Om kommunalt vatten och avlopp

Vårt dricksvatten är ett livsmedel och måste därför hålla rätt kvalitet. Här kan du som är ansluten till det kommunala VA-nätet läsa mer om varifrån vattnet kommer och hur kommunen jobbar för att hålla rätt kvalitet på vattnet.

Kommunens VA-verksamhet

Denna verksamhet kan grovt delas upp i fyra delar:

 • produktion av renvatten
 • ledningsnätet
 • abonnentkontakter
 • rening av avloppsvatten

Kommunalt avlopp

Till Ängelholms reningsverk pumpas avloppsvatten från bland annat hushåll, industrier, skolor och sjukhuset. Varje dag renas cirka 12 000 kubikmeter vatten från omkring 30 000 personer.

Genom att följa några enkla råd kan du medverka för en bättre miljö och ett bevarande av vårt fina badvatten.

 • Förutom toalettpapper får endast det som har passerat genom kroppen spolas ner i toaletten. Spola inte ned fasta föremål, som mensskydd, kondomer, tops och liknande produkter. De kan orsaka stopp i pumpar och i ledningar till reningsverket.
 • Lösningsmedel, färgrester, förbrukade oljor och liknande lämnas till miljöstationen. På reningsverket kan de orsaka förgiftning i den biologiska reningsprocessen.
 • Aska, snus och cigarettfimpar läggs inte i avloppet. Dessa innehåller höga halter av kadmium som förorenar rötslammet.
 • Fett ställer till med problem i ledningarna. När du spolar ner matrester i avloppet eller sköljer ur stekpannor eller frityrolja i köket, hamnar mycket fett i avloppsvattnet. Fettet kyls ner och fastnar på insidan av ledningarna som sätts igen. Torka därför ur din stekpanna med hushållspapper. Frityrolja och andra matfetter ska slängas i matavfallet. Läs mer om fettavfall i kommunens riktlinjer nedan.

För att kretsloppet ska fungera är det viktigt att giftiga ämnen inte hamnar i avloppet. Som en restprodukt vid reningsverket produceras ett rötslam med högt näringsinnehåll. Detta används i huvudsak som växtnäringstillskott inom jordbruket då slammet från Ängelholms kommun och reningsverk är certifierat enligt REVAQ.

Slam från Ängelholms avloppsreningsverk är certifierad enligt REVAQ. Det betyder att slammet får återanvändas som växtnäring på jordbruksmark.

Rötslam och biogas bildas under reningsprocessen vid avloppsreningsverket. Slammet innehåller näringsämnena fosfor, kväve och mullbildande ämnen som är bra när grödor ska växa. Certifieringen enligt REVAQ innebär att vi hela tiden arbetar för att kvaliteten på slammet ska bli ännu bättre.

Certifieringssystemet är framtagen på initiativ av Svenskt Vatten tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund, Lantmännen och Svensk Dagligvaruhandel. Det är certifieringsorganet RISE som kontrollerar att kraven för REVAQ uppfylls innan de utfärdar certifikatet.

Om dricksvattnet i Ängelholm

Vårt dricksvatten hämtar vi från grundvattnet. Råvattnet pumpas till vattenverket. I vattenverket behandlas vattnet med luftning, oxidering och filtrering. Hårdhetsgraden justeras genom att blanda vatten med olika hårdhet. Dricksvattnet analyseras i enlighet med ett egenkontrollprogram. Bedömningar görs enligt med livsmedelsverkets föreskrift 2022:12.

Om du upplever att kvaliteten på ditt dricksvatten skulle förändras vad gäller till exempel smak, lukt eller färg, behöver du göra en felanmälan via kommunens e-tjänst. Du kan också felanmäla till exempel dåligt tryck i kranen.

Felanmälan gör du i e-tjänsten högst upp på sidan.

Provtagning av kommunalt dricksvatten

Om du är intresserad av de senaste analysresultaten för de kemiska och biologiska provtagningar som kontinuerligt görs av vattenkvaliteten är du välkommen att kontakta kommunens VA-enhet på mejladressen nedan. Tänk på att det bara gäller ärenden som rör analysresultat från provtagning. Om du vill rapportera att något är fel ska du göra en felanmälan, se länken ovan.

Vattenproduktion

Ängelholms kommuns dricksvatten kommer från Sydvatten och från våra egna grundvattenborror i Brandsvig och Tollsjö. Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 900 000 invånare i västra Skåne. Inkopplingen av Sydvatten gjordes i början av april 2015.

