Skyltprogram för Ängelholms kommun, råd och riktlinjer

Ängelholms skyltprogram beskriver vad du behöver tänka på när du ska skylta, vilka regler som gäller, när du behöver bygglov - och när du inte gör det.

Så skapar vi skyltning som fungerar

Reklam och skyltar är en del av det som gör staden till stad, som ger den liv och puls. Var för sig visar de vad husen innehåller, ger gatan karaktär och särart och gör det möjligt för invånare och kunder att snabbt orientera sig och hitta rätt. Tillsammans gestaltar skyltarna koncentrationen av aktiviteter och verksamheter.

För att fungera måste skyltarna alltså synas och vara lätta att uppfatta. Samtidigt vill vi att de ska smälta in i miljön, som en självklar och naturlig del av den - inte ta över den.

Man kan jämföra med hur en skicklig skådespelare får uppmärksamhet, i synnerhet när sorlet börjar stiga till störande nivåer. Då väntar han eller hon tyst, och sänker sedan rösten.

Särskilt i centrum ställs det höga krav på skyltarna formgivning, färgsättning och ljussättning - och anpassningen till den närmaste omgivningen. Dålig skyltning skapar "visuellt buller", kaos, otrivsel och förvirring. Bra skyltning, med rätt information, utformning, form och storlek är däremot både säljande och vacker; den är bra för både verksamheten, huset och gatan. Det vi strävar efter är lösningar som skapar ett tillskott till den visuella miljön, utan att ta makten från byggnaderna. Det gäller hela Ängelholm - både kommunens olika centrum, dess verksamhetsområden och längs vägarna.

Ängelholms skyltprogram beskriver vad du behöver tänka på när du ska skylta, vilka regler som gäller, när du behöver bygglov - och när du inte gör det. Dessa riktlinjer bidrar till att vi får en enhetlig och rättvis bedömning av skyltärenden och bygglovshantering.

Tillsammans kan vi skapa det tydliga, tillgängliga, vackra och inbjudande gaturum som alla önskar sig: såväl handel, industri och andra verksamheter, både i centrum och utanför, som invånare och besökare.

Omgivningen vinner på hänsyn

Det viktigaste rådet när man planerar sin skyltning är att ta hänsyn till omgivningen. Det gäller både stora och små aktörer, oavsett om de har egna manualer för sin grafiska profil eller ej.

Skyltar ska placeras i direkt anslutning till verksamheten

I centrum ska de sitta på fasaden. Utanför centrum kan de också placeras på tomten.

Det är huset som har huvudrollen

Fasaddetaljer som pilastrar, gesimser, burspråk och fönsteromfattningar ger fasaden karaktär och själ. Håll dem fria från skyltar och låt skyltningen samverka med dem i stället. Det vinner båda på.

Anpassa din skyltning till gatans och omgivningens karaktär

En lösning som är funktionell och vacker i en miljö kan vara förödande i en annan.

Alla vinner på återhållsamhet

Placera skyltarna i direkt anslutning till verksamheten, vid fönster eller dörr i bottenvåningen, och var sparsam med antalet skyltar. En tunn, sammanhållande linje över fönstren är ofta bättre än liknande skyltar över flera fönster. Gatan som helhet vinner också på mindre skyltar – både till storlek och till antal – som därmed syns bättre. Paradoxalt, men sant.

Betrakta fasaden som husets ansikte utåt

Utför infästning av skyltar, kablar och liknande med den respekt som den förtjänar, anpassad till fasadens färg och utformning i övrigt.

Samordna och samråd om skyltningen

Större fastighetsägare kan med fördel ta fram skyltprogram som styr och samordnar skyltningen i sitt fastighetsbestånd.

Gör det gärna i samråd med oss på bygglovsenheten. Bygglovsenheten är både bollplank och myndighet i skyltfrågor. Utnyttja oss gärna som samtalspartner, helst i god tid före både ansökan om bygglov och beställning av skylt. Genom att rådgöra med oss blir det enklare för dig att skapa en lösning som tillfredsställer både dig i din roll som kommersiell aktör och kommunen i sin roll som garant för en attraktiv miljö. Telefon till kundtjänst är 0431-870 00.

