Frågor och svar om ditt vatten

Vilken hårdhetsgrad har vattnet i min bostad? Får jag fylla min pool med det kommunala vattnet? Hur vet jag om det råder bevattningsförbud? Här hittar du vanliga frågor och svar om vattenförsörjningen i Ängelholms kommun.

Så länge allt fungerar som vi är vana vid så funderar vi inte så mycket över vårt vatten, men ibland uppstår situationer som väcker frågor. Här hittar du de vanligatse frågorna och svaren.

Frågor och svar om dricksvattnet

Du hittar alltid aktuell information under Driftinfo på startsidan på engelholm.se.

LÄNK

Om Ängelholms kommun går ut med bevattningsförbud innebär det att dricksvattnet främst ska användas till mat, dryck och hygien. Du får inte bevattna varken nyplanterad eller befintlig växtlighet annat än med vattenkanna. Det gäller för enskilda bostäder, flerfamiljsfastigheter, offentliga och privata verksamheter.

När bevattningsförbud råder får du inte

  • vattna gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare. Bevattning får ske med vattenkanna.
  • vattna fotbollsplaner, tennisplaner och liknande
  • fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad
  • använda högtryckstvätt för att exempelvis tvätta fasader, fordon med mera

Om du bryter mot bevattningsförbudet kan Ängelholms kommun stänga eller begränsa vattnet till din fastighet. Detta med stöd av LAV- Lagen om Allmänna Vattentjänster.

Hårdhetsgraden hålls runt 4-6°dH

Ängelholms kommunala dricksvatten har 4-6 dH i hårdhet i hela Ängelholms kommun.

Gränserna mellan hårt och mjukt vatten [°dH]

0 - 2.1 mycket mjukt 2.1 - 4.9 mjukt 4.9 - 9.8 medelhårt 9.8 - 21 hårt > 21 mycket hårt

Ängelholm dricksvatten håller pH-värde 8

pH är måttenheten för hur surt vattnet är. Om dricksvattnet har pH 7 kallas det för neutralt. Vid lägre pH-värden än 7 så kallar vi vattnet surt, vilket inte är skadligt att dricka. Men surt vatten har förmågan att lösa ut metaller både ur marken och från ledningsnätet. Dessa metaller kan vara skadliga för oss om vi har det i vårt dricksvatten och i höga halter.

Från Ängelholms vattenverk styr vi pH-värdet (med hjälp av natriumhydroxidlösning) till att hålla ett konstant värde lika med 8,0.

När du ska fylla poolen

Du kan använda din trädgårdsslang, men tänk på att det tar tid att fylla en pool. Med en normal trädgårdsslang fyller du ungefär två kubikmeter i timmen.

  • Ha alltid slangen över vattenytan och lämna inte poolen utan uppsikt när du fyller den.

När du ska tömma din pool

När poolen ska tömmas ska vattnet i första hand tas om hand på den egna tomten. Detta gör du genom att låta vattnet rinna ut på en gräsyta eller liknade. Tänk på att det tar tid att tömma en pool och töm lite vatten i taget så att det hinner sjunka undan ner i marken. Det är också viktigt att se till att vattnet inte rinner in till grannarna. Håll hela tiden koll på poolen när du tömmer den och töm inte poolen då du inte är hemma.

Att låta poolvatten rinna ut på gatan och ner i dagvattenbrunnar är inte lämpligt. Vattnet som leds ner i vattenbrunnarna hamnar i ledningssystemet och sedan ut i våra vattendrag och sjöar. Smutsigt och klorerat poolvatten är inte bra för växt- och djurlivet. Att leda sitt poolvatten till fastighetens spillvattenledning är heller inte att rekommendera.

Poolkemikalier

Kemikalier till pooler är sällan miljömärkta. Det är därför viktigt att läsa användarinstruktionen och att inte överdosera. Var rädd om vår miljö och använd inte kemikalier om det inte behövs.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-07