I vattenverket bereds vattnet med luftning och filtrering för att avskilja järn och mangan. Höga halter av järn och mangan syns som mörka fläckar på tvätt, men redan vid lägre halter missfärgas till exempel toalettstolen och ventiler riskerar att sättas igen. Desinfektion av utgående vatten sker med ultraviolett ljus.

Samma dricksvattenkvalitet hos alla våra VA-abonnenter

Ledningsnätet omfattar 460 kilometer vattenledningar och 380 kilometer spillvattenledningar med 74 pumpstationer. Dessutom har vi 370 km dagvattenledningar med 13 pumpstationer.

Till Ängelholms reningsverk pumpas avloppsvatten från hushåll, industrier, skolor och sjukhuset. Varje dag renas cirka 12 000 kubikmeter vatten från de omkring drygt 37 000 personer som servas av ledningsnätet.

Ängelholm dricksvatten håller pH-värde 8

pH är måttenheten för hur surt vattnet är. Om dricksvattnet har pH 7 kallas det för neutralt. Vid lägre pH-värden än 7 så kallar vi vattnet surt, vilket inte är skadligt att dricka. Men surt vatten har förmågan att lösa ut metaller både ur marken och från ledningsnätet. Dessa metaller kan vara skadliga för oss om vi har det i vårt dricksvatten och i höga halter.

Från Ängelholms vattenverk styr vi pH-värdet (med hjälp av natriumhydroxidlösning) till att hålla ett konstant värde lika med 8,0.

Hårdhetsgraden hålls runt 4-6°dH

Ängelholms kommunala dricksvatten har 4-6 dH i hårdhet i hela Ängelholms kommun.

Gränserna mellan hårt och mjukt vatten [°dH]

0 - 2.1 mycket mjukt 2.1 - 4.9 mjukt 4.9 - 9.8 medelhårt 9.8 - 21 hårt > 21 mycket hårt

Vid händelse av en vattenläcka kommer information att delges här på kommunens webbplats, engelholm.se.

När vattenläckan är lagad och vattnet kopplas på igen kan det vara luft i ledningarna som gör vattnet grumligt eller missfärgat. Missfärgningarna är ofarliga och försvinner när du spolat vattnet från kranen en stund. Missfärgat vatten kan färga av sig på ljusa kläder vid tvätt så rekommendationen är att avvakta med tvätt tills vattnet återfått normal klarhet.

De flesta läckor lagas relativt snabbt men ibland kan vattnet stängas av under en längre tid (mer än 24 timmar) och då kommer tappställen för dricksvatten placeras i berört område.

Fastighetsägare är ansvariga för att skydda sin egendom, och här är en checklista med tips på åtgärder att vidta vid översvämning i källare:

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier
 • Skaffa hjälp med länspumpning
 • Var noga med hygien efter kontakt med avloppsvatten
 • Ring försäkringsbolaget
 • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning
 • Om du är VA-kund hos kommunen ska du göra en felanmälan hos oss

Det är viktigt att du kontaktar ditt försäkringsbolag vid en översvämning. Ditt försäkringsbolag kan hjälpa till med skadereglering och saneringsåtgärder i det akuta skedet.

Använd e-tjänsten om skadeanmälan högst upp på sidan för att anmäla översvämning till kommunen.

För att kunna lämna ut ritningar över din fastighet är det viktigt att du fyller i beställningsformuläret komplett. Ofullständigt formulär behandlas inte. Normal handläggningstid för beställning av VA-kartor är fem arbetsdagar.

 • Under sommarveckorna 27-32 samt under julhelgen veckorna 51, 52 och 1 har vi begränsad personalstyrka på plats varför längre handläggningstider kan förekomma.

Karta som visar anslutningspunkt

VA-karta över din fastighet som visar var anslutningspunkt till det allmänna ledningsnätet är belägen kan beställas av Ängelholms kommun. Förbindelsepunktens läge är även redovisad i nybyggnadskartan över din fastighet. Under e-tjänster kan du lägga en beställning av VA-karta, kartan skickas per post eller e-post till dig.

Ritningar över interna VA-ledningar på din fastighet

Som fastighetsägare kan man ibland behöva information om interna VA-ledningar på den egna fastigheten. Man skall dock veta att som fastighetsägare har man alltid det yttersta ansvaret för de ledningar som är förlagda inne på den egna fastigheten. Saknar du ritning över fastighetens VA-ledningar kan dessa finnas i Ängelholms kommuns VA-arkiv. Är din fastighet äldre eller har fastigheten tidigare tillhör någon annan kommun kan det hända att det inte finns några ritningar att tillgå. Ängelholms kommun lämnar ingen garanti för att ritningar över fastigheten överensstämmer korrekt med verkligheten. Om och tillbyggnationer kan ha ägt rum på fastigheten utan att Ängelholms kommun blivit delgiven ritningar över detta.

