Då behöver du som företagare bygglov

Digitala tjänster för denna sida

Det är inte alltid lätt att veta när man behöver bygglov. Här hittar du olika projekt från A till Ö med information om vad som gäller i respektive fall.

Du behöver söka bygglov när du ska bygga nytt, bygga till eller ändra användningen av en byggnad. Du behöver oftast också ha bygglov för fasadändringar, skyltar, murar, plank och inglasning av balkonger.

Tänk också på att det finns arbeten som inte kräver bygglov men som du måste anmäla till oss.

Har du en byggnad av kulturhistoriskt värde gäller särskilda bestämmelser.

Arbeten som kräver bygglov A-Ö för företagare

Du behöver bygglov för att uppföra en altan till en verksamhetsbyggnad.

Byggbodar kräver tidsbegränsat bygglov.

I vissa fall kan byggbodar vara bygglovsbefriade. För bygglovsbefrielse ska
följande villkor vara uppfyllda:

 • Byggbodarna ska vara placerade inom eller i omedelbar anslutning till fastigheten där byggnationen pågår.
 • Verksamheten i byggbodarna ska vara relaterad till den pågående byggnationen. T.ex. personalutrymmen för byggnadsarbetarna, eller platskontor.
 • Antalet byggbodar får vara högst 12 och antalet våningar får vara högst 2.
 • Byggbodarna får vara uppställda så länge byggnationen (högst 5 år).
 • Byggbodarna får inte utgöra en olägenhet för omgivningen, till exempel skymd sikt.

Tillstånd krävs från fastighetsägaren. Polistillstånd krävs vid placering på allmän plats. Brandskyddskrav och övriga bestämmelser enligt BBR (Boverkets Byggregler) ska uppfyllas.

Du behöver bygglov för att uppföra en carport. Inom detaljplan behöver du också bygglov om du planerar att göra en utvändig ändring på carporten genom att bygga en vägg eller sätta in en port.

Du behöver bygglov för cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller annan olyckshändelse.

Det krävs inte bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra ett upplag eller en materialgård i form av en eller flera containrar inom ett industriområde. Containrarna ska vara avsedda för lagring av material/avfall och inte för att fungera som förråd, eller annan byggnad. Följande kriterier måste vara uppfyllda för att anläggningen ska vara undantagen från bygglov.

 • den ska vara av liten omfattning i form av en eller flera containrar
 • den ska placeras i omedelbar närhet till en pågående verksamhet inom ett industriområde och
 • den får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter

Kommunens bygglovshandläggare gör i varje enskilt fall en bedömning av om upplaget är av liten omfattning eller inte. Bedömningen görs utifrån den aktuella platsens förutsättningar, vilket slags upplag det handlar om och dess påverkan på allmänna och enskilda intressen.

Välkommen att ta kontakt med bygglovsenheten via kommunens kundtjänst.

Att ta upp eller sätta igen en dörr klassas som en fasadändring och du behöver bygglov inom ett detaljplanelagt område. Sätter du in en innerdörr kan du behöva anmäla det till oss, om insättningen av dörren innebär att du tar upp ett nytt hål i en bärande vägg eller i en vägg som är brandklassad.

Om du ska installera eller göra en större förändring av en eldstad, till exempel braskamin, kakelugn eller öppen spis, så behöver du anmäla det till oss.

Du behöver bygglov för ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller liknande näringsverksamhet om verksamheten bedrivs inom ett detaljplanelagt område.

Utanför detaljplanelagt område krävs varken bygglov eller anmälan, under förutsättning att näringsverksamheten uppfyller vissa villkor. Kontakta bygglovsenheten via kommunens kundtjänst så får du hjälp med att bedöma om du behöver bygglov innan du uppför nya byggnader.

Att ta upp eller sätta igen fönster är en fasadändring och det behöver du bygglov för om inom ett detaljplanelagt område. Utanför detaljplanelagt område krävs det inte något bygglov för fönster.

Se också under rubriken Takfönster.