Konkreta råd om utformning av skyltar

Ju mindre information, desto bättre skylt

En symbol eller ett sammanfattande ord som ”Tobak”, ”Advokat” eller ”Frisör” är effektivare än att räkna upp tjänster och varumärken. Enkelheten gör skylten lättare att se, läsa och tolka.

En vacker, välgjord skylt drar blickarna till sig

Val av material, typsnitt, bokstavsmellanrum och så vidare påverkar alltid resultatet. Att välja typografi är ett yrke i sig: ta råd av dem som kan det.

Textens läsbarhet beror på bokstävernas storlek och betraktningsavståndet

En enkel tumregel är att en väl utförd skylttext kan läsas på ett avstånd som är 300 gånger skriftens höjd. 10 centimeter höga bokstäver kan alltså utan problem läsas på 30 meters avstånd.
Välj färg, form, format och material i samklang med skyltningen på resten av huset – och ännu hellre med resten av gatan. Finns det redan en samordnad skyltning är det oftast både enklast och snyggast att följa denna.

Mörkret förvandlar vår upplevelse av hus och gator.

Mycket av stadens stämning ligger i dess belysning – inte minst i ljuset från lysande och belysta skyltar. I mörkret är skyltarna om möjligt ännu mer beroende av sin omgivning än på dagen. En liten, lysande skylt på en mörk gata kan vara uppseendeväckande. På en stor, upplyst affärsgata kan den försvinna nästan helt. På samma gata kan en skylt helt utan belysning däremot fungera utmärkt.

Olika krav i olika miljöer

Ängelholms kommun rymmer både tätortsmiljöer, externa handelsområden, industriområden, idrottsanläggningar och landsbygd. De olika miljöerna ställer helt olika krav på skyltningen och anpassningen av den till omgivningen.

Skyltar i centrum

(hit räknas framförallt Ängelholms stadskärna och Munka-Ljungby centrum, men även områden med centrumkaraktär inom till exempel Skälderviken, Strövelstorp, Hjärnarp, Vejbystrand och Margretetorp).

Fasadskyltar är skyltar som monteras på eller strax utanför fasaden

Det kan vara målade bokstäver på putsad fasad, lösa bokstäver, neonskyltar, enkelsidiga skyltlådor eller planskyltar. De senare kan med fördel utföras i plexiglas.

Utstående skyltar, eller flaggskyltar, är fasadskyltar som monteras vinkelrätt mot fasaden

De är särskilt användbara i trånga gaturum där fasadskyltar kan vara svåra att se på håll. Flaggskyltar kan vara dubbelsidiga planskyltar och skyltlådor eller pendelskyltar som hänger från en stång. De placeras av tradition ovanför eller intill entrédörren och bör göras så graciösa och lätta som möjligt.

En flaggskylt bör inte sticka ut mer än en meter, hänga ned mer än 50 centimeter eller ha en större skiva än 0,5 m2. Den ska ha en fri höjd på minst 2,3 meter över mark. Utanför gångbanan måste den fria höjden vara 4,5 meter.

Hängande skyltar är skyltar som hänger under arkader och större skärmtak

Här gäller samma frimått som för flaggskyltarna.

Lysande skyltar

kan vara neonskyltar (i dag oftast med energisnålare och mer långlivade LED-lampor), bakgrundsbelysta lösa bokstäver, skyltlådor, flaggskyltar med inbyggd belysning samt elektroniska och / eller bildväxlande skyltar.

Utforma skyltbelysningen och anpassa ljusstyrkan så att den skapar ett mervärde för platsen och människorna som bor och vistas där. Undvik stora lysande ytor.

Elektroniska och / eller bildväxlande skyltar är inte tillåtna i centrum eftersom de lätt blir för dominanta. De ska undvikas även i övrigt, eftersom de kan försämra trafiksäkerheten.