För att kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver vi få din information via formuläret som du hittar i vår e-tjänstportal överst på sidan. Beställningen ska vara oss tillhanda senast fyra dagar innan planerat jobb.

Har du frågor om brandposthuvud kan du kontakta vår VA-tekniker på telefon, vardagar mellan klockan 08:00 och 14:30.

 • Kom ihåg: I samband med sommarledigheten, veckorna 28-32 och under julhelgerna, veckorna 51-01 görs ingen utlämning av brandposthuvuden.

Foto: Mattias Rubin

Vid händelse av rekommendation om kokning kan det finnas en misstanke eller eventuell bekräftelse på att dricksvattnet innehåller mikroorganismer som kan göra dig sjuk. Ängelholms kommun går då ut med en rekommendation om kokning till berört eller berörda områden.

Om vi ber dig koka ditt vatten bör du koka upp dricksvattnet i kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt. Förvara dricksvattnet i en väl rengjord behållare i rumstemperatur eller kylskåp.

Kokt dricksvatten ska dessutom användas till att:

 • Laga mat som inte ska kokas eller värmebehandlas över 100°C
 • Blanda med saft eller andra drycker
 • Brygga kaffe, eftersom kaffebryggare inte värmer dricksvattnet tillräckligt för att döda mikroorganismer
 • Göra is
 • Skölja frukt, sallad och grönsaker som inte ska kokas
 • Tandborstning

Okokt dricksvatten kan användas till att:

 • Koka mat
 • Tvätta händer och ansikte
 • Duscha, men se till att små barn inte sväljer av vattnet. Undvik att bada
 • Spola toaletten
 • Diska i maskin på högsta temperatur (använd torkprogrammet) eller för hand (låt disken torka innan den används)
 • Tvätta kläder
 • Städa och rengöra ytor
 • Vattna blommor

Observera att barn inte bör leka i vattenspridare, barnbassänger och liknande under perioder med kokningsrekommendation.

Råttor i avloppet

Råttor är ett skadedjur som kan skapa stora problem för boende i en fastighet. Råttor smutsar ner och angriper livsmedel, textilier, avloppsledningar i plast, trämaterial med mera. Råttor kan också sprida sjukdomar, exempelvis salmonella.

Vad kan du göra som fastighetsägaren

Du som är fastighetsägare, förvaltare eller representerar en bostadsrättsförening har det huvudsakliga ansvaret för att bekämpa och motverka alla typer av skadedjur och därmed även råttor.

Om du fått in råttor i din fastighet ska du kontakta ditt försäkringsbolag och därefter det saneringsföretag som försäkringsbolaget rekommenderar.

Råttor i avloppsledningar?

Ängelholms kommun är huvudman för det allmänna ledningsnätet och arbetar kontinuerligt med att begränsa beståndet av råttor i ledningsnätet. Arbetet bedrivs med hjälp av upphandlad entreprenör inom skadedjursbekämpning som kontinuerligt utför råttbekämpande åtgärder. Arbetet består framförallt i att nedstigningsbrunnar på det allmänna ledningsnätet betas med råttgift men även mekanisk råttbekämpning bedrivs med hjälp av fällor som monteras i ledningsnätet.

Hur kan man förebygga råttproblem?

Som fastighetsägare finns det en hel del som man kan göra för att minska problemen med råttor.

 • Se till att era soptunnor och avfallsbehållare är säkra mot råttor. Tillse även att det är rent och städat kring avfallskärlen.
 • Var noga med hur du förvarar livsmedel i förråd eller skjul.
 • Lägg aldrig fågelmat direkt på marken. Använd fågelbord eller liknande och var noga med att hålla rent i området.
 • Se till att fastighetens dörrar och liknande sluter tätt. Ett hål på 20 millimeter räcker för att en råtta ska ta sig in i fastigheten.
 • Se till att vattenlåsen i dina golvbrunnar är fyllda med vatten och ta bort avloppsrör och ledningar som inte har någon funktion. Dessa kan annars fungera som råttbon.
 • Ta bort träd och buskar längs väggarna som ger råttorna skydd och döljer deras hål. Växtlighet gör det också lättare för råttor att ta sig upp på balkonger och därifrån vidare in i bostaden.
 • Håll dina avloppsledningar fria från fett, undvik att spola ner fett från matlagning då fett i ledningarna kan locka till sig råttor.

Lagstiftning

"Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa."

(Miljöbalken 1998:808, 9 kap 9§)

Sidinformation

Publicerad:
2024-02-26