För att bygga ett garage behöver du ha bygglov. Du behöver också bygglov inom detaljplan om du vill ändra fasaden på ett garage, exempelvis genom att byta ut en garageport till en vägg med dörr eller fönster.

Om du installerar en hiss eller gör en betydande ändring av en hiss, så behöver du anmäla det till oss.

För att höja eller aänka marknivån med mer än 0.5 meter behöver du marklov, om det är inom detaljplanelagt område. Vill du ändra markbeläggningen eller markytan behöver du däremot inget marklov.

Om markisen innehåller reklam så behöver du bygglov. Andra regler kan finnas om byggnaden är kulturhistoriskt värdefull.

Du behöver alltid bygglov för en mast.

Du behöver alltid bygglov för mur och stödmur inom detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse.

Om kantstenen är högre än 0,5 meter betraktas det som mur och då behöver du söka bygglov.

Om du vill måla om en verksamhetsbyggnad på ett sätt som innebär en betydande ändring av byggnadens karaktär behöver du bygglov om det är inom ett detaljplanelagt område. Det kan vara svårt att bedöma om en ändrad färg påverkar byggnadens karaktär.

Om du vill ha hjälp med en bedömning är du välkommen att kontakta bygglovsenheten via kommunens kundtjänst.

Du behöver alltid bygglov för parkeringsplatser till en verksamhet.

 • Tänk på att om du höjer eller sänker marknivån mer än 0,5 meter så behöver du dessutom ha marklov.

Du behöver alltid bygglov för att inhägna ett verksamhetsområde med ett plank.

En betydande ändring i en byggnads planlösning som exempelvis påverkar tillgängligheten, brandsäkerheten, vatten eller ventilation, måste du anmäla till oss.

Ett entresolplan är till exempel anmälningpliktigt.

För att riva en byggnad inom ett detaljplanelagt område behöver du ett rivningslov. Om du ska riva hela eller delar av en huvudbyggnad (verksamhetsbyggnad) utanför detaljplan ska du anmäla det till oss.

 • Ska du riva en komplementbyggnad, till exempel ett miljöhus, utranför detaljplanelagt område, behöver du inte göra en anmälan.

För byggnader av särskilt kulturhistoriskt värde gäller särskilda bestämmelser.

Ändrar du markhöjden mer än +/- 0,5 meter behöver du ha marklov om det är inom detaljplanelagt område. Justering av marken i samband med en byggnation ingår i bygglovet.

Du behöver bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt inom ett område som omfattas av en detaljplan eller som ligger inom en sammanhållen bebyggelse.

Det finns vissa skyltar som inte kräver bygglov. Det är:

 • En skylt vars area är högst 1,0 m2.
 • En skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst
  fyra veckor.
 • En orienteringstavla vars area är högst 2,0 m2.
 • En skylt inomhus.
 • Tillfälliga skyltar på byggbod placerad inom eller i direkt anslutning till den fastighet där byggprojekt pågår.

Du behöver bygglov för alla skyltar i områden som är av särskilt kulturhistoriskt värde, det gäller både inom och utanför detaljplanerat område. Utanför detaljplanerat område behöver du dessutom ha ett tillstånd från Länsstyrelsen för att sätta upp skyltar. Undantaget är inom ett vägområde där det är väghållaren som beslutar om tillstånd.

Du behöver alltid bygglov för skärmtak.

Solceller och solpaneler behöver du inte ha bygglov för om de monteras utanpå byggnadens fasad eller tak, följer byggnadens form och överensstämmer med gällande detaljplan. Du behöver inte heller bygglov för fristående solceller/solpaneler på marken.

Däremot behöver du ha bygglov om:

 • solcellerna eller solpanelerna är en integrerad del av byggnadens fasad- eller takmaterial,
 • solcellerna eller solpanelerna är uppvinklade
 • byggnaden eller bebyggelsemiljön är kulturhistoriskt värdefull. Tänk på att det gäller även utanför detaljplanelagt område.

