Rening av spillvatten

På den här sidan kan du läsa mer ingående och fördjupande om hur vi arbetar med reningen av vårt spillvatten i Ängelholms kommun.

Rening av spillvatten

Varje dag renas ca 11 000 kubikmeter avloppsvatten vid Ängelholms reningsverk. Genom att följa råden nedan kan kommunens avloppsvatten efter rening släppas till Skälderviken utan att förstöra miljön eller vårt fina badvatten.

Tänk på vad du spolar ner i avloppet

Endast avfall som har passerat kroppen, och papper, får spolas ner i toaletten. Spola inte ner fasta föremål som t. ex. mensskydd, kondomer, tops mm. Dessa kan orsaka stopp i pumpar och ledningar till reningsverket.

Aska, snus och cigarettfimpar får inte läggas i avloppet. Dessa innehåller höga halter kadmium som förorenar rötslammet. Som en restprodukt vid reningsverket produceras ett rötslam med högt näringsinnehåll. Detta kan användas på lantbruk som växtgödning. För att detta kretslopp skall fungera är det viktigt att giftiga ämnen inte hamnar i avloppet.

Undvik färg med kadmium

Kadmium är en giftig och miljöfarlig tungmetall. Kadmium som kommer ut i naturen kan tas upp av växter och sedan föras vidare till djur och människor. I Sverige är det förbjudet att använda kadmium inom många områden, bland annat eftersom ämnet kunnat kopplas till olika slags hälsoproblem som till exempel njurbesvär, benskörhet och cancer. Märkligt nog är det fortfarande tillåtet att använda kadmium i konstnärsfärger. I en del konstnärsfärger är andelen rent kadmium nästan 50 procent.

Eftersom kadmium förbjudits inom många områden, står konstnärsfärger idag för en relativ stor andel av det kadmium som följer med avloppsvattnet till reningsverket. Kadmium som sköljs ut i vasken hamnar i reningsverket där det mesta fälls ut i slammet och resten följer med utgående vatten ut i Skälderviken.

Som tur är går situationen att påverka i positiv riktning. Du kan hjälpa till att bidra till en bättre miljö genom att välja att måla med kadmiumfria färger och ta hand om dina färgrester på rätt sätt.

Såväl olje-, akvarell- och akrylfärg kan innehålla kadmium. Men det finns bra kadmiumfria alternativ. Välj gula och röda färger där det står hue, sub eller imit efter kulörnamnet. Dessa färger är helt fria från kadmium. Vissa färger kan vara helt fria från kadmium, trots att färgen kallas ”kadmiumgul” eller ”kadmiumröd”. Det är därför viktigt att du alltid läser noga på förpackningen, för att veta om färgen du köper innehåller kadmium eller inte.

 

All färg, inte bara kadmiumhaltig färg utan även vattenlöslig färg och kadmiumfri färg liksom lösningsmedel, hör till kategorin farligt avfall. Som farligt avfall räknas också tomma tuber, färgrester, rengöringstrasor, torkpapper, dukrester och kasserade verk.

Farligt avfall ska du alltid lämna till en miljöstation. Det får aldrig hamna i avloppet eller i de vanliga soporna.

 

Var rädd om vårt vatten, det skall användas många gånger till!