Försiktighetsrutin vid borrning och markarbeten

Vid geotekniska undersökningar har det påträffats metangas i relativt höga koncentrationer i Ängelholms kommun. Därför har kommunen tagit fram en rutin med försitktighetsåtgärder med metangas vida markarbeten.

Den här informationen riktar sig till företag och entreprenörer som utför borrningar, gräv- och markarbeten i Ängelholms kommun. För att undvika risker vid undersökningar, byggande och exploatering i Ängelholms tätort och slättlandskap har en ny rutin tagits fram för markarbeten djupare än fem meter.

På kartan längre ner på sidan ser du vilka ormåden som berörs av försiktighetsåtgärderna.

Rutinen nedan har tagits fram för internt bruk, men är också en rekommendation till övriga företag och utövare, eftresom den är relevant ur ett säkerhetsperspektiv.

Rutin för att minska risker vid borrning, gräv- och markarbeten

1. Gasvarnare

I Ängelholms tätort och slättlandskap ska *gasvarnare för metangas användas vid markarbeten djupare än 5 meter under markytan vid:

  • geotekniska markundersökningar
  • pålningsarbeten
  • grundvattenborrningar
  • borrning för energi och kyla (ex bergvärmepumpar och grundvattenvärmepumpar)
  • borrningar/grävarbeten för dricksvatten
  • grävarbeten/schaktarbeten.

* Gasvarnare ska kunna detektera explosiva gaser som metangas. Det finns olika portabla gasvarnare för metangas. Detektionsgränsen ska ställas in på 20-40 %LEL och kalibrering ska ha gjorts minst en gång per år. Varnaren ska placeras så nära borrhålet som möjligt eller nere i schaktbotten. Gasvarnaren ska indikera med både ljud och ljus. Gasvarnare för metangas är till för att detektera metangas och ska användas för att utreda gasförekomst vidare samt bedöma vilka åtgärder i grundläggnings- och byggnadsskedet som behövs för att minimera risk. Gasvarnare bör även användas för att förebygga risker i arbetsmiljön under arbetet.

2. Noggrant förarbete

I detaljplanearbete, vid försäljning av fastigheter och ansökningar om mark- och bygglov ska frågan om gasförekomst beaktas i Ängelholms tätort och slättlandskap och krav på att använda gasdetektor vid undersökningar ska ställas enligt punkt 1.

3. Vid upptäckt kontakta kommunens miljöenhet

Om metangas upptäcks ska Miljöenheten kontaktas för dialog om eventuell fortsatt utredning. Miljöenheten är sakkunnig övergripande för metangasfrågan.

4. Bygglovsenheten bedömer eventuella begränsningar

Gällande byggnadstekniska begränsningar (exempelvis pålning, källare, typ av bostadshus) och byggnadstekniska åtgärder/barriärer (ventilerad bottenplatta, täta rörgenomföringar med flera åtgärder) är det kommunens bygglovsenhet som gör bedömningar utifrån undersökningar och utredningar.

5. Håll dig uppdaterad om rekommendationerna

Efter en eventuell utförligare, övergripande riskbedömning av metangas i kommunen kan Miljöenhetens rekommendationer komma att ändras.

Karta över de områden med störst risk för metangas. Den västra delen av kartan är gulfärgad och en tjock svart markering förstärker det gula området. Innanför den svarta markeringen som sträcker sig från Vejbystrand, österut till Margretetorp, korsar motorvägen i sydostlig riktning mot Össjö och sedan längs hela den södra kommungränsen tillbaka till Skäldervikens sydligaste kustremsa. Kartbild.

Om markeringen på kartan

Inom markerat område ska rutinerna följas. Det är särskilt viktigt att vara uppmärksam när man gör markarbeten omkring Ängelholms tätort. Från flygplatsen i norr, till Strövelstorp söderut och i höjd med Höja österut.

Om du har frågor, kontakta kommunens kundtjänst

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-15