Pågående detaljplaner

De detaljplaner som Planenheten arbetar med just nu presenteras nedan under respektive ort. Välkommen att kontakta oss om ni har frågor. Längre ner på sidan hittar du alla planerna i en lista.

Karta med kommunens detaljplaner

Ängelholm

Kommunstyrelsen beslutade den 7 februari 2024 att meddela positivt planbesked för fastigheten Betongen 3 m fl.

Planområdet är beläget i östra delen av Älvdalens verksamhetsområde.

Syftet med detaljplanen är att förbättra möjligheteten att bedriva avfallsverksamhet vid återvinningscentralen i Ängelholm.

Förslaget upprättas i enlighet med översiktsplanens intentioner.

Status för ärendet. Illustration.

Handläggare är Torbjörn Nilsson. Vid eventuella frågor använd följande kontaktuppgifter:

Planhandlingar

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 14 maj 2024 § 114 att godkänna aktuellt förslag till detaljplan för samråd.

Planområdet är beläget i Stationsområdet och angränsar till Charkuterigatan i norr, Industrigatan i väst och Sockerbruksparken i öst.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form av flerbostadshus, centrumändamål samt möjliggöra för underjordiskt garage. I söder föreslås en utbyggnad av flerbostadshus i sex våningar. Resterande flerbostadshus föreslås vara i högst fyra våningar med möjlighet till uppförande av vinterträdgård. Ny bebyggelse ska ta hänsyn till platsens och omgivningens värden som är framtagna i planprogrammet för Stationsområdet. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för en förlängning av Dobelegatan.

Förslaget har upprättat i enlighet med översiktsplanen.

Del av fastigheten Betvågen 5 tas i anspråk för allmänt ändamål.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34 § eller Miljöbalken 6 kap 11 §

Planförslaget handläggs enligt reglerna standard planförfarande, se illustration nedan.

Samrådet är nu över och arbetet inför granskning pågår.

Kommunens tjänstepersoner och politiker tar del av dina synpunkter, som tas med i det fortsatta arbetet med detaljplanen. Inkomna synpunkter bemöts i en samrådsredogörelse som upprättas efter samrådstidens slut. Samrådsredogörelsen kommer sedan att finnas tillgänglig under granskningstiden tillsammans med granskningshandlingarna.

Status för ärendet. Illustration.

Handläggare är Ilir Musa. Vid eventuella frågor använd följande kontaktuppgifter:

Planhandlingar

Planeringsunderlag

3D-modell av förslaget

Flygbild över kvarteret Blåhaken 6 m fl. Foto.

Kommunstyrelsen beslutade den 16 augusti 2023 att meddela positivt planbesked för Blåhaken 6 m. fl. Planområdet är beläget i centrum.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder. Förslaget upprättas i enlighet med översiktsplanens intentioner.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för standard planförfarande.

Status för ärendet. Illustration.

Handläggare är Carl Fogelklou. Vid eventuella frågor använd följande kontaktuppgifter:

Planhandlingar

Observera att ärendet tidigare har benämnts Ängelholm 3:136 m.fl. men på grund av uppdelning av detaljplanen efter samrådsskedet har ärendet bytt namn till Pilen 10 m.fl.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 4 april 2023 § 81 att godkänna aktuellt förslag till detaljplan för granskning.

Planområdet är beläget i Stationsområdet och sträcker sig en bit söder om koloniområdet upp till korsningen Havsbadsvägen och Spårgatan i norr.

Syftet med detaljplanen är att säkerställa trafik- och parkeringslösningar samt andra viktiga allmänna ytor i Stationsområdet.

Förslaget har upprättats i enlighet med översiktsplanen.

Del av fastigheten Pilen 13 tas i anspråk för allmänt ändamål.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§

Planförslaget handläggs enligt reglerna utökat planförfarande, se illustration nedan.

Granskningen är nu över och arbetet inför antagande pågår.

Status för ärendet. Illustration.

Handläggare är Ilir Musa. Vid eventuella frågor använd följande kontaktuppgifter:

Planhandlingar

Planeringsunderlag

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 juni 2024 att godkänna aktuellt förslag till detaljplan för samråd för del av fastigheten Rebbelberga 130:1.

