Naturvårdsprogram

Ängelholms kommuns Naturvårdsprogram är en förteckning över höga naturvärden i kommunen. Programmet innehåller också infromation om kommunala mål, nationella miljökvalitetsmål samt de lagar som styr naturvårdsarbetet

I juni 2010 antog Ängelholms Kommunfullmäktige ett naturvårdsprogram för Ängelholms kommun. Naturvårdsprogrammet beskriver ungefär 80 områden i kommunen med höga naturvärden.

Naturtyper, kulturområden och naturgeografi samt problem med invasiva arter berörs också till viss del.

Höga värden för Ängelholm

De 80 områdena har valts ut för att de har ett högt värde för Ängelholm. Ett område kan ha ett högt naturvärde av olika anledning. Det kan vara höga värden på grund av att det är en ovanlig naturtyp eller geologisk formation och/eller att området hyser ovanliga arter. Det kan även ha högt värde för att det är tätortsnära, vilket innebär att det är lätt att ta sig till och lätt att utnyttja. Vissa områden har höga värden för att de sätter Ängelholm på turistkartan. Stora värden finns på stranden och i den strandnära skogen, i Vege å och Rönne å, som områden för havsbad, paddling och fiske.

Våra skogsområden är värdefulla som områden för vandring, cykling och ridning. Dessutom kan ett område ha värde bara för att det är tyst och ger storskogskänsla.

Miljöperspektivet ska genomsyra kommunen

Eftersom miljöperspektivet ska beaktas i all kommunal verksamhet i enighet med de nationella miljökvalitetsmålen och kommunfullmäktiges mål innebär det att naturvårdsprogrammet behövs som komplement till övriga kommunala
beslutsunderlag vid kommunens framtida planering och exploatering.

Naturvårdsprogrammet ska

  • utgöra ett planeringsunderlag för kommunens översiktsplan och vara till hjälp och stöd i framtagande av detaljplaner, handläggning av bygglov, markfrågor och naturvårdsarbete i kommunens prövningar, i huvudsak enligt miljöbalken och plan- och bygglagen
  • utgöra ett viktigt verktyg för att prioritera områden som kan behöva förstärkt skydd från exploatering eller som kräver viss skötsel för att dess värde ska kunna bibehållas till kommande generationer.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-05