Ibland framgår det av detaljplanen att ett hus eller ett område är kulturhistoriskt värdefullt, i andra fall kan det synas i kommunens bevaringsprogram, inventeringar eller framgår av tidigare bedömningar. Tänk på att det inte bara gäller ett specifikt hus. Kulturskydd kan också omfatta själva tomten och/eller omgivningarna. Är du osäker på vad som gäller i just ditt fall är du välkommen att höra av dig till oss.

Även om en solcellspanel inte kräver bygglov kan du behöva anmäla bygget till oss. Till exempel om anläggningen berör byggnadens bärande konstruktion eller om den väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden. Vi bedömer detta från fall till fall. Kontakta oss innan du installerar.

Du behöver inte bygglov för en spaljé oavsett hur hög den är, förutsatt att genomskinligheten är 80 procent eller mer.

Du måste ha bygglov för ett staket om genomskinligheten är lägre än 50 procent eller om stakatet är högre än 110 centimeter. Då räknas staketet som ett plank.

Du behöver bygglov för att höja eller sänka ett tak. Om du vill byta färg eller material på ett tak som ligger inom detaljplanelagt område, så behöver du också bygglov.

För takfönster behöver du bygglov om det är inom detaljplanelagt område. För takkupa behöver du bygglov, eftersom det räknas som en tillbyggnad.

Du behöver alltid bygglov för att bygga till en verksamhetsbyggnad.

Är det en ny trappa inomhus är den anmälningspliktig om den ändrar planlösningen och påverkar den bärande konstruktionen.

En utvändig trappa på en verksamhetsbyggnad kan vara bygglovpliktig beroende på utförande.

Är du osäker på vad som gäller i ditt fall, välkommen att kontakta bygglovsenheten via kommunens kundtjänst.

Du behöver alltid bygglov för en transformatorstation, oavsett om den placeras inom eller utanför detaljplanelagt område.

 • Ange koordinater i Sweref 99-1330 för byggnadens fyra hörn på situationsplanen som lämnas in med bygglovsansökan.

Du behöver inga tillstånd för att plantera träd på din egen fastighet. Tänk på att grannen kan uppleva träd som störande om de skuggar, skymmer utsikten eller fäller löv. Vill du att din granne ska ta ner ett träd som står på hens tomt, eller klippa det, prata med grannen. Bestämmelser kring träd och olägenhet finns i Jordabalken.

 • Du behöver marklov för att fälla träd om detta anges i detaljplanen för din fastighet.
 • Du enbart får fälla träd som står på din egen fastighet.

Tänk på att alléer är biotopskyddade. För att fälla träd i en allé behöver du en dispens från biotopskyddet. Gäller även inom detaljplan. Om du vill söka dispanes vänder du dig till Länsstyrelsen. Dispens från Länsstyrelsen behövs också för att fälla vissa andra skyddsvärda träd med betydelse för den biologiska mångfalden.

Om du vill ha en uteservering i anslutning till din verksamhet kan du behöva söka bygglov, men det beror på serveringens utformning. Ta kontakt med bygglovsenheten via kommunens kundtjänst, så kan du få hjälp med en bedömning innan du sätter dina planer i verket.

Bygglov ska alltid sökas för:

 • tät inhägnad eller inhägnad som överstiger 90 cm
 • fast tak eller markis
 • reklamskyltar

För byggnader, gatuköksvagnar och inglasade uteserveringar behövs alltid bygglov och marklov krävs för ändring av marknivåer.

Du behöver inte ha bygglov för utfarter och infarter. Däremot har vissa områden enligt detaljplanen ett så kallat utfartsförbud, så ta reda på vad som gäller i ditt fall.

En utfart mot en väg som ägs av Trafikverket behöver du ha tillstånd för.

Om du vill installera eller väsentligt ändra installationer för vatten, avlopp eller ventilation så ska du anmäla det till kommunens bygglovsenhet.

Vill du väsentligt ändra användningen av en byggnad eller lokal så behöver du alltid bygglov.

Det kan handla om att du ändrar från affärsverksamhet till restaurangverksamhet, ladugård till verkstad, bostad till förskola. Kravet på bygglov gäller även om du inte behöver göra några byggnadstekniska förändringar och gäller också om den ändrade verksamheten bara handlar om en del av byggnaden.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-08