Planområdet är beläget i Älvdalens industriområde som ligger i den östra utkanten av Ängelholms tätort.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny verksamhetsbebyggelse i form av lager och kontor. Detaljplanen ska säkerställa att risken för översvämning kan hanteras, samt ta hänsyn till angränsande bebyggelse/kulturmiljö. Syftet är även att möjliggöra för en framtida gång- och cykelväg längs med del av Älvdalsgatan för att stärka gång- och cykelstråket mellan västra och östra Ängelholm.

Förslaget avviker från kommunens översiktsplan genom att planområdet är utpekat som slättlandskap i markanvändningskartan. Planförslaget bedöms dock vara förenlig med många ställningstaganden i gällande översiktsplan.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§ varvid en miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Vill du titta på förslaget?

Planhandlingarna finns, enligt PBL (2010:900) 5 kap 11§ utställda från den 25 juni 2024 till och med den 30 juli 2024 på:

  • Stadshuset, Ängelholm, ordinarie öppettider
  • Stadsbiblioteket i Ängelholm, ordinarie öppettider

Har du frågor och synpunkter?

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen och innehålla namn, adress och
fastighetsbeteckning. Synpunkter skickas till Planenheten via kommunens etjänstportal:

Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast den 30 juli 2024. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråds- och/eller granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Kommunens tjänstepersoner och politiker tar del av dina synpunkter, som tas med i det fortsatta arbetet med detaljplanen. Inkomna synpunkter bemöts i en samrådsredogörelse som upprättas efter samrådstidens slut. Samrådsredogörelsen kommer sedan att finnas tillgänglig under granskningstiden tillsammans med granskningshandlingarna. Granskningsutlåtandet upprättas efter granskning och kommer finnas tillgängligt i samband med antagandet av detaljplanen.

Planförslaget handläggs enligt reglerna utökat planförfarande, se illustration nedan.

Status för ärendet. Illustration.

Handläggare är Amelie Hillåker. Vid eventuella frågor använd följande kontaktuppgifter:

Planhandlingar

Planeringsunderlag

3D-modell av förslaget

Kommunstyrelsen beslutade den 10:e april 2024 att meddela positivt planbesked för Ängelholm 3:17

Planområdet är beläget i Haradal.

Syftet med detaljplanen är att förtäta Ängelholms tätort genom att möjliggöra för fler bostäder.

Projektet följer ställningstagandet att staden ska växa inåt i gällande Översiktsplan samt framtidsförklaring för Ängelholms kommun.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för standard planförfarande, se illustration nedan.

Status för ärendet. Illustration.

Handläggare är Maria Parkhed. Vid eventuella frågor använd följande kontaktuppgifter:

Planhandlingar

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 7 november 2023 att godkänna aktuellt förslag till detaljplan för samråd.

Planområdet omfattar del av fastigheten Ängelholm 3:141 som ligger i anslutning till Landshövdingevägen och Södra vägen. Fastigheten utgör i stort sett det område som idag i huvudsak används för sjukhuset. Tidigare i processen hette berörd fastighet Ängelholm 3:139, men har efter en fastighetsreglering bytt namn till Ängelholm 3:141. Därav kan vissa utredningar benämna fastigheten efter den tidigare fastighetsbeteckningen.

Syftet med detaljplanen är möjliggöra en utveckling av Ängelholms sjukhusområde för att bättre anpassas för modern teknikintensiv vård. Målsättningen är att planera för en långsiktig utbyggnad som tar höjd för den medicinska utvecklingens höga krav på moderna vårdbyggnader. Äldre byggnader i sjukhusområdet som inte klarar dessa krav behöver därför fasas ut och ersättas med nya effektivare byggnader som kan inrymma teknikintensiv vård. Detaljplanen ska också möjliggöra en fungerande parkeringslösning med tillhörande infrastruktur, som ska kunna anpassas till framtida behov. Ny bebyggelsestruktur ska bevara och förstärka befintliga stråk och kopplingar till övriga staden, samt ta hänsyn till gröna värden i området. Det ska skapas en god miljö både för anställda, patienter och besökare.