Fönsterskyltar

Man behöver inget bygglov för att skylta innanför fönstret, fast det kan vara lika effektivt som (och i allmänhet betydligt billigare än) en fasadskylt.

Takskyltar

Det vill säga skyltar som sticker över takfoten, är inte tillåtna eftersom de blir dominanta och påverkar byggnadens utformning.

Hänvisningsskyltar

Det vill säga skyltar som inte är placerade i direkt anslutning till verksamheten, är inte tillåtna eftersom de bidrar till det informationsbrus som riskerar att skymma viktigare budskap.

Reklamskyltar

Reklamskyltar är skyltar som marknadsför produkter eller verksamheter som inte har någon direkt koppling till platsen. De tillför därmed ingen viktig information utan konkurrerar i stället med viktiga budskap och ska därför vända sig inåt mot besökarna av den verksamhet som vill göra reklam. Tillfällig affischering är tillåten på anvisade platser. Kontakta kundtjänst för mer information, växel 0431-870 00.

Andra skyltar

 • Flaggor, ska användas mycket restriktivt i stadsmiljö.
 • Uppfällbara markiser, som inte behöver något bygglov om de till färg och form är avstämda med huset och dess färger samt saknar påtryckt verksamhetsnamn. Markiser ska ha en fri höjd över mark på minst 2,3 meter (4,5 meter om de sticker ut utanför gångbanan).
 • Så kallade gatupratare eller trottoarpratare, det vill säga fristående skyltar som placeras på marken i anslutning till verksamheten. Dessa kan utgöra hinder för synskadade och rörelsehindrade, kräver polistillstånd och ska tas in när butiken är stängd. Roterande, vinddrivna skyltar och vippskyltar är inte tillåtna.

Skyltar utanför centrum

Hit räknas områden både med och utan detaljplan.

Verksamhetsskyltar

Verksamhetsskyltar är skyltar som med namn och symboler visar var olika verksamheter finns. Verksamhetsskyltarna är viktiga för både näringsliv och allmänhet och placeras i direkt anslutning till verksamheten, till exempel på fasad eller tomtmark. Om verksamhetsbyggnaderna syns från omkringliggande vägar, bör skyltarna i första hand placeras på fasaderna, istället för fristående på tomten.
I vissa fall kan det vara motiverat med stora skyltar, till exempel vid större trafikleder och i storskaliga verksamhetsområden. I andra, känsligare lägen som bostadsområden och kulturhistoriskt värdefulla områden – eller komplicerade trafikmiljöer – får man i stället ta extra hänsyn vid utformning, placering och val av skala.
Skyltar får i princip inte placeras över takfot, eftersom de blir för dominanta och påverkar byggnadens utformning.

Hänvisningsskyltar

Hänvisningsskyltar är skyltar som hjälper allmänhet och leverantörer att hitta verksamheter som inte är väl synliga från omgivande vägar. Hänvisningsskyltar ska användas sparsamt och kan med fördel samordnas till en skylt för exempelvis ett handels- eller industriområde, som placeras på ett strategiskt läge vid infart eller liknande.

Även anläggningar för allmänheten, som till exempel idrottsanläggningar, kan behöva hänvisningsskyltar som i så fall hanteras på samma sätt.

Längs kommunens gator och vägar ansvarar Ängelholms kommun för hänvisningsskyltning. Trafikverket sköter all skyltning längs de större vägarna.

Skyltar för allmänna anläggningar,

som till exempel idrottsanläggningar, följer samma regler som verksamhetsskyltar. Förutom namn på skyltpelare/skyltstolpe eller fasad kan det också finnas en bestämd skyltyta för löpande information om kommande evenemang – eventuellt också för sponsorer.

Skyltarna ska anpassas till platsen i både utseende och skala och placeras så att de tillgodoser kraven på trafiksäkerhet.

Verksamheten för Kultur och fritid eller anläggningens ägare kan med fördel sköta samordningen och söka bygglov.

