Träd och växtlighet på tomten

Det är härligt med en egen tomt, trädgård eller liten täppa. En trädgård är en plats att njuta på, men den kräver också en del arbete. Här kan du läsa om hur sköter träd och annan växtlighet - och vad du kan göra med ditt trädgårdsavfall.

Oavsett om du är trädgårds- och odlingsintresserad eller inte så har du förmodligen mer eller mindre grönska att ta hand om under sommarhalvåret. Träd, buskar och häckar som ska klippas innebär också att det blir en hel del trädgårdsavfall.

Kvistar, löv och ris kan bli nyttig jord

Det bästa är att låta trädgårdsavfallet bli jord igen i naturens kretslopp. Men undvik att samla det i högar på din tomt, då riskerar högen att dra till sig skadedjur. Sånt som kvistar, grenar och löv kan lämnas till återvinningscentralen. Där blir avfallet jord i större skala.

Om du har mindre mängder avfall hemma kan du beställa en trädgårdstunna som NSR tömmer regelbundet. Du kan också kompostera ditt trädgårdsavfall hemma på tomten. Då behöver du en trädgårdskompost som är säker mot skadedjur.

Så gynnar du bin och andra pollinatörer

Pollinatörer är oftast insekter som sprider pollen när de flyger mellan växter. Vanliga pollinatörer i Sverige är till exempel vildbin, fjärilar och blomflugor. Det är insekter som trivs i högre gräs och olika typer av blommor som växer i trädgården, på ängar eller i diken.

Du som har en tomt eller trädgård kan bidra till att bevara våra viktiga pollinatörer. Låt vissa delar av trädgården växa sig lite högre, undvik för mycket stenlagda eller grusade ytor och välj växter som insekterna tycker om.

Ängelholms kommun gynnar pollinerande insekter bland annat genom att låta gräset växa sig högre på vissa ställen. Det gynnar den biologiska mångfalden och minskar utsläppen från gräsklipparna. En nyklippt gräsmatta ser snygg och välvårdad ut, men högt gräs gynnar flera arter och viktiga pollinerande insekter. Därför kan du med fördel låta en del av gräsmattan växa till en liten äng.

Beskär träd och buskar för en säker trafikmiljö

Lummiga trädgårdar är vackra men du behöver se efter buskar och träd så att de inte utgör fara eller stör trafiken. Genom att beskära rätt gör du också dina kvarter till en tryggare och säkrare plats för andra.

//LÄNK TILL SKYMMANDE VÄXTLIGHET//

Träden är nyttiga för oss, för luften och djurlivet

Våra träd fyller många viktiga funktioner. De ger oss renare luft, de renar vatten i marken och gynnar den biologiska mångfalden. Man kan säga att träden tar hand om oss och därför bör vi värna dem lite extra.

Träd är viktiga inslag både för naturen och för vårt välmående. De bidrar till klimatanpassning eftersom de fördröjer och renar dagvattnet i marken. De ger skugga och gör att temperaturen jämnar ut sig. Att ha träd och buskar i stadsmiljön är positivt för människors hälsa eftersom lövverken filtrerar partiklar, kan fånga upp gasformiga föroreningar och omvandla koldioxid till syre.

Gamla träd är hem åt många arter

Stora gamla träd är ofta värdar för många sällsynta insektsarter. Vissa kan till och med bidra med nektar och pollen till pollinerare under tider på året när inget annat blommar.

Ju äldre ett träd är desto större betydelse har det för artrikedomen hos bland annat insekter, svampar och lavar. Det är också en plats för fåglar att bygga sina bon. Fåglar använder träd på flera sätt, vissa vill sitta i toppen och sjunga eller spana, andra bygger bon och en del fångar sin mat i och i närheten av träd. Den största insatsen vi kan göra för ekosystemen i städerna är att bevara gamla träd. Ett träd räknas som gammalt när det har vuxit på en plats i mellan 50 och 100 år, det beror också på vilken art det är. Det tar alltså lång tid innan ett nyplanterat träd ger samma nytta som ett gammalt.

Om ett träd är sjukt eller angripet

Har du ett träd på din fastighet som ser ut att vara sjukt, angripet eller som riskerar att blåsa omkull? Då kan du kontakta en certifierad trädspecialist, en så kallad arborist, för en bedömning.

Invasiva arter är växter, djur eller svampar som med människans hjälp spridit sig till nya platser där de orsakar problem för miljö, hälsa och ekonomi. Det är ett av de största hoten mot biologisk mångfald och Skåne har blivit en inkörsport till Sverige för många av de arter vi har idag.

Att en art är invasiv innebär att den sprider sig snabbt och tränger undan andra arter. Många av de arter som blivit invasiva har människor tagit med till Sverige och Europa som exotiska trädgårdsväxter, sedan har de spridit sig ut i naturen och är mycket svåra att bekämpa.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-12