I gällande översiktsplan för Ängelholms kommun, ÖP 2035, är området utpekat som pågående markanvändning ”bostäder” i mark- och vattenanvändningskartan. Detta är inte förenligt med befintlig eller föreslagen markanvändning.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§ varvid en miljökonsekvensbeskrivning har upprättats

Planförslaget handläggs enligt reglerna för utökat förfarande, se illustration nedan.

Samrådet är nu över och arbetet inför granskning pågår.

Status för ärendet. Illustration.

Handläggare är Amelie Hillåker och Edvin Hansson. Vid eventuella frågor använd följande kontaktuppgifter:

Planhandlingar

Planeringsunderlag

Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2022 att meddela positivt planbesked för del av Ängelholm 5:53. Planområdet är beläget inom Fridhemsområdet.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny transformatorstation.

Förslaget upprättas i enlighet med översiktsplanens intentioner. Planförslaget handläggs enligt reglerna för standard planförfarande.

Status för ärendet. Illustration.

Handläggare är Malin Haraldsson. Vid eventuella frågor använd följande kontaktuppgifter:

Planhandlingar

Kommunstyrelsen beslutade den 2 september 2020 att meddela positivt planbesked för del av Klitterbyn 1 m fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med bostäder i varierande bostadstyper- och former, däribland trygghetsboende.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för standardförfarande.

Status för ärendet. Illustration.

Handläggare är Henrik Eliasson. Vid eventuella frågor använd följande kontaktuppgifter:

Planhandlingar

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 13 september 2022 § 160 att godkänna aktuellt förslag till detaljplan för samråd.

Planområdet är beläget centralt i Ängelholm, cirka 500 meter från Ängelholms centralstation. Havsbadsvägen angränsar planområdet i nordost.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för uppförande av bostadsbebyggelse med inslag av centrumverksamhet och handel. Detaljplanen ska följa det planprogram som är framtaget för Stationsområdet och byggnaders utformning ska ligga i linje med planprogrammets gestaltningsprinciper.

Förslaget har upprättats i enlighet med översiktsplanen.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§, varvid en miljökonsekvensbeskrivning inte har upprättats.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för standard planförfarande, se illustration nedan.

Samrådet är nu över och arbetet inför granskning pågår.

Handläggare är Amelie Hillåker. Vid eventuella frågor använd följande kontaktuppgifter:

Planhandlingar

Planeringsunderlag

3D-modell av förslaget

Kommunstyrelsen beslutade den 18 januari 2023 att meddela positivt planbesked för Pilen 13 m fl. Planområdet är beläget i Stationsområdet.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och centrumverksamhet.

Förslaget upprättas i enlighet med översiktsplanens intentioner. Planförslaget handläggs enligt reglerna för standard planförfarande.

Status för ärendet. Illustration.

Handläggare är Louise Tallberg. Vid eventuella frågor använd följande kontaktuppgifter:

Planhandlingar

Kommunstyrelsen beslutade den 2 juni 2021 § 116 att meddela positivt planbesked för Programmeraren 1, 9, 10-18.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för nya verksamheter i form av lager, logistik och kontor. Området är tidigare planlagt för industriverksamhet, men har inte byggts ut och utgörs idag av jordbruksmark.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för standard planförfarande.

Status för ärendet. Illustration.

Handläggare är Edvin Hansson. Vid eventuella frågor använd följande kontaktuppgifter:

Planhandlingar

Vy från ovan på Ängelholm 2:59. Flygfoto.

Kommunstyrelsen beslutade den 6 mars 2024 att meddela positivt planbesked för Ängelholm 2:59 m fl

Planområdet är beläget i stadsdelen Karlslund i Ängelholm.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form av rad-, par- eller kedjehus.

Förslaget upprättas i enlighet med översiktsplanens intentioner.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för standard planförfarande.

Status för ärendet. Illustration.

Handläggare är Carl Fogelklou. Vid eventuella frågor använd följande kontaktuppgifter:

Planhandlingar

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 10 januari 2023 att godkänna aktuellt förslag till detaljplan för samråd.