Permanenta reklamskyltar hör hemma inom anläggningen och placeras till exempel i anslutning till parkering, på fasad eller inne i hallen/arenan.

Reklamskyltar, permanenta affischtavlor/pelare och vepor

marknadsför produkter eller verksamheter som inte har någon direkt koppling till platsen. De tillför därmed ingen viktig information utan konkurrerar i stället med viktiga budskap. De ska därför vända sig inåt mot besökarna av den verksamhet som vill göra reklam: idrottsplats, köpcentrum, parkeringsplats etc.

Bildväxlande och elektroniska skyltar

blir lätt dominanta och drar mycket uppmärksamhet till sig. De är därför olämpliga ur både trafiksäkerhets-, stads- och landskapsbildssynpunkt. De bör därför användas mycket sparsamt och endast för samhällsinformation – och undvikas helt vid komplicerade trafiksituationer samt i närheten av bostäder.

Så får du tillstånd

Vilka lov eller tillstånd krävs?

Skyltar kräver alltid någon typ av lov eller tillstånd. Det är fastighetsägaren som har det juridiska ansvaret för fastighetens skyltar. All skyltning kräver därför tillstånd från fastighetsägaren. För skyltar inom områden med detaljplan krävs dessutom bygglov.

Utanför områden med detaljplan krävs inte bygglov, men det kan krävas tillstånd från Trafikverket eller Länsstyrelsen. Skyltning nära vägar är nämligen – tvärt emot vad många tror – alltid tillståndspliktig. Detta gäller även om skylten står på hjul, en vagn eller liknande:

 • Tillstånd för skyltar inom vägområdet söks hos Trafikverket, enligt väglagen.
 • Tillstånd för skyltar inom 50 meter från vägområdet söks hos Länsstyrelsen, enligt väglagen.
 • Tillstånd för skyltar längre bort söks också hos Länsstyrelsen, men enligt lagen om gaturenhållning och skyltning. Du behöver dock inte söka tillstånd enligt denna lag om skylten gäller affärsrörelse eller annan verksamhet som är belägen direkt på platsen.

Så får du bygglov

Ansökan om bygglov söks via e-tjänsten för bygglovsansökningar. Komplettera ansökan med

 • beskrivning av projektet
 • måttsatt situationsplan som visar var på tomten skylten ska placeras
 • fasadritningar måttsatta och med skylten måttriktigt inritad, alternativt fotomontage före och efter montaget
 • måttriktig sektionsritning för uthängande skyltar
 • redovisning av eventuell belysning med ljusstyrka, spridningsvinklar

Ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga och vara försedda med skalstock.

Om handlingarna inte uppfyller kraven behöver de kompletteras. Det gör att handläggningstiden blir längre.

Kontakta kommunen

Övriga tillstånd

För övriga tillstånd hos Trafikverket eller Länsstyrelsen:

Checklista för bra skyltning

 • Rådgör med oss på bygglovsenheten innan du bestämmer dig – eller beställer.
 • Enkelhet är en dygd och gör skylten effektivare.
 • Anpassa färg, form, format, belysning etc. efter hus- och gatumiljö.
 • Ansök om bygglov i god tid.
 • Placera skylten vid fönster eller dörr i bottenvåningen, dvs. i direkt anslutning till verksamheten.
 • Försäkra dig om att skylten inte är farlig på något sätt.

Texterna som styr

Det finns ett antal lagar och förordningar som reglerar skyltning och bygglov i Ängelholms kommun

 • Plan- och byggförordningen (2011:338)
  6 kapitlet, paragraf 3
 • Väglagen (1971:948)
  paragraf 3, 43, 46
 • Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
  paragraf 5-10
 • Ordningslagen (1993:1617)
  3 kapitlet, paragraf 1-3
 • Förordning om gaturenhållning och skyltning (1998:929)
  paragraf 2 och 3
 • Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ängelholms kommun
  KF § 7 1996-01-22, reviderad KF § 54/2010-04-26
  paragraf 9 och 10

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-08