Råd och riktlinjer för uteserveringar

Uteserveringar är ett trevligt inslag i stadsmiljön som bidrar till en livfullare stad. Gaturummet tillhör stadens alla människor. För allas trevnad har Ängelholms kommun fastställt riktlinjer och råd för hur uteserveringarna ska utformas och placeras.

Uteserveringarna ska utformas så att de blir naturliga och tilltalande inslag i stadsbilden. De ska anpassas till miljön, ha stadskaraktär och vara tillgängliga för alla, det vill säga även för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Allmänt om mått och placering

Uteserveringar som ansluts direkt till fasad får vara lika långa som serveringen innanför fasaden. Räcker den egna fasadlängden inte till får uteserveringen endast förlängas om berörd fastighetsägare lämnar skriftligt tillstånd.

Gångbana utmed uteserveringen ska ha god framkomlighet. Passagemåttet ska vara minst 2,0 meter. På kortare sträcka kan 1,3 meter accepteras. Fri höjd ska vara minst 2,2 meter.

Utrymningsvägar får inte försämras eller blockeras. Räddningstjänstens krav på tillgänglighet och trygg utrymning ska uppfyllas. Marschaller är olämpliga då de utgör en risk för synskadade.

Att förse uteserveringen med tak och väggar (även halvöppna) är ett sätta att utöka byggnadsvolymen och betraktas som tillbyggnader. Tillbyggnader är alltid bygglovspliktiga.

Inramningar

Uteserveringar ska ha tydliga avgränsningar med lätta smidesräcken eller liknande. Svart färg bör i första hand användas. Inhägnaden ska vara genomsiktlig och får inte förses med reklam. Avgränsningen ska vara maximalt 90 cm hög med en tvärslå 10-35 cm från marken för att underlätta orienteringen med ledkäpp. Entrén till uteserveringen ska vara minst 1 meter för att rörelsehindrade lätt ska komma in. Villastaket eller tryckimpregnerade trästaket hör inte hemma i stadsmiljön!

Förankring av räcken genom borrning eller liknande i betongplattor, asfalt, kantsten med mera fordrar särskilt tillstånd från stadsmiljö. Räcken som ej förankras ska ges en stabil utformning till exempel med en tung fot riktad in mot serveringen.

Markbeläggning

Gatubeläggningen är stadens golv och ska även vara uteserveringens. Uteserveringens golv ska ligga i samma nivå som markytan. Uppbyggda trädäck hindrar framkomligheten, stör stadsbilden och får endast i undantagsfall användas, till exempel vid större nivåskillnad. Taktila stråk får inte belamras eller övertäckas.

Möbler

Serveringarnas möbler ska ha en lätt karaktär och vara anpassade till omgivande miljö. Grova trämöbler, tryckimpregnerat trä eller plastmöbler är inte lämpliga i centrum. Vita möbler kan ge bländning och bör undvikas. Fasta bänkar och bord gör det svårt för rullstolsburna att använda serveringen.

Parasoller och markiser

Markiser och parasoller ska vara neutrala, enfärgade, i en färg som är anpassad till byggnadens färgskala. De får inte sticka utanför den upplåtna ytan. Placering, höjd, bredd och längd ska anpassas till platsen. Markiser och parasoller är inga reklamplatser. All reklam betraktas som skyltar och kräver bygglov. Observera att fasta markiser är bygglovspliktiga.

Tillstånd för att använda offentlig plats

Polismyndigheten ger tillstånd till uteserveringen efter remiss till Ängelholms kommun. Markupplåtelse för uteserveringar medges för en säsong i taget från 1 april till 31 oktober. Annan tid kan medges.

Handlingar sombehövs för tillstånd från polisen

  • Polisens ansökningsblankett
  • Situationsplan i skala 1:100 där det framgår var uteserveringen eller gatuköksvagnen ska placeras, dess storlek, avgränsning och utformning, i relation till angränsande byggnader, gata/trottoar. Avgränsningen ska måttsättas och fritt passagemått ska anges.
  • Fasadritning (skalenlig) som visar serveringens utformning och anpassning till fasad (om den berörs)
  • Tydliga bilder (foto/ritningar/skisser) av hur all utrustning ska se ut, såsom avgränsningar, möbler, parasoller, blomsterlådor och liknande. Avgränsningarnas höjder ska framgå.

Om du behöver kartunderlag är du välkommen att vända dig till kommunens kundtjänst. Hit kan du också vända dig för att få svar på frågor om markupplåtelse och uppgifter om kostnader och markhyra.

Bygglov

Vill du ha en första bedömning av dina idéer när det gäller din uteservering eller gatuköksvagn och anpassningen till den befintliga miljön kan du kontakta bygglovsenheten. Då kan du också få besked om någon av dina idéer fordrar bygglov.

Du behöver söka bygglov för:

  • tät inhägnad eller inhägnad som överstiger 90 cm
  • fast tak eller markis
  • reklamskyltar

För byggnader, gatuköksvagnar och inglasade uteserveringar behövs alltid bygglov och marklov krävs för ändring av marknivåer.

Serveringstillstånd

Om du vill servera öl, vin eller sprit krävs serveringstillstånd. Enligt alkohollagen ska serveringstillståndet avse viss lokal eller annat avgränsat utrymme. Serveringstillståndet söks hos miljöenheten i Ängelholms kommun. För att ett serveringstillstånd ska gälla även en uteservering så krävs att denna är väl avgränsad. Serveringstiden på uteserveringen fastställs i beslutet om serveringstillstånd. Vid begagnande av offentlig plats beslutar även polismyndigheten om serveringstiden för uteserveringen. Det beslut som är mest begränsande gäller. Strävan är att serveringstiderna ska vara samstämmiga.

Gasol, utrymningsvägar

Vid hantering av gasol krävs tillstånd som söks hos räddningstjänsten. Räddningstjänsten ska kontaktas i övriga frågor som berör brandskydd, utrymningsvägar eller liknande.

Livsmedel

Om du vill starta en livsmedelsverksamhet ska du kontakta miljöenheten för anmälan om registrering av livsmedelsanläggningar i god tid innan verksamheten påbörjas.

Ljudmiljö

Tänk på att den som bedriver uteserveringsverksamhet är skyldig att inte störa andra i sin omgivning. I kommunen finns framtagna riktlinjer för tider och ljudnivåer för när musik får spelas. Kontakta miljöenheten om du vill veta mer eller har några frågor.

Kontaktuppgifter

Denna sida är en avskrift av en publikation som heter Råd och riktlinjer för uteserveringar i Ängelholm

Dessa råd och riktlinjer har tagits fram av flra kommunala verksamheter,, räddningstjänsten och socialförvaltningen under åren 2010-2012.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-08