Planområdet är beläget i den norra delen av Havsbaden och omfattar både land- och vattenområden. Landområdet består av naturmarken norr om Klitterhus och vattenområdet består av befintlig badbrygga och dess förlängning cirka 150 meter ut från strandkanten.

Syftet med detaljplanen är att pröva planläggning för ett nytt kallbadhus med tillhörande restaurang och café i vattenområdet i anslutning till Klitterhus. Inom planområdet prövas även ytor för besöksanläggningar med verksamheter kopplade till turism, dels i form av en permanent byggnad innanför klitterna och dels en tillfällig byggnad på stranden under sommarmånaderna.

I gällande översiktsplan för Ängelholms kommun, ÖP 2035, är planområdet utpekat som hänsynsområde för bad och friluftsliv.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i plan- och bygglagen 4 kap. 34 § eller i miljöbalken 6 kap. 11 §. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför inte upprättats.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för utökat planförfarande, se illustration nedan.

Samrådet är nu över och arbetet inför granskning pågår.

Status för ärendet. Illustration.

Handläggare är Henrik Eliasson. Vid eventuella frågor använd följande kontaktuppgifter:

Planhandlingar

Planeringsunderlag

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2022 att anta detaljplanen för del av Ängelholm 3:136 m fl.

Planområdet är beläget i Stationsområdet öster om järnvägen, som närmst cirka 50 meter från Ängelholms Centralstation.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för planläggning av kontor, bostäder och parkeringshus med centrumverksamhet i bottenplan. Det område som planläggs för kontor möjliggör för ett nytt stadshus i Ängelholm, en byggnad som ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet. Syftet är även att, enligt intentionerna i planprogrammet för Stationsområdet, förlänga Järnvägsgatan förbi föreslagen ny bebyggelse samt möjliggöra uppförandet av en plattformsförbindelse över järnvägen. Utöver detta ska detaljplanen säkerställa ytor för tekniska anläggningar som behövs för att hantera spillvatten och förse området med el.

Detaljplanen ska följa det planprogram som är framtaget för Stationsområdet och byggnadernas utformning ska ligga i linje med de gestaltningsprinciper som finns i planprogrammet.

Förslaget har upprättat i enlighet med översiktsplanen.

Del av fastigheten Ängelholm 3:136 tas i anspråk för allmänt ändamål.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för utökat planförfarande, se illustration nedan.

Detaljplanen är överklagad till Mark- och miljödomstolen.

Status för ärendet. Illustration.

Handläggare är Amelie Hillåke och andrehandläggare är Edvin Hansson. Vid eventuella frågor använd följande kontaktuppgifter:

Antagandebeslut

Planhandlingar

Planeringsunderlag

3D-modell av förslaget

Flygbild över Klippanvägens förlängning. Foto.

Planområdet är beläget i centrala Ängelholm och kopplar samman Klippanvägen med Havsbadsvägen. Planområdet avgränsas av privata bostadskvarter och Rönne å.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra en ny väg för att koppla nuvarande Klippanvägen med Havsbadsvägen och den nya Järnvägsgatan. Detaljplanen ska också möjliggöra gång- och cykeltrafik på samma sträcka.
Den nya vägen ska omfördela trafiken som idag går igenom centrum, vilket skapar möjligheter att utveckla stadskärnan till en tryggare och säkrare miljö.

Förslaget följer översiktsplanens intentioner.

Detaljplanens genomförande bedöms medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§ varvid en miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. Efter att mindre förändringar i planens omfattning skett efter granskningen var detaljplanen ute på en andra granskning under januari och februari 2022. Synpunkterna från den första och andra granskningen bemöts i två separata granskningsutlåtande som ligger nedanför under rubriken "Planhandlingar".

Detaljplanen är överklagad till Mark- och miljööverdomstolen.

Status för ärendet. Illustration.

Handläggare är Edvin Hansson. Vid eventuella frågor använd följande kontaktuppgifter:

Antagandebeslut

Planhandlingar

Planeringsunderlag

Kommunstyrelsen beslutade den 10 maj 2023 att anta detaljplanen.

Planområdet är beläget i den sydvästra delen av Fridhem i södra Ängelholm.

