Vatten i kranen och fungerande avlopp

Att ha vatten i kranen när vi blir törstiga eller behöver tvätta oss är något vi tar för givet. Här hittar du både matnyttig och intressant information om hur det funkar med vatten och avlopp i din bostad.

Vatten i kranen - ditt viktigaste livsmedel

När du öppnar en kran hemma räknar du med att det ska komma rent vatten som du kan dricka, använda till matlagning eller tvätta dig i. Det är en viktig service, särskilt med tanke på att vatten är ditt viktigaste livsmedel. Ett fungerande vatten- och avloppssystem är en viktig del av vårt moderna samhälle och infrastruktur.

Ängelholms kommun ansvarar för det kommunala vattnet, och de flesta hushåll inom tätorten är också VA-kunder hos kommunen. Bor du utanför tätort har du sannolikt egen brunn och eget avlopp. Då behöver du själv hålla koll så att både dricksvattnet håller rätt kvalitet, och att avloppsanläggningen är i bra skick.

Avloppet - var medveten om vad du spolar ner

Oavsett om du är kommunal VA-kund eller har ett eget avlopp behöver du vara medveten om vad du spolar ner i toaletten eller köksvasken.

Spola inte ner tops, sanitetsprodukter, kondomer, pappershanddukar eller kattsand i toaletten. Det är avfall som inte kan renas bort utan måste plockas bort för hand. De kan orsaka stopp i ledningarna och i värsta fall leda till skador på ledningsnätet eller på din egen anläggning. Spola inte ner kemikalier, som lösningsmedel eller målarfärg, och inte heller mediciner. Det riskerar att rinna ut och förorena våra sjöar, åar och hav. Kemikalier lämnas på återvinningscentralen och gamla mediciner lämnar du tillbaka på apoteket.

Släng matrester och fett i påsen för matavfall

Var också rädd om avloppet i köket, både fett och matrester kan korka igen rören. Fett som rinner ut i avloppsrören riskerar att stelna och fastna på insidan, vilket i sin tur orsakar stopp. Släng matrester i det komposterbara avfallet. Överflödigt fett i stekpannan torkar du bort med hushållspapper som du också slänger i matavfallspåsen. Sen kan du diska pannan!

Dagvatten är helt enkelt nederbörd som via tak och stuprännor rinner vidare till dagvattenledningarna och ut till vattendrag. Spillvatten är det vatten som rinner ut från huset, till exempel via toaletten eller köksvasken. Ängelholms kommun jobbar med att få bort dagvatten från spillvattennätet, eftersom dagvatten belastar spillvattennätet i onödan.

Har du som fastighetsägare blivit uppmanad att koppla bort dagvatten som uppkommer på din fastighet från spillvattennätet? Då behöver du se till att du är korrekt ansluten mot det allmänna ledningsnätet. Är du osäker på hur det ser ut hemma hos dig är du välkommen att kontakta kommunens kundtjänst.

Om du bor i någon av kommunens tätorter är du sannolikt också ansluten till det kommunala VA-nätet. Duet innebär att du också är VA-kund hos Ängelholms kommun. Det är vi som ser till att vattnet från vattentäkterna renas och levereras via ledningsnätet.

Från sjö till kran

Ängelholms kommun får vatten från Sydvatten och från våra egna grundvattenborror i Brandsvig och Tollsjö. Vattnet transporteras sedan till vattenverket för att renas, innan det går vidare till något av våra vattentorn. Här lagras det renade dricksvattnet och distribueras via ledningsnätet ut till hushållen och kranarna.

Avloppet – så tar kommunen hand om det som rinner ut

När du till exempel diskar, tvättar eller spolar i toaletten rinner det använda och förorenade vattnet ut i avloppsledningarna. Detta kallas för spillvatten och går igenom en noggrann reningsprocess efter att det lämnat ditt hem.

Ängelholms kommun renar 12 000 kubikmeter avloppsvatten, så kallat spillvatten, varje dag. Det är en noggrann process i flera steg med först mekanisk, sedan biologisk och eventuellt också kemisk rening. I processen bildas biogas som används till fjärrvärme, och slam som återanvänds på åkermark runt om i kommunen. Övrigt renat vatten rinner ut i Rönne å.

Betala för det du förbrukar - läs av din vattenmätare

Du som använder kommunala vattentjänster behöver bland annat betala för din vattenförbrukning. För att du ska betala det du faktiskt förbrukar behöver du läsa av vattenmätaren minst en gång om året.

Vi skickar ut information om när det är dags att läsa av mätaren, den får du antingen på posten eller via Kivra. Använd vår e-tjänst för VA-ärenden för att skicka in dina uppgifter.

Du som bor utanför tätorten har förmodligen egen dricksvattenbrunn och egen avloppsanläggning.

Regelbunden provtagning för friskt dricksvatten

Om du har egen dricksvattenbrunn är det viktigt att ta vattenprover med jämna mellanrum. På så sätt håller du koll så att vattnet inte innehåller bakterier eller andra ämnen som kan vara hälsofarliga. För att beställa provtagning av ditt dricksvatten kontaktar du ett ackrediterat laboratorium. De är experter och kan hjälpa dig att analysera ditt vatten. Du hittar olika aktörer på nätet - sök på provtagning dricksvatten.

Livsmedelsverket rekommenderar att du tar prover vart tredje år, gärna oftare om du har små barn eller är gravid. Om dricksvattnet inte håller rätt kvalitet kan du själv göra flera saker för att det ska bli bättre. Det kan vara enkla saker som att täta eller byta ut locket till din brunn, i vissa fall kan du behöva borra en ny, djupare brunn.

Ta hand om din avloppsanläggning

Är du inte ansluten till det kommunala VA-nätet utan har ett eget avlopp? Då behöver du hålla efter och inspektera avloppsanläggningen regelbundet. Dels säkerställer du att den renar avloppsvattnet på rätt sätt, dels håller den längre.

Reningen i en avloppsanläggning sker huvudsakligen med hjälp av marklevande bakterier. Därför ska du undvika att spola ner ämnen som kan skada dessa bakterier. Kemikalier kan slå ut bakterierna och sedan rinna vidare ut i grundvattnet. Då riskerar de också att förorena ditt dricksvatten.

En av de viktigaste skötselåtgärderna är att tömma slamavskiljaren, det gör NSR en gång om året. Om du behöver kan du beställa extra slamtömning.

Med rätt temperatur på varmvattnet motverkar du legionella

Legionella är bakterier som förekommer naturligt i allt vatten. Under gynnsamma förutsättningar kan de växa till och föröka sig i vattensystemet. Det enklaste och bästa sättet att undvika och förebygga att legionella växer till är att se till att temperaturen på varmvattnet är tillräckligt hög.

Temperaturen i varmvattnet bör vara:

  • lägst 60 °C i varmvattenberedaren
  • lägst 50 °C vid alla tappställen, alltså kranar och i eventuell cirkulationsledning

Vi behöver hjälpas åt

Vid en översvämning ska kommunen ta hand om vatten på allmänna platser och Räddningstjänsten prioritera samhällsviktiga funktioner. Om du som husägare vet hur du skyddar din fastighet bidrar det till att vi kan avlasta varandra.

Hur jobbar kommunen?

Ängelholms kommun jobbar med så kallad klimatanpassning, alltså att möta de förändringar som kommer med ett allt varmare klimat. Enligt lagen är kommunen ansvarig för att förebygga naturolyckor. Hit hör bland annat risk för översvämningar eller erosion, alltså att jordmassor rör sig.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-12