadsutrymmen, lagerlokaler, balkonger och liknande, så att insekter inte får chans att föröka sig. Fastigheten bör vara råttsäkrad så att gnagare inte kan komma in. Soprummen ska vara täta och soptunnorna bör alltid vara hela.

Vid problem

Vid större angrepp av skadeinsekter eller skadedjur bör du kontakta det saneringsföretag som ditt försäkringsbolag rekommenderar. Sanering med bekämpningsmedel på allmän plats måste göras av ett saneringsföretag. De bekämpningsmedel som används ska vara godkända av Kemikalieinspektionen, KEMI.

Ditt ansvar för sanering av skadedjur

Fastighetsägaren har alltid det huvudsakliga ansvaret för att åtgärda problem med ohyra och skadedjur. Detta gäller även i de fall där hyresgästen har orsakat ohyran. Om du som fastighetsägare har problem i din fastighet ska du kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera att du har en skadedjursförsäkring. Därefter kontaktar du det saneringsföretag som försäkringsbolaget rekommenderar.

Hissar och vissa andra motordrivna anordningar ska kontrolleras för att garantera funktionen och säkerheten på hissen eller den motordrivna anordningen. Alla hissar ska kontrolleras innan de tas i bruk första gången eller efter ändring. Därefter ska de kontrolleras efter 1,5 år. Återkommande besiktningar görs därefter med olika intervaller beroende på vilken typ av hiss det är.

Obligatorisk ventilationskontroll, eller OVK som man oftast säger, ska göras regelbundet i de flesta byggnader. Den återkommande besiktningen ska göras med olika intervaller beroende på vilken typ av byggnad och ventilationssystem du har.

Syftet är att kontrollera att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö. Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK utförs.

Polyklorerade bifenyler, som förkortas PCB, är ett samlingsnamn för olika hälsoskadliga och svårnedbrytbara ämnen som är skadliga för människor och miljö. Trots att användningen är förbjuden sprids ändå PCB till miljön, genom byggnader och viss elektrisk utrustning. Du som äger industribyggnader eller flerbostadshus som är byggda eller renoverade under åren 1956-1973 är skyldig att inventera dessa. Resultatet ska redovisas till Miljö- och tillståndsnämnden.

Inventering av PCB

Du som äger industribyggnader eller flerbostadshus som är byggda eller renoverade under åren 1956-1973 är skyldig att inventera dessa. Inventeringsarbetet kan beställas av en konsult med kompetens att inventera PCB. Efter att en fastighet har inventerats ska resultatet rapporteras till Ängelholms kommun. Kommunen tar ut en timavgift för granskning av rapporten.

Sanering av PCB

Saneringen ska anmälas skriftligt till Miljö- och tillståndsnämnden senast tre veckor innan arbetet påbörjas. Om saneringen avser fogmassor behöver du också ange saneringsmetod i din anmälan.

 • Fogmassor och halkskyddad golvmassa som innehåller PCB i en halt över 500 mg/kg ska avlägsnas snarast.
 • Fogar och halkskyddade golv med lägre halt PCB (50-500 mg/kg) ska avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Kommunen tar ut en timavgift för handläggning av ärendet.

Som fastighetsägare ansvarar du för att saneringen genomförs på bästa sätt med hänsyn till miljön och människors hälsa. Du ska anlita ett saneringsföretag med dokumenterad kunskap och erfarenhet av PCB-saneringar och som vid saneringar arbetar enligt organisationen Fog- och brandskyddsföretagen metod eller annan likvärdig metod. Allt avfall som uppstår i samband med saneringen ska hanteras som farligt avfall.

Rivningslov

I samband med rivning av byggnader så måste du ansöka om rivningslov.

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Det enda sättet att ta reda på om din fastighet innehåller radon är att mäta.

Radon kommer från marken under och runt om huset, från vatten som används i hushållet eller från vissa sorters byggnadsmaterial. Det är viktigt att mäta radonhalten:

 • Om du bygger ett nytt hus.
 • Vid omfattande renovering eller ombyggnation.
 • Vid förändring av ventilation eller uppvärmningssystem.
 • Om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen.

Så mäter du radon

Mätningen ska göras under oktober-april, alltså under eldningssäsongen och pågå under 2-3 månader. Dosorna som du placerar du ut i fastigheten enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder.

När mätningen är klar skickar du tillbaka dosorna till mätföretaget och sedan får du ett protokoll med resultatet. Skicka gärna in protokollet till Ängelholms kommun.

 • Radonhalten mäts i enheten Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). Halten ska hållas så låg som möjligt och inte överstiga 200 Bq/m3.

Du kan läsa mer om radon hos Strålsäkerhetsmyndigheten, Boverket och Folkhälsomyndigheten. Hos Swedac kan du se en lista över ackrediterade företag som mäter radon i inomhusluften.

Som fastighetsägare ska du ha rutiner för att förebygga tillväxt av legionella i vatteninstallationer. Det kan vara som exempel vara rutiner för att genomföra regelbunden spolning vid tappställe och rutiner för åtgärder vid konstaterade förhöjda nivåer av legionella.

Tänk på att kontrollera varmvattentemperaturen regelbundet genom manuell mätning några gånger per år. Ha gärna rutiner för:

 • Regelbundna genomspolningar av tappställen
 • Avvikande temperaturer
 • Vad du gör om legionella konstateras i din fastighet

Du kan läsa mer om legionella och skötsel av vattensystem hos Folkhälsomyndigheten.

Under regn dras löv och grenar med vattnet mot dagvattenledningarna i gatan. När skräp samlas på rännstensbrunnens galler kan detta orsaka översvämningar. Ditt ansvar som fastighetsägare är att rensa bort skräpet för att förhindra översvämningar på gatan. Samtidigt minskar du risken att vatten rinner in på din egen tomt.

Asbest finns i byggnadsmaterial som eternitplattor men kan även finnas i en mängd olika typer av byggnadsmaterial. Asbest utgör därför en hälsorisk vid ombyggnads-, reparations- och rivningsarbete. Om du är osäker på om din fastighet har asbest kan du anlita ett ackrediterat mätföretag för hjälp med provtagning av byggnadsmaterial.

Sanering av asbest får bara utföras av firmor som har tillstånd för detta. Du kan kontakta Arbetsmiljöverket för att kontrollera att firman du vill anlita har tillstånd för att sanera asbest. Asbest räknas som farligt avfall och yrkesmässig transport av asbest får därför endast göras av den som gjort anmälan till Länsstyrelsen. Kontakta Arbetsmiljöverket för mer information om yrkesmässig hantering av asbest. Det kan krävas rivningslov för åtgärden. Kontakta bygglovsenheten om vad som gäller i ditt fall.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-13