Planområdet ligger mellan koloniområdet Fritiden och friidrottsanläggningen Kullavallen på Fridhem.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för uppförande av ny bebyggelse i nästa etapp av stadsdelen Fridhem. Detaljplanen skapar förutsättningar för bostäder, förskola och skola. Skolan utformas för att innehålla ca 600 elever med klasserna F-9. Området bredvid planeras för förskola eller bostäder och fler bostäder planeras närmast Kullavägen.

Förslaget har upprättat i enlighet med översiktsplanen.

Del av fastigheten Ängelholm 5:63 tas i anspråk för allmänt ändamål gata.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för standard planförfarande, se illustration nedan.

Detaljplanen är överklagad till Mark- och miljööverdomstolen.

Status för ärendet. Illustration.

Handläggare är Malin Haraldsson. Vid eventuella frågor använd följande kontaktuppgifter:

Antagandebeslut

Planhandlingar

Utredningar och planeringsunderlag

3D-modell av planförslaget

Barkåkra

Flygbild över Barkåkra 50:3, Skepparkroken (Bilindustri). Foto.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 februari 2020 att meddela positivt planbesked för Barkåkra 50:3 m fl. Planområdet är beläget inom Valhall Parks norra del mot flygplatsen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bilindustri, kontor samt besöksverksamhet.

Förslaget upprättas i enlighet med översiktsplanens intentioner. Planförslaget handläggs enligt reglerna för standard planförfarande.

Status för ärendet. Illustration.

Handläggare är Malin Haraldsson. Vid eventuella frågor använd följande kontaktuppgifter:

Planhandlingar

Kommunfullmäktige beslutade den 28 augusti 2023 att anta detaljplan för Barkåkra 55:1 m fl.

Planområdet är beläget i Skepparkroken i anslutning till Barkåkra station och avgränsas av Skepparkroksvägen i norr och öster, bebyggelse utmed Strandängsvägen i söder och naturmark i väster. Västkustbanan delar planområdet i två delar

Syftet med planen är att utveckla området kring Skepparkroken och Barkåkra station till en varierad stationsort. Planläggningen avser enbostadshus, radhus- parhus, kedjehus och flerbostadshus samt skola och möjlighet till service. Bostäder önskas med olika upplåtelseformer. Förslaget bedöms motsvara ca 450 bostäder. Syftet är också att bevara gröna strukturer i området och att utveckla stråk och kopplingar.

Förslaget avviker från översiktsplanen genom att den inte stämmer överens med Länsstyrelsens granskningsyttrande för översiktsplan 2035.

Del av fastigheten Barkåkra 55:1 tas i anspråk för allmänt ändamål.

Detaljplanens genomförande bedöms kunna medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§ varvid en miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för utökat planförfarande, se illustration nedan.

Länsstyrelsen har upphävt detaljplanen för Barkåkra 55:1 m fl. Kommunen har överklagat Länsstyrelsens beslut till regeringen, där handläggning nu pågår.

Status för ärendet. Illustration.

Handläggare är Edvin Hansson. Vid eventuella frågor använd följande kontaktuppgifter:

Antagandebeslut

Planhandlingar

Utredningar och planeringsunderlag

Björkhagen-Skepparkroken

Kartbild Björkhagen Skepparkroken. Foto.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 juni 2024 att godkänna aktuellt förslag till detaljplan för samråd.

Berörda planområden för detaljplan B 522, B 597 och DP 1029 är belägna i Björkhagen och Skepparkroken, två mindre kustorter som ligger cirka 6-7 kilometer norr om Ängelholms tätort.

Syftet med ändringen av detaljplaner är att justera planbestämmelser för att ändra från enskilt till kommunalt huvudmannaskap för allmän plats. Förslaget
har upprättats i enlighet med översiktsplanen.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för standard planförfarande, se illustration nedan.

Samrådet är nu över och arbetet inför granskning pågår.

Kommunens tjänstepersoner och politiker tar del av dina synpunkter, som tas med i det fortsatta arbetet med detaljplanen. Inkomna synpunkter bemöts i en samrådsredogörelse som upprättas efter samrådstidens slut. Samrådsredogörelsen kommer sedan att finnas tillgänglig under granskningstiden tillsammans med granskningshandlingarna.

