Eget avlopp

Om du bor utanför tätorten har du förmodligen eget avlopp. Här kan du som redan har eller som funderar på att skaffa egen avloppsanläggning hitta matnyttig information.

Ett fungerande avlopp är viktigt för en hygienisk och hälsosam boendemiljö. För dig som har en egen avloppsanläggning innebär det att du behöver ha koll på vad som gäller.

Som fastighetsägare har du ett ansvar

Om du har ett enskilt avlopp är det alltid du som fastighetsägare som är ansvarig för avloppsanläggningen. Du ansvarar för drift, skötsel och rengöring av anläggningen, och för att avloppet inte ska orsaka problem för hälsan eller miljön.

En avloppsanläggning måste klara vissa krav

Enligt Miljöbalken måste avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på ett sätt så att det inte skapar problem för människors hälsa eller för miljön. Det betyder att det är förbjudet att släppa ut avloppsvatten som bara har gått igenom slamavskiljning i till exempel en trekammarbrunn.

Miljö- och tillståndsnämnden ska alltid bedöma vilka krav som är rimliga i varje enskilt fall. Detta innebär att kraven kan variera mellan fastigheter eftersom förutsättningarna är olika. Det är vanligt att äldre anläggningar som har tillstånd ändå behöver åtgärdas, eftersom de sällan lever upp till dagens reningskrav.

Behöver du åtgärda ett dåligt avlopp?

Om du har en avloppsanläggning som inte lever upp till dagens krav så behöver du rätta till det. Är du osäker på om din anläggning lever upp till kraven? På webbplatsen Avloppsguiden kan du testa om din anläggning är grön (godkänd), gul (behöver förbättras) eller röd (kräver åtgärder).

Tillsyn av egna avloppsanläggningar

Kommunens miljöenhet arbetar kontinuerligt med tillsyn av de enskilda avloppen i kommunen befintliga avloppsanläggningar. Fastighetsägare som har bristfälliga avloppsanläggningar kommer att förbjudas att släppa ut orenat av avloppsvatten från dessa. Tillsynen är ett lagkrav enligt Miljöbalken.

Därför behöver du betala för tillsynen

Miljötillsynen i Sverige ska finansieras med avgifter och inte via skatteintäkter. Det innebär att du som fastighetsägare behöver betala en avgift för tillsynen.

Vad kostar tillsynen?

Tillsynsavgifterna beräknas enligt en timtaxa. I normalfallet tar det tre timmar att handlägga ett avloppsärende utan att åka ut på plats. I den tiden ingår att granska arkivhandlingar, skicka skrivelser och kommuniceringar, granska inkomna synpunkter samt skriva beslut om förbud.

Om det blir inspektion på plats tillkommer cirka två timmar, alltså totalt fem timmars handläggningstid. Då ingår samma uppgifter som i exemplet ovan, men med tillägg för själva inspektionen, som restid och efterarbete i form av en inspektionsrapport.

Timavgiften är beslutad av kommunfullmäktige och indexregleras vid varje årsskifte.

Annan toalett än vattentoalett

Om du vill installera mulltoalett, urinseparerande toalett eller förbränningstoalett ska en anmälan göras till Miljö- och tillståndsnämnden minst sex veckor före installation.

Bygga ny eller ändra enskild avloppsanläggning

Vill du bygga en ny eller ändra din befintliga avloppsanläggning behöver du först ta kontakt med miljöenheten på Ängelholms kommun. I de flesta fall behöver du antingen ansöka om tillstånd eller lämna in en anmälan.

Använd e-tjänsten i det gula fältet högst upp på sidan.

Tillstånd för enskilt avlopp

Det första du ska göra är att skicka in en ansökan eller anmälan till kommunen. Sedan är det kommunens Miljö- och tillståndsnämnd som beviljar ett särskilt tillstånd för eget avlopp. Du måste ha ett tillstånd innan du börjar bygga, annars riskerar du böter i form av miljösanktionsavgift.

Avloppsvattnet ska renas på rätt sätt

Avloppsvatten måste renas och tas om hand på rätt sätt, så att det inte riskerar att blir en olägenhet för miljön eller för människors hälsa.

I avloppsvattnet finns näringsämnen och organiskt material som kan orsaka övergödning i våra vattendrag och sjöar, med algblomning och syrebrist som följd. Nitrat är ett näringsämne som kan vara skadligt om det når dricksvattenbrunnen, särskilt för små barn. Dessutom kan bakterier och virus från avloppsvatten göra oss sjuka om de sprids till dricks- och badvatten.

