Ängelholms miljöplan

Miljöplanen är kommunens huvudsakliga styrdokument för miljö och hållbarhet. Planen beskriver vilka områden vi fokuserar på och vad vi ska uppnå inom dem.

Miljöplanen gäller all kommunal verksamhet och ska vara så lättillgänglig att den även kan användas av invånare och näringsliv.

I Ängelholms kommun finns en varierande natur som kan liknas vid ett Sverige i miniatyr. Här hittar vi strand och hav, öppet odlingslandskap, sjöar och vattendrag och skogsbeklädda sluttningar längs Hallandsåsen. Denna miljö är viktig att ta hand om på ett hållbart sätt så att även framtidens människor kan få uppleva den.

Ängelholms miljöplan innehåller sex inriktningar:

  • God vattenkvalitet.
  • En levande natur och ett friskt ekosystem.
  • Effektiv användning och produktion av energi.
  • Hållbart transportsystem.
  • En levande och god bebyggd miljö.
  • Upphandling utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Miljöplanen baseras på de nationella och regionala miljökvalitetsmålen. Syftet med miljöplanen är att gynna och förstärka omställningen till ett hållbart samhälle. Hållbarhet bygger på tre grundpelare – ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet– där miljöplanen huvudsakligen fokuserar på det ekologiska hållbarhetsperspektivet.

Planen heter Ängelholms miljöplan 2014-2021 men är aktuell tills vidare.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-25