Status för ärendet. Illustration.

Handläggare är Amelie Hillåker. Vid eventuella frågor använd följande kontaktuppgifter:

Planhandlingar

Hjärnarp

Kommunstyrelsen beslutade den 22 mars 2023 att meddela positivt planbesked för Kyrkogården 7:24 m fl.

Syftet med detaljplanen är att planlägga för parkering för att tillgodose parkeringsbehovet till närliggande livsmedelsbutik.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för standardförfarande.

Status för ärendet. Illustration.

Handläggare är Ilir Musa. Vid eventuella frågor använd följande kontaktuppgifter:

Planhandlingar

Flygbild över Kyrkogården 7:71 m fl (Bostäder). Foto.

Kommunstyrelsen beslutade den 19 januari 2022 att meddela positivt planbesked för Kyrkogården 7:71 m fl.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna för uppförande av bostadsbebyggelse och parkering inom området.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för standardförfarande.

Status för ärendet. Illustration.

Handläggare är Torbjörn Nilsson. Vid eventuella frågor använd följande kontaktuppgifter:

Planhandlingar

Flygbild över Del av Söndrebalj 7:2 (Bostäder). Foto.

Kommunstyrelsen beslutade den 27 oktober 2021 att meddela positivt planbesked för del av Söndrebalj 7:2.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna för uppförande av bostadsbebyggelse inom området.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för standard förfarande.

Status för ärendet. Illustration.

Handläggare är Louise Tallberg. Vid eventuella frågor använd följande kontaktuppgifter:

Planhandlingar

Munka Ljungby

Kommunstyrelsen beslutade den 10 maj 2023 att meddela positivt planbesked för Oxeln 9 m fl.

Planområdet är beläget i centrala delarna av Munka Ljungby.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form av huvudsak rad- och parhus inom ett område som idag utgörs av en gammal handelsträdgård.

Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande.

Status för ärendet. Illustration.

Handläggare är Edvin Hansson. Vid eventuella frågor använd följande kontaktuppgifter:

Planhandlingar

Skälderviken

Flygbild över Valhall 6:28 (Lingvallen). Foto.

Kommunstyrelsen beslutade den 8 november 2023 att meddela positivt planbesked för Valhall 6:28. Planområdet är beläget i Skälderviken.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utveckling av befintlig idrotts- och lägerverksamhet.

Förslaget avviker delvis från översiktsplanen genom att det inte stämmer överens med Länsstyrelsens granskningsyttrande för översiktsplan 2035. Planförslaget handläggs enligt reglerna för utökat planförfarande.

Status för ärendet. Illustration.

Handläggare är Louise Tallberg. Vid eventuella frågor använd följande kontaktuppgifter:

Planhandlingar

Strövelstorp

Flygbild över Del av Kärra 1:9, Norra Varalöv. Foto.

Planområdet är beläget i Norra Varalöv som ligger cirka 5 kilometer söder om Ängelholms tätort. Planområdet omfattar del av fastigheten Kärra 1:9 och utgörs av cirka 48 hektar åker- och gräsmark.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att etablera ett verksamhetsområde för lager och logistik inom del av fastigheten Kärra 1:9.

Detaljplanen ska även vidta åtgärder för att mildra påverkan på landskapsbilden och minska störning mot omgivningen. Områdets naturvärden ska så långt möjligt tas tillvara. Planområdet planläggs huvudsakligen för lager, logistik och kontor, men även centrumverksamhet får förekomma i begränsad omfattning.

Förslaget avviker från översiktsplanen, ÖP 2035, då översiktsplanen pekar ut planområdet som ”slättlandskap”.

Detaljplanens genomförande bedöms medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§.

Hur ser processen ut?

Planförslaget handläggs enligt reglerna för utökat planförfarande, se illustration nedan. Planförslaget var ute på samråd i februari/mars 2020 och granskning i november 2020/januari 2021. Inkomna yttranden är sammanställda och bemötta i ett granskningsutlåtande. Synpunkter som har inkommit under planprocessen är sammanställda och bemötta i en samrådsredogörelse respektive ett granskningsutlåtande, som går att ta del av nedan.