I Miljöbalken finns bestämmelser om utsläpp av avloppsvatten och Havs- och vattenmyndigheten har kompletterat med allmänna råd. Kraven på rening är högre i känsliga miljöer, till exempel nära sjöar och inom vattenskyddsområde. En avloppsanläggning ska alltid anläggas av en sakkunnig person.

Att tänka på och ta reda på när du ska bygga eller ändra enskilt avlopp

Först och främst: Vilken typ av avloppsreningsanläggning vill du ha? Det finns flera olika alternativ, från mer kretsloppsanpassade till mer konventionella anläggningar. Var ska den placeras? Ditt val beror mycket på hur förutsättningarna på fastigheten ser ut.

Att ta reda på innan du bygger en anläggning

 • Hur rör sig grundvattnet? En infiltration ska normalt placeras nedströms dricksvattenbrunnen. Tumregeln är att den ligger lägre i terrängen än vad dricksvattenbrunnen gör.
 • Var finns dricksvattenbrunnar, grannarnas och din egen?
 • Hur långt är det till ytvatten? (bäck, sjö, dike)
 • Hur djupt är det till grundvattnet?
 • Hur ser markförhållandena ut för infiltration?
 • Klarar anläggningen sig med självfall eller behövs pumpning?
 • Hur djupt hamnar avlopps- och infiltrationsledningarna? Genom att gräva en provgrop vid platsen där du tänkt ha infiltrationen, får du också reda på hur långt det är till grundvattnet och hur markförhållandena ser ut. Gräv gropen, eller groparna, minst 2,5 meter djupa. Markens förmåga att infiltrera vatten fastställs lättast genom att du lämnar ett jordprov för siktanalys eller genom ett perkolationstest, LTAR-test.
 • Ligger berg ytligt och hur långt är det i så fall dit?
 • Vilka funktionstester finns för det fabrikat du är intresserad av? Och vilka reduktionskrav klarar avloppsanläggningen?

Krav på rening - normal eller hög skyddsnivå

Det är viktigt att din anläggning lever upp till de så kallade reningskraven. Det finns olika nivåer för hur effektiv en anläggningen är.

 • För så kallad normal skyddsnivå behöver anläggningen reducera organiska ämnen (BOD7) med 90% och fosfor (tot-P) med 70%.
 • För hög skyddsnivå ska anläggningen reducera organiska ämnen (BOD7) med 90%, fosfor (tot-P) med 90% och kväve (tot-N) med 50%

Oavsett vilken nivå fastigheten är belägen i gäller det att ha en anläggning som tar bort smittförande bakterier.

Skyddsavstånd för infiltration

 • Infiltrationen måste ha ett avstånd på minst 10-30 meter från ytvatten eller dike.
 • Avståndet till dricksvattenbrunn ska motsvara grundvattnets transportsträcka under minst 2-3 månader vid maximalt vattenuttag. Som regel är det minst 30-50 meter.

Avståndet mellan infiltrationsnivån och grundvattenytan ska, med undantag för kortare perioder, vara minst 1 meter.

 • Med ”grundvattenytan” menas en grundvattennivå som kan avläsas inom 3 meter från anläggningen, lämpligen via ett grundvattenrör som installeras enligt Havs- och vattenmyndighetens anvisningar.
 • Med ”infiltrationsnivån” avses underkant på anläggningens spridningslager.

Andra avstånd som är viktiga att känna till

Slamavskiljaren ska vara lätt att komma åt för kommunens slamtömningsfordon. Det innebär att:

 • Avståndet mellan slamtömningsbilen och slamavskiljaren ska vara högst 20 meter. Du som äger fastigheten ansvarar för att det går att komma tillräckligt nära, annars kan du behöva betala extra för tömningen.
 • Slamavskiljaren får inte ligga lägre än 6 meter under den plats där slamtömningsbilen står vid tömning.
 • Om du har en fosforfälla måste du placera den så att den ät lättåtkomlig för ett tömningsfordon.

Ritning, skiss och situationsplan

När du ansöker om att bygga en enskild avloppsanläggning ska du också bifoga en så kallad situationsplan. Det är en ritning över hur du tänker placera avloppsanläggningens alla delar och avståndet till närliggande dricksvattenbrunnar.

Det är skillnad på bygglov och tillstånd

För att bygga en enskild avloppsanläggning behöver du dels ha bygglov för själva byggprojektet. Men du behöver också ha tillstånd för just avloppsanläggning. Bygglovet utfärdas av Samhällsbyggnadsnämnden medan det är Miljö- och tillståndsnämnden som lämnar tillstånd.

