Naturkartläggning

Under 2022 gjorde Ängelholms kommun en inventering av naturen i kommunen. Inventeringen utgick från flygfoton och annan kartinformation och de områden som bedömdes som mest intressanta inventerades i fält.

Totalt inventerades 2 675 hektar. Kartläggningen är gjord utifrån svensk standard för naturvärdesinventering, som klassificerar områden i fyra klasser där klass 1 innebär högst naturvärden.

Målet var att fältinventera de områden som i förstudien bedömdes hålla naturvärdesklass 1, 2 eller 3 på privat mark, samt även klass 4 på kommunal mark. Naturvärdena är en samlad bedömning av artmångfalden, mängden arter och hur sällsynta de är, samt biotoper och hur ovanlig och värdefull naturtypen är.

  • I kartan är mörkare färger/röda högre naturvärden, och orange - gula de lägre klasserna.

Om naturkartläggningen

Inventeringen är gjord på all typ av mark förutom sjöar, hav och vattendrag, oavsett vem som äger marken och är inte en bedömning om områdena är lämpliga eller tillgängliga för friluftslivet. Höga naturvärden hittades särskilt i blomrika gräs- och sandmarker, ädellövskogar, sumpskogar och mossar.

Sidinformation

Publicerad:
2024-06-03