Status

Efter en paus har detaljplanen för del av Kärra 1:9 återupptagits. Arbete pågår nu med ny avgräsning och utformning av planområdet, samt revidering av utredningar. Detta kommer att resultera i ett nytt förslag som planeras att skickas ut på en ny granskning under 2024.

Status för ärendet. Illustration.

Handläggare är Amelie Hillåker. Vid eventuella frågor använd följande kontaktuppgifter:

Planhandlingar

Planeringsunderlag

Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2022 att meddela positivt planbesked för Norra Varalöv 16:17.

Planområdet är beläget i södra delen av Ängelholm, cirka 6 kilometer från centrala Ängelholm. Planområdet avgränsas av motorvägen E6:an i öster, Helsingborgsvägen i väst, av verksamhetslokaler i norr samt av bostad och verksamhet i söder.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av exploateringen inom fastigheten.

Planändringen handläggs enligt reglerna för standard planförfarande.

Status för ärendet. Illustration.

Handläggare är Edvin Hansson. Vid eventuella frågor använd följande kontaktuppgifter:

Planhandlingar

Flygbild över Del av Strövelstorp 9:1 (Församlingshem). Foto.

Huvuduppdrag Samhälle har genom delegationsbeslut den 22 april 2024 godkänt aktuellt förslag till ändring av detaljplan för granskning.

Planområdet är beläget i de södra delarna av Strövelstorp. Planområdet innefattar bland annat församlingshemmet som ligger ca 50 meter söder om Strövelstorps kyrka och strax norr om Prästgården.

Avsikten med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra större byggrätt för att befintlig verksamhet ska kunna anpassas till rådande och framtida utvecklingsbehov. Avsikten är även att bevara de träd som finns inom den del av området som berörs av ändring av detaljplan.

Förslaget har upprättats i enlighet med översiktsplanen.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34 § eller Miljöbalken 6 kap 11 §.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för standard planförfarande, se illustration nedan.

Kommunens tjänstepersoner och politiker tar del av dina synpunkter, som tas med i det fortsatta arbetet med detaljplanen. Inkomna yttranden under granskningstiden bemöts i ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet upprättas efter granskning och kommer finnas tillgängligt i samband med antagandet av detaljplanen.

Granskningstiden har nu gått ut och arbetet inför antagande pågår.

Status för ärendet. Illustration.

Handläggare är Louise Tallberg. Vid eventuella frågor använd följande kontaktuppgifter:

Planhandlingar

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 oktober 2022 § 184 att godkänna aktuellt förslag till detaljplan för samråd.

Planområdet är beläget i södra delen av Strövelstorp där Strövelstorp Brandvärn tidigare låg och omgärdas av Strövelstorpsvägen samt Rubinvägen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppförande av en funktionsblandad byggnad, i form av lager och kontor på bottenvåningen samt flerbostadshus på de övre våningsplanen.

Förslaget har upprättats i enlighet med översiktsplanen.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§

Planförslaget handläggs enligt reglerna för standard planförfarande, se illustration nedan.

Samrådstiden har nu gått ut och arbetet inför granskning pågår.

Status för ärendet. Illustration.

Handläggare är Ilir Musa. Vid eventuella frågor använd följande kontaktuppgifter:

Planhandlingar

Planeringsunderlag

Vejbystrand och Magnarp

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 15 augusti 2023 att godkänna aktuellt förslag till detaljplan för granskning.

Planområdet är beläget i den sydöstra delen av Magnarp, direkt söder om Magnarps byaväg och cirka 300 meter från havet och Magnarps hamn.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för uppförande av ny bostadsbebyggelse i form av enbostadshus.

Förslaget har upprättat i enlighet med översiktsplanens intentioner, men då planförslaget inte är förenligt med länsstyrelsens granskningsyttrande på översiktsplanen handläggs detaljplanen med utökat förfarande. Se illustration nedan.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§.

Detaljplanen är överklagad till mark- och miljödomstolen.

Status för ärendet. Illustration.

Handläggare är Carl Fogelklou. Vid eventuella frågor använd följande kontaktuppgifter:

Antagandebeslut

Planhandlingar

Planeringsunderlag

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-05