Normalt sett ska du redan i ansökan om förhandsbesked eller bygglov visa att det går att ordna vatten och avlopp, men det är alltid Miljö- och tillståndsnämnden som lämnar tillstånd till enskild avloppsanläggning.

Miljösanktionsavgift

Det är inte tillåtet att bygga en avloppsanordning utan tillstånd, eller att göra ändringar på en befintlig avloppsanordning utan att ha anmält det till Miljö- och tillståndsnämnden. Om du gör det behöver du betala en sanktionsavgift på mellan 3 000 och 5 000 kronor. Invänta alltid tillstånd från nämnden innan du själv eller en entreprenör påbörjar arbetet.

Anlita en entreprenör som anlägger avlopp

Om du vill anlita en entreprenör som kan hjälpa dig att anlägga enskilt avlopp kan du antingen söka fritt på nätet, eller leta på webbplatsen Avloppsguiden. Här kan entreprnörer själva lista sig, och det framgår också om företaget är diplomerad för enskidla avlopp eller inte. Du kan också kontakta kommunens miljöenhet för namn på entreprenörer i närområdet.

Vi rekommednerar att du alltid tar in offerter från flera entreprenörer. Tänk på att din avloppsanläggning är en långsiktig investering som ska fungera i många år.

Har du möjlighet att ansluta dig till det kommunala spillvattennätet?

Om det går att ansluta din fastighet till det kommunala avloppet så är det ofta en bra lösning som är att föredra istället för enskilt avlopp.

Från ansökan till färdig anläggning, steg för steg

Var noggrann i din ansökan, först när den är komplett kan kommunens handläggare gå vidare med ditt ärende. Om ansökan saknar nödvändiga handlingar eller uppgifter behöver du komplettera din ansökan.

När ansökan är komplett åker handläggaren ut till din fastighet för att göra en bedömning på plats. Handläggaren gör antingen en provgropsbesiktning (markbaserad rening) eller ett platsbesök (minireningsverk).

Handläggningstiden är upp till sex veckor från det att kommunen har fått in en komplett ansökan.

Vid provgropsbesiktningen eller platsbesöket gör handläggaren en bedömning om den tänkta placeringen är lämplig för den avloppslösning du har sökt tillstånd för. Markens lutning, avstånd till dricksvattenbrunn, avstånd till grannars dricksvattenbrunnar samt jordmaterial är några av faktorerna som spelar in.

Om reningstekniken eller platsen du valt är lämplig och ärendet är komplett, beviljas du ett tillstånd för enksild avlopp på din fastighet. När arbetet är klart fyller du som fastighetsägare i en kvalitetsförsäkran och skickar in den tillsammans med fotodokumentation över anläggningsarbetet till miljöenheten. Därefter avslutas ditt ansöknings- och eventuella tillsynsärende.

Kostar det något?

Vid ansökan eller anmälan tar kommunen ut en timavgift för handläggningstiden. Timtaxan bestäms av Kommunfullmäktige och kan ändras från år till år.

Handläggningstid för olika ärenden

Här hittar du den beräknade handläggningstiden för olika ärenden i timmar.

 • Ansökan om att få inrätta avloppsanläggning med ansluten WC, upp till 5 personekvivalenter* (även förkortat pe): 6 timmar. Om antalet personekvivalenter överskrider 5 ökar handläggningstiden enligt taxebilaga 1.
 • Ansökan om inrättande av sluten tank: 4 timmar
 • Anmälan om inrättande av avloppsanläggning utan ansluten WC (BDT-avlopp): 5 timmar
 • Anmälan eller ansökan om inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkt 1-3 på samma fastighet och vid samma tillfälle: 8 timmar
 • Anmälan om ändring av avloppsanläggning: 4 timmar. Vid väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning, exempelvis påkoppling av ny byggnad eller utökad infiltrationsyta.
 • Installation av torrtoalett: 2 timmar
 • Installation av torrtoalett med efterföljande kompostering: 4 timmar

Här hittar du aktuella prisuppgifter//LÄNK till taxa?//

*Förklaring: Vad är personekvivalenter?

Personekvivalent, pe, är ett mått som används när man ska dimensionera avloppsanläggningar. Med en personekvivalent menas den mängd föroreningar som motsvarar det genomsnittliga utsläppet per person och dag mätt i biokemisk syreförbrukning. En personekvivalent motsvarar 70 g BOD7/dygn.

Sidinformation

Publicerad:
2024-02-26